نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۱۵ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۳,۱۶۳ تومان 1.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت وزن تخلیه وزن به بر طول طول شاخه ارسال به سبد خرید
1 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 5/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 0/94 کیلوگرم 6 متر
2 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 8/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه 1/4 کیلوگرم 6 متر
3 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 14/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/4 کیلوگرم 6 متر
4 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 9/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 1/7 کیلوگرم 6 متر
5 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 1/9 کیلوگرم 6 متر
6 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
7 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 14/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/4 کیلوگرم 6 متر
8 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
9 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
10 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
11 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
12 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
13 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
14 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
15 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
16 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
17 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
18 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
19 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
20 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 30/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 5/2 کیلوگرم 6 متر
21 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 33/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 5/7 کیلوگرم 6 متر
22 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 39/4 کیلوگرم کف انبار کارخانه 6/6 کیلوگرم 6 متر
23 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
24 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
25 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 30/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 5/2 کیلوگرم 6 متر
26 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 33/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 5/7 کیلوگرم 6 متر
27 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 45 کیلوگرم کف انبار کارخانه 7/5 کیلوگرم 6 متر
28 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 50/6 کیلوگرم کف انبار کارخانه 8/5 کیلوگرم 6 متر
29 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 3 میل 3040 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 56/2 کیلوگرم کف انبار کارخانه 9/4 کیلوگرم 6 متر
30 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 5/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 0/94 کیلوگرم 6 متر
31 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 8/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران 1/4 کیلوگرم 6 متر
32 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 14/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/4 کیلوگرم 6 متر
33 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 9/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 1/7 کیلوگرم 6 متر
34 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 1/9 کیلوگرم 6 متر
35 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/9 کیلوگرم 6 متر
36 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 14/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/4 کیلوگرم 6 متر
37 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/9 کیلوگرم 6 متر
38 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/3 کیلوگرم 6 متر
39 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/8 کیلوگرم 6 متر
40 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/9 کیلوگرم 6 متر
41 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/3 کیلوگرم 6 متر
42 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/8 کیلوگرم 6 متر
43 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/3 کیلوگرم 6 متر
44 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/7 کیلوگرم 6 متر
45 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/3 کیلوگرم 6 متر
46 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/8 کیلوگرم 6 متر
47 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/3 کیلوگرم 6 متر
48 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/7 کیلوگرم 6 متر
49 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 30/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 5/2 کیلوگرم 6 متر
50 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 33/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 5/7 کیلوگرم 6 متر
51 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 39/4 کیلوگرم کف بنگاه تهران 6/6 کیلوگرم 6 متر
52 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/3 کیلوگرم 6 متر
53 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/7 کیلوگرم 6 متر
54 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 30/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 5/2 کیلوگرم 6 متر
55 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 33/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 5/7 کیلوگرم 6 متر
56 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 45 کیلوگرم کف بنگاه تهران 7/5 کیلوگرم 6 متر
57 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 50/6 کیلوگرم کف بنگاه تهران 8/5 کیلوگرم 6 متر
58 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 3 میل 3045 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 56/2 کیلوگرم کف بنگاه تهران 9/4 کیلوگرم 6 متر
59 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 3 میل 3060 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 1/9 کیلوگرم 6 متر
60 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 3 میل 3065 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 3 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 1/9 کیلوگرم 6 متر
61 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 3/8 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم0.666 6 متر
62 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 5/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم0.916 6 متر
63 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 9/4 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.583 6 متر
64 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 6/6 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.083 6 متر
65 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 7/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.25 6 متر
66 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
67 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 9/4 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.583 6 متر
68 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
69 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 13/4 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
70 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 15 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
71 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
72 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 13/2 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
73 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 15 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
74 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
75 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.166 6 متر
76 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 13/2 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
77 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 15 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
78 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
79 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.166 6 متر
80 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 20/6 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.5 6 متر
81 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.666 6 متر
82 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 26/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم4.333 6 متر
83 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
84 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
85 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 20/6 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.5 6 متر
86 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.666 6 متر
87 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 30 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم5 6 متر
88 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 33/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم5.666 6 متر
89 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 2 میل 3140 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 37/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم6.333 6 متر
90 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 3/8 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم0.666 6 متر
91 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 5/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم0.916 6 متر
92 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 9/4 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.583 6 متر
93 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 6/6 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.083 6 متر
94 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 7/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.25 6 متر
95 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.833 6 متر
96 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 9/4 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.583 6 متر
97 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.833 6 متر
98 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 13/4 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.166 6 متر
99 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 15 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.5 6 متر
100 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.833 6 متر
101 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 13/2 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.166 6 متر
102 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 15 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.5 6 متر
103 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.833 6 متر
104 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.166 6 متر
105 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 13/2 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.166 6 متر
106 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 15 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.5 6 متر
107 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.833 6 متر
108 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.166 6 متر
109 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 20/6 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.5 6 متر
110 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.666 6 متر
111 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 26/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم4.333 6 متر
112 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.833 6 متر
113 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.166 6 متر
114 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 20/6 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.5 6 متر
115 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.666 6 متر
116 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 30 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم5 6 متر
117 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 33/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم5.666 6 متر
118 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 2 میل 3145 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 37/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم6.333 6 متر
119 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 2 میل 3160 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 7/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.25 6 متر
120 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 2 میل 3165 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 2 میل 7/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.25 6 متر
121 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 2/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/468 کیلو گرم 6 متر
122 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 4/212 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/702 کیلو گرم 6 متر
123 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 7/02 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/17 کیلو گرم 6 متر
124 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 4/9 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/819 کیلو گرم 6 متر
125 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 5/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/936 کیلو گرم 6 متر
126 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 8/4 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/404 کیلو گرم 6 متر
127 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 7/02 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/17 کیلو گرم 6 متر
128 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 8/4 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/404 کیلو گرم 6 متر
129 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 9/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/638 کیلو گرم 6 متر
130 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 11/2 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/872 کیلو گرم 6 متر
131 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 8/42 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/404 کیلو گرم 6 متر
132 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 9/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/638 کیلو گرم 6 متر
133 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 11/2 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/872 کیلو گرم 6 متر
134 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 12/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/106 کیلو گرم 6 متر
135 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 14/04 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/34 کیلو گرم 6 متر
136 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 9/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/638 کیلو گرم 6 متر
137 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 11/2 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/872 کیلو گرم 6 متر
138 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 12/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/106 کیلو گرم 6 متر
139 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 14/04 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/34 کیلو گرم 6 متر
140 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 15/4 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/574 کیلو گرم 6 متر
141 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 16/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/808 کیلو گرم 6 متر
142 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 19/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 3/276 کیلو گرم 6 متر
143 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 12/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/106 کیلو گرم 6 متر
144 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 14/04 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/34 کیلو گرم 6 متر
145 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 15/4 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/574 کیلو گرم 6 متر
146 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 16/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/808 کیلو گرم 6 متر
147 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 22/5 کیلو گرم کف انبار کارخانه 3/744 کیلو گرم 6 متر
148 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 25/2 کیلو گرم کف انبار کارخانه 4/212 کیلو گرم 6 متر
149 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 1/5 میل 3440 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 28/1 کیلو گرم کف انبار کارخانه 4/68 کیلو گرم 6 متر
150 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 1/5 میل 3460 ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 1/5 میل 5/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/936 کیلو گرم 6 متر

توضیحات بیشتر

پروفیل و کاربردهای آن را بهتر بشناسیم!

اگر شما کمی با کار های ساختمانی آشنا باشید، پروفیل و آهن را قطعا می شناسید و یا حداقل با آن سرو کار داشته اید. البته پروفیل ها عمدتا کاربرد ساختمانی دارند و کاربردهای دیگری در صنعت دارند. البته اصطلاحات مختلفی هم ما از آن ها می شنویم که عمدتا با نام های قوطی و باکس شنیده می شوند. این پروفیل به شکل های مختلفی هم تولید می شوند که قوطی به شکل مربع یا مستطیلی است. جنس ها و آلیاژ های مختلفی هم برای استحکام آن به کار برده می شود که از جمله می توان به آهن، آلمینیوم و چدن اشاره کرد. پروفیل مورد نیاز خود را می توانید از سایت آهن تخفیف تهیه نمایید.
 
پروفیل از نوع کاربری هم به 2 نوع صنعتی و ساختمانی تقسیم می شوند. قوطی و باکس های ساختمانی که در درب و پنجره به کار می روند و پروفیل های بزرگتر نیز عمدتا در سوله ها کاربرد دارند و از جنس آهن هستند. پروفیل های صنعتی نیز یک نوع دیگر از پروفیل هستند که با به کارگیری خصوصیت های مکانیکی و الکتریکی دارای جایگاه ویژه ای هستند که عمدتا در صنایع تجاری و صنعتی مانند ماشین سازی، نظامی، لنج سازی و … به عنوان قطعه و اجزای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل خود را به آسانی از سایت ما خریداری نمایید.
 
پروفیل

پروفیل ها یا مقاطع تو خالی

نخستین بار این مقاطع به صورت بدون درز در ابعاد کوچک تولید شدند. در نیمه نخست قرن گذشته در امریکا مقاطع تو خالی به صورت درز جوش دار با جوش پیوسته تولید شد. پس از جنگ جهانی دوم با توسعه تکنولوژی جوش، تولید مقاطع تو خالی با ابعاد بزرگتر به صورت یک درز جوش رونق گرفت. در سال 1952میلادی برای نخستین بار مقاطع تو خالی چهار گوشی از نورد لوله ساخته شد و تا امروز روش تولید این مقاطع مبتنی بر همین اصول می باشد. در حال حاضر مقاطع تو خالی با ابعاد بزرگ سازه ای به صورت درز جوش دار و عمدتاً با روش القائی یا مقاومت الکتریکی (ERW) به صورت طولی جوش می شوند. پروفیل مورد بحث در این جا از این نوع می باشد.
 
مشخصات و خواص سازه ای: مقاطع تو خالی با انواع فولاد مشابه سایر مقاطع ساختمانی تولید می شوند. گوشه های 90 درجه در مقاطع چهار گوش نباید تیز باشد و یک شعاع انحنایی استاندارد در گوشه ها وجود دارد که موجب کاهش اثرات تمرکز تنش و جلوگیری از ترد شکنی مقطع میگردد. استاندارد 10219 EN و 102010 EN مشخصات این مقاطع را ارائه کرده اند. همچنین در آمریکا ASTM A500 و در ژاپن JIS G3466 برای این گونه مقاطع تدوین شده است. همچنین روش های طراحی سازه ای آن ها در ایران بر اساس مبحث 10 مقررات ملی ساختمان و AISC صورت می پذیرد. پروفیل که نیاز دارید را می توانید به صورت آنلاین از سایت آهن تخفیف خریداری کنید.
 
بارهای فشاری: وقتی پروفیل تو خالی به عنوان اعضای فشاری مورد استفاده قرار می گیرند (مثلا در ستون ساختمان) مزیت اقتصادی زیادی در مقایسه با استفاده از مقاطع باز (نظیر مقاطع I) وجود دارد.
 
پروفیل
برای اعضای با بارگذاری محوری فشاری، بار بحرانی کمانش وابسته به لاغری و شکل مقطع می باشد. از آنجا که لاغری از نسبت طول کمانش به شعاع ژیراسیون مقطع محاسبه می شود، با افزایش شعاع ژیراسیون لاغری ستون کم می شود. عموماً شعاع ژیراسیون مقاطع بسته تو خالی (با احتساب وزن یکسان) به مراتب بیشتر از شعاع ژیراسیون مقاطع باز نظیر مقاطع I شکل حول محور ضعیفشان می باشد. در نتیجه برای یک طول کمانش ثابت و باربری مشابه مقاطع تو خالی سبک تر و در نتیجه اقتصادی تر محاسبه می شوند (در مقایسه با مقاطع باز). محاسبات نشان می دهد که در بارهای کمتر که ابعاد مقطع مورد نیاز کوچک تر است استفاده از مقاطع تو خالی مزیت اقتصادی بیشتری دارد. لذا اقتصادی ترین گزینه مهندسی محاسب برای استفاده از مقاطع توخالی در ستون ساختمان های 4 تا 7 طبقه می تواند باشد. شما عزیزان می توانید قیمت پروفیل را در سایت ما ببینید.
 
پیچش: پروفیل تو خالی تحمل بیشتری نسبت به لنگر های پیچشی دارند و علت آن متقارن بودن بار ها حول محور های مختلف است. در مقایسه پروفیل تو خالی و پر نتایج نشان داده است که بار پیچشی ناشی از فشار های وارده تاثیر کمتری بر پروفیل های تو خالی دارد.
سایر بارها: ظرفیت طراحی یک عضو تحت بار کششی وابسته به مساحت سطح مقطع و مقاومت طراحی فولاد مصرفی است و به شکل مقطع ارتباطی ندارد. البته در مهار بندی های ساختمان که محدودیت ضریب لاغری معیاری برای پذیرش مقطع مهار بند می باشد، مقاطع لوله و چهارگوش توخالی بهتر از مقاطع باز نظیر نبشی و ناودانی می باشد. در خمش خالصی مقاطع H و I حول محور قوی اقتصادی تر هستند. پروفیل را می توانید به صورت آنلاین از سایت ما خریداری کنید.
ولی در حالاتی که در محاسبات کماش جانبی بال فشاری غالب باشد، این مود شکست تنش طراحی خمشی را تا حد زیادی کاهش می دهد. در این حالات استفاده از مقاطع تو خالی در خمش توصیه می شود. می توان با محاسبات نشان داد که برای مقاطع لوله و همچنین مقاطع چهار گوش معمولی (با نسبت 0.25 < .b/h) در خمش حول محور قوی، نا پایداری جانبی در طراحی خمش عضو تعیین کننده نیست. سایت آهن تخفیف ارائه دهنده انواع پروفیل می باشد.
 
پروفیل

رفتار پروفیل لرزه ای (تحت بار زلزله)

طبق تجربه در زلزله های گذشته ستون های با مقطع قوطی رفتار و عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان داده اند. عملکرد یکپارچه ستون های توخالی در مقایسه با سایر ستون ها موجب می شود تا شکست با شکل پذیری و تحمل بار زیاد همراه باشد و گسیختگی پیش از موعد رخ ندهد. گزارشی که لا در ژاپن پس از زلزله 1995 هیوگو-کن نانبو منتشر ساخت حاکی از رفتار مناسب ستون های توخالی سرد نورد شده در مقایسه با سایر انواع متداول ستون بود. قیمت پروفیل را در سایت آهن تخفیف ببینید.
 
همچنین در گزارش لا رفتار لرزه ای بادبند ها نیز پس از این زلزله به طور آماری بررسی شده است و نتیجه آن نشان می دهد که مقاطع قوطی و ناودانی با ابعاد بزرگ کمترین اسیب را در مقایسه با سایر مقاطع از جمله لوله، میلگرد، نبشی، تیراهن و ... داشته اند. از بین 452 ساختمان بررسی شده قوطی های سرد نورد شده ابعاد بزرگ به عنوان المان بادبندی هیچ موردی از تخریب کلی یا آسیب جدی مشاهده نشد و از این میان تنها 6 مورد آسیب خفیف و متوسط ثبت شده است. پروفیل مورد نیاز خود را ازسایت ما خریداری کنید.

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.