نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۳۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴,۱۸۹ تومان 0%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز 3980 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه تاراز 3980 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه تاراز 3980 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه تاراز 3980 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز 3980 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز 4010 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه تاراز 4010 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز 4010 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز 4030 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه تاراز 4030 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه تاراز 4080 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه کاشان 4090 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه کاشان 4090 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه کاشان 4090 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه تاراز 4110 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه کاشان 4140 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه تاراز 4140 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 4140 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه کاشان 4150 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه تاراز 4150 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه تاراز 4150 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه روی اندود 4170 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه روی اندود 4170 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه کاشان 4190 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه کاشان 4190 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه تاراز 4200 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه تاراز 4230 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه کاشان 4240 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه کاشان 4240 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه تاراز 4240 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه روی اندود 4270 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه روی اندود 4270 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه چین 4280 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه چین 4280 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه کاشان 4290 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه کاشان 4300 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه چین 4310 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه چین 4310 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین 4330 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه چین 4330 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه تاراز 4430 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه روی اندود 4460 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان 4580 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه کاشان 4590 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه چین 4720 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
57 ورق گالوانیزه روی اندود 5000 ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ 0.35 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.