نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۱۹ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۹,۹۹۳ تومان 0.7%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول عرض تخلیه وزن به بر متر مربع چشمه استاندارد نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 فنس چشمه 7/5 مفتول 2 3000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.740 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
2 فنس چشمه 7/5 مفتول 2.20 3700 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.840 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
3 فنس چشمه 7 مفتول 2/20 3900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.898 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
4 فنس چشمه 6/5 مفتول 2.20 4200 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.967 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
5 فنس چشمه 6 مفتول 2/20 4500 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.050 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
6 فنس چشمه 7 مفتول 2.40 4600 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.070 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
7 فنس چشمه 5.5 مفتول 2.20 4690 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.144 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
8 فنس چشمه 6 مفتول 2.40 5300 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.250 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
9 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/7 5350 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.270 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
10 فنس چشمه 5 مفتول 2/20 5350 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.260 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
11 فنس چشمه 7 مفتول 2/70 5700 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
12 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/7 6100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
13 فنس چشمه 5 مفتول 2.40 6250 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.500 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
14 فنس چشمه 7/5 مفتول 3 6500 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.560 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
15 فنس چشمه 4 مفتول 2/20 6550 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1570 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
16 فنس چشمه 6 مفتول 2/70 6600 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.580 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
17 فنس چشمه 7 مفتول 3 6950 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.670 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
18 فنس چشمه 5.5 مفتول 2/7 7100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.720 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
19 فنس چشمه 6/5 مفتول 3 7450 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
20 فنس چشمه 4 مفتول 2.40 7700 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.870 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
21 فنس چشمه 5 مفتول 2/70 7850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.900 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
22 فنس چشمه 7 مفتول 3/20 7850 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.900 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
23 فنس چشمه 6 مفتول 3 8000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.950 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
24 فنس چشمه 5.5 مفتول 3 8670 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.120 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
25 فنس چشمه 6 مفتول 3/20 9100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.220 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
26 فنس چشمه 7 مفتول 3/5 9300 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.275 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
27 فنس چشمه 5 مفتول 3 9550 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.340 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
28 فنس چشمه 4 مفتول 2/70 9650 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.370 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
29 فنس چشمه 5 مفتول 3/20 10750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.660 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
30 فنس چشمه 6 مفتول 3/5 10800 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.660 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5mm
31 فنس چشمه 7 مفتول 3/80 10900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.680 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
32 فنس چشمه 4 مفتول 3 11800 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.925 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
33 فنس چشمه 7 مفتول 4 12000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.970 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
34 فنس چشمه 6 مفتول 3/80 12600 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.130 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
35 فنس چشمه 4 مفتول 3/20 13400 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.330 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.2 mm
36 فنس چشمه 6 مفتول 4 13900 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.460 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
37 فنس چشمه 5 مفتول 3/5 15100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.180 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
38 فنس چشمه 5 مفتول 3/80 15100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.760 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
39 فنس چشمه 7 مفتول 4/5 15100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.760 kg 7 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
40 فنس چشمه 4 مفتول 3/5 16000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 3.980 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.5 mm
41 فنس چشمه 5 مفتول 4 16650 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.160 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
42 فنس چشمه 6 مفتول 4/5 17500 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.380 kg 6 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
43 فنس چشمه 4 مفتول 3/80 18750 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 4.700 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 3.8 mm
44 فنس چشمه 4 مفتول 4 20700 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 5.200 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 4 mm
45 فنس چشمه 5 مفتول 4/5 21000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 5.270 kg 5 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm
46 فنس چشمه 4 مفتول 4/5 26150 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 6.600 kg 4 cm دارد گالوانیزه گرم 4.5 mm

توضیحات بیشتر

فنس

اگر شما نیاز به بستن اطراف یک قطعه زمین دارید، فنس ممکن است پاسخ گوی نیاز شما باشد. فنس و فنس کشی یک راه ارزان برای محاصره هر منطقه برای ایمنی و امنیت است. فنس به شما اجازه می دهد مردم از طریق حصار دیدن کنند و در عین حال به عنوان یک مانع برای ورود غیر مجاز به شمار می روند. با برنامه ریزی، صبر شما می توانید فنس خود را نصب کنید.

آماده سازی نصب فنس

هر مجوز که برای نصب فنس نیاز می باشد را دریافت کنید. دولت محلی شما ممکن است مقررات ساختمان و منطقه ای خاصی داشته باشد که رفع حصار، نوع و ارتفاع خاصی برای فنس داشته باشد. اگر یک فنس بدون مجوز نصب کنید، ممکن است فنس شما را از بین ببرند.  سپس باید خطوط قطعه زمین و یا مکانی که می خواهید فنس کشی کنید را تعیین کنید. این اطلاعات را می توان از پرونده های شهر، یک طرح نقشه خط ملک یا استخدام یک نقشه بردار بدست آورد. هر قرارداد محله ای را برای مقررات در مورد فنس کش بررسی کنید. برخی از قانون های شورای محله خود را در مورد ارتفاع و سبک فنس ، علاوه بر قوانین اجرا شده توسط قانون کشور را بررسی کنید.

نشانه گذاری و نصب پایه فنس

خطوط ملکی را که همسایه شما را محدود می کند تعیین کنید. برای گودال های فنس خود، حدود 4 اینچ (10.2 سانتی متر) را در داخل آن خطوط اندازه گیری کنید. این باعث می شود که پایه های فنس مالکیت همسایه خود را حفظ کنند. فضای کاری را در طول تمام  مکان فنس کشی خود پاک کنید تا راحتتر بتوانید فنس خود را نصب و راه اندازی کنید.

طول کل محیطی که می خواهید فنس کشی کنید را اندازه گیری کنید. این تعیین می کند که شما چقدر فنس نیاز دارید. برای تعیین تعداد پایه فنس که نیاز دارید شما می توانید با تماس با کارشناسان ما از کارشناسان ما در مورد فنس کشی راهنمایی بگیرید.

پیدا کردن محل نصب پایه فنس . نقطه دقیق را با یک رنگ یا رنگ اسپری مشخص کنید. پایه فنس به هر انتهای، گوشه یا دروازه اشاره می کند.  از رنگ اسپری به خوبی استفاده کنید به این علت که ممکن است باعث آسیب شود.

ابتدا حفره های پایه فنس را حفاری کنید. حفره های پایه باید 3 برابر عرض و یک سوم طول پست باشد، با 4 اینچ اضافی (10.2 سانتی متر) برای ماسه حفاری می شود. شیب دو طرف به طوری که سوراخ در پایین از سمت چپ گسترده تر است. حفره های پایه را با 4 اینچ (10.2 سانتی متر) ماسه پر کنید. برای ایجاد یک پایه جمع و جور برای پست ها و بتن ها، ماسه را خوب آماده کنید. یک پایه فنس را در مرکز حفره خود قرار دهید با استفاده از نشانگر یا گچ، کنار پست را در سطح زمین علامت بزنید. ارتفاع بالای خط باید برابر با ارتفاع فنس ، به علاوه 2 اینچ (5.1 سانتی متر) باشد. پست را ببندید بستن یک پست کمک می کند که حصار خود را به سمت راست نگاه دارد. با استفاده از یک سطح نجاری یا کرپی برای بررسی تعادل، پست را تا انتهای آن قرار دهید.

پست را در موقعیت امن قرار دهید با استفاده از کرپی ها در دو طرف زاویه دار، پست را در موقعیت شیب خود با استفاده از کرپی به زمین و پیچ متصل کنید. دو بار قبل از تأیید آن به مواد ترموکوپل، تمام اندازه گیری ها، فاصله پست ها و ارتفاع یک بار قبل از تأیید آن را بررسی کنید زیرا شما نمی توانید آن را بعد از سفت شدن بتن کمی تراز کنید. حفره را با بتن پر کنید بتن را در اطراف پست بگذارید یا بکشید سطح را با یک ماله یا قطعه ای کوچک از چوب صاف کنید و از پست به سمت دیگر آب جاری شود.

تا زمانی که همه پایه های فنس شما نصب شده باشند، تکرار کنید. با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید. قبل از نصب کردن فنس اجازه بدهید حداقل 24 ساعت از زمان ریختن بتن سپری شود.

علامت گذاری و نصب خطوط فنس

یک خط بین پایه های فنس بکشید. خط باید به پایین، به زمین، و روی صورت بیرونی پایه های فنس قرار گیرد. محل هر پایه را علامت بزنید با استفاده از نمودار فاصله، اندازه و علامت نقطه دقیق با رنگ و یا رنگ اسپری تعیین کنید. حفاری های خطی باید 6 اینچ (15.2 سانتی متر) عرض و 18 اینچ (45.7 سانتی متر) تا 24 اینچ (61.0 سانتی متر) عمیق و با دو طرف شیب دار باشد. درست قبل از خط پایه فنس، شما می توانید یک خط دوم و بسیار تنگ از پایه فنس برای تنظیم ارتفاع پست خط بکشید اما همیشه اندازه گیری ها را قبل از ارزیابی نهایی دوباره بررسی کنید. حفره را با 4 اینچ (10.2 سانتی متر) ماسه پر کنید. برای تهیه یک پایه جمع و جور برای پایه ها حفره آن را با ماسه و شن پر کنید. یک پایه در مرکز حفره قرار دهید. از نشانگر یا گچ استفاده کنید تا علامت سمت پست در سطح زمین باشد. اطمینان حاصل کنید که پایه فنس متعادل است. حرکت پست را تا زمانی که انحراف از بین برود ادامه دهید.

پایه را در موقعیت بلندی نگه دارید. اضافه کردن چنگال و قطعات طولانی از چوب که از دو طرف زاویه دار برای نگه داشتن پست در موقعیت شیب خود است. استفاده از چوب در زمین و همچنین پیچ برای قرار دادن پایه است. قبل از تأیید پایه، دوبار بررسی کنید که درست است. بتن را بگذارید روی سطوح بتن با یک ماله یا قطعه کوچک چوب صاف کنید. شیب را در بتن خود بسازید تا آب از پایه فنس شما پایین بیاید. این کار را ادامه دهید تا تمام پایه فنس های شما نصب شود با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.