نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۳۲ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۳,۹۲۱ تومان 1.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.68 1000 mm کف انبار کارخانه
9 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.68 1250 mm کف انبار کارخانه
10 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.78 1000 mm کف انبار کارخانه
11 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.78 1250 mm کف انبار کارخانه
12 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.88 1000 mm کف انبار کارخانه
13 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.88 1250 mm کف انبار کارخانه
14 ورق گالوانیزه روی اندود 3750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.98 1250 mm کف انبار کارخانه
15 ورق گالوانیزه تاراز 3830 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه تاراز 3840 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه تاراز 3840 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه تاراز 3840 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز 3840 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه تاراز 3840 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه روی اندود 3850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه روی اندود 3850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه روی اندود 3850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.58 1000 mm کف انبار کارخانه
24 ورق گالوانیزه روی اندود 3850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.58 1250 mm کف انبار کارخانه
25 ورق گالوانیزه تاراز 3850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز 3850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه تاراز 3850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 3850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز 3860 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه تاراز 3860 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه روی اندود 3870 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.55 1000 mm کف انبار کارخانه
32 ورق گالوانیزه روی اندود 3870 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه کاشان 3890 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز 3890 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه روی اندود 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.48 1000 mm کف انبار کارخانه
36 ورق گالوانیزه روی اندود 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.48 1250 mm کف انبار کارخانه
37 ورق گالوانیزه کاشان 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه کاشان 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه کاشان 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه کاشان 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه تاراز 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه تاراز 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه روی اندود 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه روی اندود 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه کاشان 3910 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه تاراز 3910 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه تاراز 3910 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه تاراز 3910 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه تاراز 3910 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین 3920 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه چین 3920 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه کاشان 3930 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه کاشان 3930 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان 3940 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه کاشان 3940 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه کاشان 3950 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
57 ورق گالوانیزه کاشان 3955 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
58 ورق گالوانیزه کاشان 3970 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
59 ورق گالوانیزه چین 3970 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
60 ورق گالوانیزه چین 3970 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
61 ورق گالوانیزه چین 3975 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.45 1000 mm کف انبار تهران
62 ورق گالوانیزه کاشان 3980 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
63 ورق گالوانیزه چین 3980 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
64 ورق گالوانیزه چین 3980 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
65 ورق گالوانیزه روی اندود 4000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.43 1000 mm کف انبار کارخانه
66 ورق گالوانیزه روی اندود 4000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.45 1000 mm کف انبار کارخانه
67 ورق گالوانیزه روی اندود 4000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.43 1000 mm کف انبار تهران
68 ورق گالوانیزه روی اندود 4000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.45 1000 mm کف انبار تهران
69 ورق گالوانیزه کاشان 4010 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
70 ورق گالوانیزه کاشان 4030 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
71 ورق گالوانیزه کاشان 4070 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.45 1000 mm کف انبار تهران
72 ورق گالوانیزه کاشان 4070 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.45 1250 mm کف انبار تهران
73 ورق گالوانیزه تاراز 4100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
74 ورق گالوانیزه روی اندود 4140 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.38 1000 mm کف انبار کارخانه
75 ورق گالوانیزه روی اندود 4140 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
76 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
77 ورق گالوانیزه کاشان 4215 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.35 1000 mm کف انبار تهران
78 ورق گالوانیزه چین 4240 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
79 ورق گالوانیزه چین 4285 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.35 1000 mm کف انبار تهران
80 ورق گالوانیزه چین 4315 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.30 1000 mm کف انبار تهران
81 ورق گالوانیزه چین 4350 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 0.25 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.