نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ و ۴۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۳,۸۶۷ تومان 0.3%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول وزن عرض نوع ورق تخلیه طول * عرض چشمه استاندارد نوع ستون ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 370 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2120 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 370 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
2 رابیتس 380 گرم 2120 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 380 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 9
3 رابیتس 370 گرم مسعود اصل انبار تهران 2130 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 370 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
4 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2220 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
5 رابیتس 430 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2230 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 430 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
6 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران 2230 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
7 رابیتس 430 گرم ایران اصل انبار تهران 2240 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 430 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 9
8 رابیتس 450 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2320 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 450 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
9 رابیتس 450 گرم مسعود اصل انبار تهران 2330 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 450 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
10 رابیتس 500 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2520 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
11 رابیتس 500 گرم مسعود اصل انبار تهران 2530 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
12 رابیتس 490 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2680 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 490 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 11
13 رابیتس 490 گرم ایران اصل انبار تهران 2690 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 490 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 11
14 رابیتس 450 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2720 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 450 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
15 رابیتس 450 گرم مسعود اصل انبار تهران 2730 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 450 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
16 رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2870 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 600 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 9
17 رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار تهران 2880 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 600 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
18 رابیتس 520 گرم 2940 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 570 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
19 رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 2970 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 520 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
20 رابیتس 540 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2980 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 540 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
21 رابیتس 530 گرم ایران اصل انبار کارخانه 2980 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 530 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
22 رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار تهران 2980 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 520 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
23 رابیتس 540 گرم ایران اصل انبار تهران 2990 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 540 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
24 رابیتس 620 گرم ایران اصل انبار کارخانه 3030 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 11
25 رابیتس 620 گرم ایران اصل انبار تهران 3040 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 11
26 رابیتس 620 گرم ایران اصل انبار کارخانه 3280 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 620 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
27 رابیتس 700 گرم 3390 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 700 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
28 رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 3420 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 700 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
29 رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار تهران 3430 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 700 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
30 رابیتس 740 گرم ایران اصل انبار کارخانه 3630 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 740 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
31 رابیتس 740 گرم ایران اصل انبار تهران 3650 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 740 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
32 رابیتس 820 گرم ایران اصل انبار تهران 3890 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
33 رابیتس 840 گرم 3890 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 840 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
34 رابیتس 840 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 3920 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 840 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
35 رابیتس 840 گرم مسعود اصل انبار تهران 3930 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 840 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
36 رابیتس 850 گرم ایران اصل انبار تهران 3990 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 850 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
37 رابیتس 850 گرم ایران اصل انبار کارخانه 4000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 850 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
38 رابیتس 820 گرم ایران اصل انبار تهران 4000 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
39 رابیتس 900 گرم 4040 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
40 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4070 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
41 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران 4080 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
42 رابیتس 920 گرم 4140 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
43 رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4170 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
44 رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار تهران 4180 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
45 رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار کارخانه 4200 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
46 رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار تهران 4220 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
47 رابیتس 990 گرم 4390 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 970 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
48 رابیتس 990 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4420 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 990 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
49 رابیتس 990 گرم مسعود اصل انبار تهران 4430 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 990 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
50 رابیتس 1010 گرم ایران اصل انبار کارخانه 4530 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1010 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
51 رابیتس 1010 گرم ایران اصل انبار تهران 4540 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1010 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
52 رابیتس 1080 گرم 4690 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
53 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4720 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
54 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار تهران 4730 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
55 رابیتس 1110 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 4870 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1110 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
56 رابیتس 1110 گرم مسعود اصل انبار تهران 4880 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1110 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
57 رابیتس 1160 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5020 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1160 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
58 رابیتس 1160 گرم مسعود اصل انبار تهران 5030 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1160 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
59 رابیتس 1210 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5270 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1210 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
60 رابیتس 1210 گرم مسعود اصل انبار تهران 5280 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1210 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
61 رابیتس 1250 گرمی 5390 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرمی 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 15
62 رابیتس 1250 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5420 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
63 رابیتس 1250 گرم مسعود اصل انبار تهران 5430 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
64 رابیتس 1270 گرمی 5490 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1270 گرمی 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 15
65 رابیتس 1270 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5520 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
66 رابیتس 1270 گرم مسعود اصل انبار تهران 5530 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
67 رابیتس 1250 گرم ایران اصل انبار کارخانه 5580 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
68 رابیتس 1300 گرمی 5590 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1300 گرمی 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس تولید تهران 13
69 رابیتس 1250 گرم ایران اصل انبار تهران 5600 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1250 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس ایران 13
70 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار کارخانه 5620 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1270 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13
71 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار تهران 5630 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد رابیتس مسعود 13

توضیحات بیشتر

رابیتس و کاربرد های آن را بهتر بشناسیم!

رابیتس از واژه انگلیسی metal lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی برای گچ است که از جمله سیم مش فلزی و آهن یا شبکه گسترش یافته است که با چسب چوب یا فلز به عنوان ماتریس مورد استفاده، برای استفاده از گچ یا سیمان استفاده می شود و محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را معرفی کرده است. رابیتس در واقع هر گونه کالایی می تواند باشد که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید شود. رابیتس را معمولا پس از گذشتن از مراحل مختلف برش آماده کرده و پس از آن به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق آن فولادی و تور مانند است که از انواع مختلف ورق های گالوانیزه گرم ب ضخامت ۲۵/۰ تا ۵/۰ میلی متر درست می شود و با کمک از مفتول های گالوانیزه آرماتو ربندی به شکل یک لایه به شبکه فرعی متصل می گرددد. این موضوع در تولید رابیتس باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح های مورد استفاده می گردد. 

 

رابیتس

 

برش و فرم دادن  به آن در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب است و معمولا برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. ورق فلزی گسترش یافته در 1.75، 2.5 و 3.4 پوند در هر مربع مربع در دسترس است. رابیتس در دو نوع سطح و برجسته از ورق گالوانیزه ساخته می شود. رابیتس های فلزی از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفتند و امروزه با استفاده از گچ در ساخت و سازهای خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این برنامه ها، ورقه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ می تواند آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است. کاربرد های مختلفی از رابیتس همان طور که اشاره شد، دیده می شود، عمدتا در سقف های کاذب،گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها، پوشش برای بتن سیمانی، اصلاح و نگهداری ترک های ساختمانی و کار های نگهداری ثانویه، همچنین در کاربردهای دکوراسیون و آرک آشپزخانه، اوپن آشپزخانه، گل های سقفی، رابیتس بندی (آرک ، لوستر سقفی ، نور مخفی، پوشش تاسیسات و سیم آلات)، گالری تصاویر، گلوئی و نور مخفی دور سالن ، گل های سقفی آرک آشپزخانه و شش کانال ‌ها و تاسیساتس سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

رابیتس

 

نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار می رود وجهت اندودکاری روی کانال های کولر و تاسیسات نیز از رابیتس برای اتصال بهتر اندود استفاده می شود . استفاده از صفحات چوبی نیز برای پلاستر کردن قابل توجیه است، اما اخیرا موسسه آمریکایی ساخت و ساز های مدرن این نوع صفحات را به دلیل وجود فضا بین آن ها نامناسب می داند. برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری یا طرح های مشبک و مارپیچی که بر روی سقف به صورت نور مخفی و یا اصطلاحا  نورپردازی مخفی استفاده می شود را می توان از رابیتس استفاده کرد که به سادگی و راحتی نصب می گردد. طراحی های مختلف فیزیکی رابیتس به صورتی انجام می گیرد که عمده سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد و مشکلی در کار با ان وجود نداشته باشد.

رابیتس از طریق برش و جدا کردن یک ورق فلز ساخته شده و از طریق جوشکاری یا بافت سیم به هم در انواع مختلفی برای جلوگیری از خوردگی رنگ و گالوانیزه استفاده شده اند:  رابیتس فلزی گسترده؛ یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است که سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. فلزی شکسته و فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است تا فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند. 

رابیتس با لبه خود محور؛ یک ورق فلزی گسترش یافته است که برای جلوگیری از نفوذ در سطح جامد خم می شود. رابیتس هایی در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند که مساحتی در حدود ۱.۴۴متر  دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد که با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود و با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد می توان تعداد رابیتس مورد نیاز  را بدست آورد و از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری کرد. رابیتس با سیم؛ یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است.  رایتس گوشه ای نیز برای استفاده در گوشه دیوار ها استفاده می شود.

اگر شما هم جزو آن دسته از گچ کارانی هستید که با سقف کاذب کار می کنید حتما با رابیتس آشنایی دارید. آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه رابیتس، با حمایت کم تر رشته سیم ها، متصل است و  به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی رابیتس دارد. از این رو در هنگام نصب رابیتس باید توجه کافی داشته باشید. استفاده از شبکه رابیتس به منظور پیوستگی کامل سطوح دیوار ها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاری های مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا می شود . برای اتصال چفت و بست رابیتس از اتصالات فولادی استاندارد با مرجع ASTM C 954 توسط ASTM C 1063 برای اطمینان استفاده شده که از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است.  انتخاب یک توری با نوع مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری خواهد شد. تناسب تعداد رابیتس خریداری شده با متراژ کاری از انجا که ابعاد رابیتس در ایران با استاندارد  ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتی متر می باشد. نوع و اندازه اتصال دهنده در رابیتس نیز بسیار مهم است. برای نصب مستقیم رابیتس به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود که این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود.

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.