نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۲۷ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۲,۵۵۶ تومان 300%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول عرض تخلیه وزن به بر متر مربع چشمه استاندارد نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ضخامت سایز ارسال به سبد خرید
1 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.144 g 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
2 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2/7 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.720 g 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
3 توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 3 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.120 g 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
4 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2.20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.967 g 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
5 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/7 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 g 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
6 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 3 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.800 g 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
7 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.740 g 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
8 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2.20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.840 g 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
9 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/7 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.270 g 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
10 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 3 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.560 g 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
11 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2/20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1570 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
12 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.40 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.870 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
13 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2/70 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.370 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
14 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.925 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
15 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3/20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.330 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
16 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3/5 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.980 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
17 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3/80 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.700 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
18 توری حصاری چشمه 4 مفتول 4 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 5.200 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
19 توری حصاری چشمه 4 مفتول 4/5 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 6.600 g 4 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
20 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2/20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.260 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
21 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.40 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.500 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
22 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2/70 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.900 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
23 توری حصاری چشمه 5 مفتول 3 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.340 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
24 توری حصاری چشمه 5 مفتول 3/20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.660 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
25 توری حصاری چشمه 5 مفتول 3/5 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.180 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
26 توری حصاری چشمه 5 مفتول 3/80 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.760 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
27 توری حصاری چشمه 5 مفتول 4 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.160 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
28 توری حصاری چشمه 5 مفتول 4/5 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 5.270 g 5 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
29 توری حصاری چشمه 6 مفتول 2/20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.050 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
30 توری حصاری چشمه 6 مفتول 2.40 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.250 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
31 توری حصاری چشمه 6 مفتول 2/70 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.580 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
32 توری حصاری چشمه 6 مفتول 3 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.950 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
33 توری حصاری چشمه 6 مفتول 3/20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.220 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
34 توری حصاری چشمه 6 مفتول 3/5 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.660 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5mm
35 توری حصاری چشمه 6 مفتول 3/80 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.130 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
36 توری حصاری چشمه 6 مفتول 4 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.460 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
37 توری حصاری چشمه 6 مفتول 4/5 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.380 g 6 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
38 توری حصاری چشمه 7 مفتول 2/20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.898 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
39 توری حصاری چشمه 7 مفتول 2.40 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.070 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
40 توری حصاری چشمه 7 مفتول 2/70 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
41 توری حصاری چشمه 7 مفتول 3 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.670 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
42 توری حصاری چشمه 7 مفتول 3/20 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.900 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
43 توری حصاری چشمه 7 مفتول 3/5 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.275 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
44 توری حصاری چشمه 7 مفتول 3/80 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.680 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
45 توری حصاری چشمه 7 مفتول 4 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.970 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
46 توری حصاری چشمه 7 مفتول 4/5 0 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.760 g 7 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
47 پایه توری حصاری لوله 4 11500 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 1.5 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
48 پایه توری حصاری لوله 5 12500 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 1.5 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
49 پایه توری حصاری لوله 4 13500 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 2 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
50 پایه توری حصاری لوله 5 14500 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 2 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
51 پایه توری حصاری لوله 4 17500 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 2.40 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
52 پایه توری حصاری لوله 5 18500 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 2.40 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5
53 پایه توری حصاری لوله 4 24500 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 3 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4
54 پایه توری حصاری لوله 5 25500 ۲ اسفند ۱۳۹۶ 3 متر کف بنگاه تهران دارد ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5

توضیحات بیشتر

برای اطلاع از قیمت توری حصاری و فنس با شماره 02155511555 تماس بگیرید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.