نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۱۵ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۳,۸۰۳ تومان 0.3%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول وزن عرض نوع ورق تخلیه طول * عرض چشمه استاندارد نوع ستون ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 380 گرم 2070 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 380 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 9
2 رابیتس 370 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2095 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 370 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
3 رابیتس 370 گرم مسعود اصل انبار تهران 2105 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 370 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
4 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2195 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
5 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران 2205 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
6 رابیتس 400 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2225 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
7 رابیتس 400 گرم ایران اصل انبار تهران 2245 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
8 رابیتس 450 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2295 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 450 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
9 رابیتس 450 گرم مسعود اصل انبار تهران 2305 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 450 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
10 رابیتس 500 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2495 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
11 رابیتس 500 گرم مسعود اصل انبار تهران 2505 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
12 رابیتس 490 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2725 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 490 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
13 رابیتس 490 گرم ایران اصل انبار تهران 2745 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 490 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
14 رابیتس 530 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2825 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 530 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 11
15 رابیتس 530 گرم ایران اصل انبار تهران 2845 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 530 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 11
16 رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2845 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 600 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
17 رابیتس 500 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2855 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
18 رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار تهران 2855 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 600 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
19 رابیتس 570 گرم 2870 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 570 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
20 رابیتس 500 گرم ایران اصل انبار تهران 2875 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
21 رابیتس 580 گرم 2890 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 580 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
22 رابیتس 530 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2925 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 530 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
23 رابیتس 530 گرم ایران اصل انبار تهران 2945 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 530 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
24 رابیتس 620 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2945 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
25 رابیتس 620 گرم مسعود اصل انبار تهران 2955 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
26 رابیتس 620 گرم ایران اصل انبار کارخانه 3225 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
27 رابیتس 620 گرم ایران اصل انبار تهران 3245 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
28 رابیتس 660 گرم 3370 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 660 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
29 رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 3445 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 700 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
30 رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار تهران 3455 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 700 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
31 رابیتس 740 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 3545 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 740 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
32 رابیتس 740 گرم مسعود اصل انبار تهران 3555 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 740 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
33 رابیتس 740 گرم ایران اصل انبار کارخانه 3575 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 740 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
34 رابیتس 740 گرم ایران اصل انبار تهران 3595 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 740 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
35 رابیتس 800 گرم 3800 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 800 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
36 رابیتس 850 گرم 3920 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 850 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
37 رابیتس 820 گرم ایران اصل انبار کارخانه 3925 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
38 رابیتس 820 گرم ایران اصل انبار تهران 3945 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
39 رابیتس 860 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 3995 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 860 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
40 رابیتس 860 گرم مسعود اصل انبار تهران 4005 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 800 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
41 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
42 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران 4055 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
43 رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
44 رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار تهران 4155 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
45 رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار کارخانه 4175 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
46 رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار تهران 4195 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
47 رابیتس 960 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4295 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 960 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
48 رابیتس 960 گرم مسعود اصل انبار تهران 4305 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 960 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
49 رابیتس 920 گرم 4370 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
50 رابیتس 990 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4395 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 990 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
51 رابیتس 990 گرم مسعود اصل انبار تهران 4405 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 990 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
52 رابیتس 1050 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4545 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1050 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
53 رابیتس 1050 گرم مسعود اصل انبار تهران 4555 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1050 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
54 رابیتس 980 گرم 4570 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 980 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
55 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4695 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
56 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار تهران 4705 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
57 رابیتس 1070 گرم ایران اصل انبار کارخانه 4755 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1070 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
58 رابیتس 1070 گرم ایران اصل انبار تهران 4775 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1070 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
59 رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4845 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1120 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
60 رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار تهران 4855 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1120 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
61 رابیتس 1110 گرمی 5070 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1110 گرمی 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 15
62 رابیتس 1160 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5095 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1160 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
63 رابیتس 1160 گرم مسعود اصل انبار تهران 5105 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1160 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
64 رابیتس 1130 گرمی 5120 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1130 گرمی 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 15
65 رابیتس 1150 گرمی 5160 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1150 گرمی 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
66 رابیتس 1210 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5245 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1210 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
67 رابیتس 1210 گرم مسعود اصل انبار تهران 5255 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1210 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
68 رابیتس 1250 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5495 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
69 رابیتس 1250 گرم مسعود اصل انبار تهران 5505 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
70 رابیتس 1250 گرم ایران اصل انبار کارخانه 5525 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
71 رابیتس 1250 گرم ایران اصل انبار تهران 5545 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
72 رابیتس 1270 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5595 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
73 رابیتس 1270 گرم مسعود اصل انبار تهران 5605 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13

توضیحات بیشتر

رابیتس و کاربرد های آن را بهتر بشناسیم!

رابیتس از واژه انگلیسی metal lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی برای گچ است که از جمله سیم مش فلزی و آهن یا شبکه گسترش یافته است که با چسب چوب یا فلز به عنوان ماتریس مورد استفاده، برای استفاده از گچ یا سیمان استفاده می شود و محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را معرفی کرده است. رابیتس در واقع هر گونه کالایی می تواند باشد که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید شود. رابیتس را معمولا پس از گذشتن از مراحل مختلف برش آماده کرده و پس از آن به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق آن فولادی و تور مانند است که از انواع مختلف ورق های گالوانیزه گرم ب ضخامت ۲۵/۰ تا ۵/۰ میلی متر درست می شود و با کمک از مفتول های گالوانیزه آرماتو ربندی به شکل یک لایه به شبکه فرعی متصل می گرددد. این موضوع در تولید رابیتس باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح های مورد استفاده می گردد. 

 

رابیتس

 

برش و فرم دادن  به آن در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب است و معمولا برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. ورق فلزی گسترش یافته در 1.75، 2.5 و 3.4 پوند در هر مربع مربع در دسترس است. رابیتس در دو نوع سطح و برجسته از ورق گالوانیزه ساخته می شود. رابیتس های فلزی از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفتند و امروزه با استفاده از گچ در ساخت و سازهای خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این برنامه ها، ورقه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ می تواند آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است. کاربرد های مختلفی از رابیتس همان طور که اشاره شد، دیده می شود، عمدتا در سقف های کاذب،گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها، پوشش برای بتن سیمانی، اصلاح و نگهداری ترک های ساختمانی و کار های نگهداری ثانویه، همچنین در کاربردهای دکوراسیون و آرک آشپزخانه، اوپن آشپزخانه، گل های سقفی، رابیتس بندی (آرک ، لوستر سقفی ، نور مخفی، پوشش تاسیسات و سیم آلات)، گالری تصاویر، گلوئی و نور مخفی دور سالن ، گل های سقفی آرک آشپزخانه و شش کانال ‌ها و تاسیساتس سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

رابیتس

 

نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار می رود وجهت اندودکاری روی کانال های کولر و تاسیسات نیز از رابیتس برای اتصال بهتر اندود استفاده می شود . استفاده از صفحات چوبی نیز برای پلاستر کردن قابل توجیه است، اما اخیرا موسسه آمریکایی ساخت و ساز های مدرن این نوع صفحات را به دلیل وجود فضا بین آن ها نامناسب می داند. برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری یا طرح های مشبک و مارپیچی که بر روی سقف به صورت نور مخفی و یا اصطلاحا  نورپردازی مخفی استفاده می شود را می توان از رابیتس استفاده کرد که به سادگی و راحتی نصب می گردد. طراحی های مختلف فیزیکی رابیتس به صورتی انجام می گیرد که عمده سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد و مشکلی در کار با ان وجود نداشته باشد.

رابیتس از طریق برش و جدا کردن یک ورق فلز ساخته شده و از طریق جوشکاری یا بافت سیم به هم در انواع مختلفی برای جلوگیری از خوردگی رنگ و گالوانیزه استفاده شده اند:  رابیتس فلزی گسترده؛ یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است که سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. فلزی شکسته و فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است تا فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند. 

رابیتس با لبه خود محور؛ یک ورق فلزی گسترش یافته است که برای جلوگیری از نفوذ در سطح جامد خم می شود. رابیتس هایی در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند که مساحتی در حدود ۱.۴۴متر  دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد که با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود و با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد می توان تعداد رابیتس مورد نیاز  را بدست آورد و از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری کرد. رابیتس با سیم؛ یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است.  رایتس گوشه ای نیز برای استفاده در گوشه دیوار ها استفاده می شود.

اگر شما هم جزو آن دسته از گچ کارانی هستید که با سقف کاذب کار می کنید حتما با رابیتس آشنایی دارید. آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه رابیتس، با حمایت کم تر رشته سیم ها، متصل است و  به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی رابیتس دارد. از این رو در هنگام نصب رابیتس باید توجه کافی داشته باشید. استفاده از شبکه رابیتس به منظور پیوستگی کامل سطوح دیوار ها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاری های مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا می شود . برای اتصال چفت و بست رابیتس از اتصالات فولادی استاندارد با مرجع ASTM C 954 توسط ASTM C 1063 برای اطمینان استفاده شده که از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است.  انتخاب یک توری با نوع مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری خواهد شد. تناسب تعداد رابیتس خریداری شده با متراژ کاری از انجا که ابعاد رابیتس در ایران با استاندارد  ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتی متر می باشد. نوع و اندازه اتصال دهنده در رابیتس نیز بسیار مهم است. برای نصب مستقیم رابیتس به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود که این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود.

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.