نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۳۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴,۸۶۵ تومان 0.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول وزن عرض نوع ورق تخلیه طول * عرض چشمه استاندارد نوع ستون ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2825 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
2 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران 2835 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
3 رابیتس 430 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2875 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 430 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
4 رابیتس 430 گرم ایران اصل انبار تهران 2885 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 430 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
5 رابیتس 450 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2925 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 450 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
6 رابیتس 450 گرم مسعود اصل انبار تهران 2935 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 450 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
7 رابیتس 550 گرم ایران اصل انبار کارخانه 3475 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 550 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
8 رابیتس 590 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 3475 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 590 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
9 رابیتس 550 گرم ایران اصل انبار تهران 3485 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 550 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
10 رابیتس 590 گرم مسعود اصل انبار تهران 3485 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 590 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
11 رابیتس 620 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 3525 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
12 رابیتس 620 گرم مسعود اصل انبار تهران 3535 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
13 رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4025 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 700 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
14 رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار تهران 4035 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 700 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
15 رابیتس 820 گرم ایران اصل انبار کارخانه 4525 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
16 رابیتس 820 گرم ایران اصل انبار تهران 4535 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
17 رابیتس 840 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4625 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 840 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
18 رابیتس 840 گرم مسعود اصل انبار تهران 4635 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 840 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
19 رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار کارخانه 4825 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
20 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4825 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
21 رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار تهران 4835 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
22 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران 4835 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
23 رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4925 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
24 رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار تهران 4935 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
25 رابیتس 970 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5125 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 970 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
26 رابیتس 970 گرم مسعود اصل انبار تهران 5135 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 970 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
27 رابیتس 1010 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5225 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1010 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
28 رابیتس 1010 گرم مسعود اصل انبار تهران 5235 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1010 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
29 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5375 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
30 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار تهران 5385 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
31 رابیتس 1130 گرم ایران اصل انبار کارخانه 5525 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1130 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
32 رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5525 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1120 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
33 رابیتس 1130 گرم ایران اصل انبار تهران 5535 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1130 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
34 رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار تهران 5535 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1120 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
35 رابیتس 1160 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5625 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1160 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
36 رابیتس 1160 گرم مسعود اصل انبار تهران 5635 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1160 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
37 رابیتس 1210 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5925 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1210 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
38 رابیتس 1210 گرم مسعود اصل انبار تهران 5935 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1210 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
39 رابیتس 1250 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 6125 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
40 رابیتس 1250 گرم مسعود اصل انبار تهران 6135 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
41 رابیتس 1270 گرم ایران اصل انبار کارخانه 6225 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
42 رابیتس 1270 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 6225 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
43 رابیتس 1270 گرم ایران اصل انبار تهران 6235 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
44 رابیتس 1270 گرم مسعود اصل انبار تهران 6235 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
45 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 6375 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
46 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار تهران 6385 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
47 رابیتس 1350 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 6525 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1350 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
48 رابیتس 1350 گرم مسعود اصل انبار تهران 6535 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.4 1350 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13

توضیحات بیشتر

رابیتس و کاربرد های آن را بهتر بشناسیم!

رابیتس از واژه انگلیسی metal lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی برای گچ است که از جمله سیم مش فلزی و آهن یا شبکه گسترش یافته است که با چسب چوب یا فلز به عنوان ماتریس مورد استفاده، برای استفاده از گچ یا سیمان استفاده می شود و محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را معرفی کرده است. رابیتس در واقع هر گونه کالایی می تواند باشد که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید شود. رابیتس را معمولا پس از گذشتن از مراحل مختلف برش آماده کرده و پس از آن به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق آن فولادی و تور مانند است که از انواع مختلف ورق های گالوانیزه گرم ب ضخامت ۲۵/۰ تا ۵/۰ میلی متر درست می شود و با کمک از مفتول های گالوانیزه آرماتو ربندی به شکل یک لایه به شبکه فرعی متصل می گرددد. این موضوع در تولید رابیتس باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح های مورد استفاده می گردد. 

 

رابیتس

 

برش و فرم دادن  به آن در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب است و معمولا برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. ورق فلزی گسترش یافته در 1.75، 2.5 و 3.4 پوند در هر مربع مربع در دسترس است. رابیتس در دو نوع سطح و برجسته از ورق گالوانیزه ساخته می شود. رابیتس های فلزی از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفتند و امروزه با استفاده از گچ در ساخت و سازهای خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این برنامه ها، ورقه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ می تواند آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است. کاربرد های مختلفی از رابیتس همان طور که اشاره شد، دیده می شود، عمدتا در سقف های کاذب،گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها، پوشش برای بتن سیمانی، اصلاح و نگهداری ترک های ساختمانی و کار های نگهداری ثانویه، همچنین در کاربردهای دکوراسیون و آرک آشپزخانه، اوپن آشپزخانه، گل های سقفی، رابیتس بندی (آرک ، لوستر سقفی ، نور مخفی، پوشش تاسیسات و سیم آلات)، گالری تصاویر، گلوئی و نور مخفی دور سالن ، گل های سقفی آرک آشپزخانه و شش کانال ‌ها و تاسیساتس سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

رابیتس

 

نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار می رود وجهت اندودکاری روی کانال های کولر و تاسیسات نیز از رابیتس برای اتصال بهتر اندود استفاده می شود . استفاده از صفحات چوبی نیز برای پلاستر کردن قابل توجیه است، اما اخیرا موسسه آمریکایی ساخت و ساز های مدرن این نوع صفحات را به دلیل وجود فضا بین آن ها نامناسب می داند. برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری یا طرح های مشبک و مارپیچی که بر روی سقف به صورت نور مخفی و یا اصطلاحا  نورپردازی مخفی استفاده می شود را می توان از رابیتس استفاده کرد که به سادگی و راحتی نصب می گردد. طراحی های مختلف فیزیکی رابیتس به صورتی انجام می گیرد که عمده سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد و مشکلی در کار با ان وجود نداشته باشد.

رابیتس از طریق برش و جدا کردن یک ورق فلز ساخته شده و از طریق جوشکاری یا بافت سیم به هم در انواع مختلفی برای جلوگیری از خوردگی رنگ و گالوانیزه استفاده شده اند:  رابیتس فلزی گسترده؛ یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است که سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. فلزی شکسته و فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است تا فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند. 

رابیتس با لبه خود محور؛ یک ورق فلزی گسترش یافته است که برای جلوگیری از نفوذ در سطح جامد خم می شود. رابیتس هایی در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند که مساحتی در حدود ۱.۴۴متر  دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد که با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود و با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد می توان تعداد رابیتس مورد نیاز  را بدست آورد و از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری کرد. رابیتس با سیم؛ یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است.  رایتس گوشه ای نیز برای استفاده در گوشه دیوار ها استفاده می شود.

رابیتس انواع مختلفی دارد و وزن های آن متفاوت می باشد شما برای رابیتس کردن ساختمان خود باید از رابیتس کار خود بپرسید که به چه نوع رابیتس و چه وزنی نیاز دارد تا بتوانید رابیتس مورد نیاز خود را تامین کنید. همچنین شما می توانید از طریق سایت آهن تخفیف و به صورت انلاین و سریع انواع رابیتس و قیمت آن را مشاهده کنید و آن را از طریق سایت خریداری کنید و رابیتس را در محل مورد نیاز خود تحویل بگیرید. رابیتس وزن های مختلفی دارد برای مثال از وزن 400 گرم شروع می شود و تا 1350 گرم موجود می باشد و در دو نوع رابیتس سنگین و رابیتس سبک می باشد که شرکت ما نماینده رابیتس مسعود می باشد.

رابیتس از ورق گالوانیزه تهیه می شود و قیمت آن به قیمت ورق گالوانیزه بستگی دارد همانطور که در چند وقت اخیر مشاهده کردید با توجه به صعودی بودن قیمت ورق گالوانیزه ،قیمت رابیتس هم افزایش داشته است. همچنین قیمت رابیتس کاری در ساختمان شما نیز به میلگرد ده ساده  بستگی دارد . چون در صنعت رابیتس کاری از میلگرد ساده هم استفاده می شود و شما برای تخمین زدن رابیتس کاری منزل خود باید قیمت این دو محصول را در نیز در نظر بگیرید. شما میتوانید رابیتس و میلگرد ساده خود را از طریق سایت آهن تخفیف و یا تماس با شماره های ما خریداری کنید و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید.

اگر شما هم جزو آن دسته از گچ کارانی هستید که با سقف کاذب کار می کنید حتما با رابیتس آشنایی دارید. آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه رابیتس، با حمایت کم تر رشته سیم ها، متصل است و  به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی رابیتس دارد. از این رو در هنگام نصب رابیتس باید توجه کافی داشته باشید. استفاده از شبکه رابیتس به منظور پیوستگی کامل سطوح دیوار ها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاری های مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا می شود . برای اتصال چفت و بست رابیتس از اتصالات فولادی استاندارد با مرجع ASTM C 954 توسط ASTM C 1063 برای اطمینان استفاده شده که از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است.  انتخاب یک توری با نوع مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری خواهد شد. تناسب تعداد رابیتس خریداری شده با متراژ کاری از انجا که ابعاد رابیتس در ایران با استاندارد  ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتی متر می باشد. نوع و اندازه اتصال دهنده در رابیتس نیز بسیار مهم است. برای نصب مستقیم رابیتس به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود که این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود.

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.