نمودار قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ و ۲۰ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
 • میانگین قیمت رابیتس
 • ۳۲,۶۰۷ تومان 0.4% price_more

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول وزن عرض تخلیه چشمه ستون ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 620گرم مسعود کارخانه ۲۶,۶۴۰ price_more برگ 2.4 متر 620gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
2 رابیتس 660گرم مسعود کارخانه ۲۷,۱۴۰ price_more برگ 2.4 متر 660gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
3 رابیتس 700گرم مسعود کارخانه ۲۷,۶۴۰ price_more برگ 2.4 متر 700gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 9
4 رابیتس 720گرم مسعود کارخانه ۳۱,۱۴۰ price_more برگ 2.4 متر 720gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
5 رابیتس 790گرم مسعود کارخانه ۳۲,۱۴۰ price_more برگ 2.4 متر 790gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
6 رابیتس 900گرم مسعود کارخانه ۳۴,۶۴۰ price_more برگ 2.4 متر 900gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
7 رابیتس 930گرم مسعود کارخانه ۳۵,۱۴۰ price_more برگ 2.4 متر 930gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
8 رابیتس 950گرم مسعود کارخانه ۳۵,۶۴۰ price_less برگ 2.4 متر 950gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
9 رابیتس 1010گرم مسعود کارخانه ۳۷,۱۴۰ price_less برگ 2.4 متر 1010gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
10 رابیتس 1050گرم مسعود کارخانه ۳۸,۱۴۰ price_less برگ 2.4 متر 1050gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
11 رابیتس 1150گرم مسعود کارخانه ۴۲,۶۴۰ price_more برگ 2.4 متر 1150gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
12 رابیتس 1210گرم مسعود کارخانه ۴۴,۱۴۰ price_more برگ 2.4 متر 1240gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
13 رابیتس 1280گرم مسعود کارخانه ۴۷,۱۴۰ price_more برگ 2.4 متر 1280gr سانتیمتر 60 کارخانه 3 13
14 رابیتس 620گرم مسعود انبار تهران ۲۶,۶۹۰ price_more برگ 2.4 m 620gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
15 رابیتس 660گرم مسعود انبار تهران ۲۷,۱۹۰ price_more برگ 2.4 m 660gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
16 رابیتس 700گرم مسعود انبار تهران ۲۷,۶۹۰ price_more برگ 2.4 m 700gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
17 رابیتس 720گرم مسعود انبار تهران ۳۱,۱۹۰ price_more برگ 2.4 m 720gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
18 رابیتس 790گرم مسعود انبار تهران ۳۲,۱۹۰ price_more برگ 2.4 m 790gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
19 رابیتس 900گرم مسعود انبار تهران ۳۴,۶۹۰ price_more برگ 2.4 m 900gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
20 رابیتس 930گرم مسعود انبار تهران ۳۵,۱۹۰ price_more برگ 2.4 m 930gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
21 رابیتس 950گرم مسعود انبار تهران ۳۵,۶۹۰ price_less برگ 2.4 m 960gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
22 رابیتس 1010گرم مسعود انبار تهران ۳۷,۱۹۰ price_less برگ 2.4 m 1010gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
23 رابیتس 1050گرم مسعود انبار تهران ۳۸,۱۹۰ price_less برگ 2.4 m 1050gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
24 رابیتس 1150گرم مسعود انبار تهران ۴۲,۶۹۰ price_more برگ 2.4 m 1100gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
25 رابیتس 1210گرم مسعود انبار تهران ۴۴,۱۹۰ price_more برگ 2.4 m 1240gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
26 رابیتس 1280گرم مسعود انبار تهران ۴۷,۱۹۰ price_more برگ 2.4 m 1280gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
27 رابیتس 400 گرم قلع مسعود ۱۸,۱۴۰ price_more برگ 2.4 m 400gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
28 رابیتس 440 گرم قلع مسعود ۱۸,۶۴۰ price_more برگ 2.4 m 440gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
29 رابیتس 590 گرم قلع مسعود ۲۴,۶۴۰ price_more برگ 2.4 m 590gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
30 رابیتس 670 گرم قلع مسعود ۲۷,۱۴۰ price_more برگ 2.4 m 670gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
31 رابیتس 380 گرم قلع ایران ۱۸,۱۹۰ price_more برگ 2.4m 380gr 60 cm کارخانه 3 9
32 رابیتس 440 گرم قلع ایران ۱۸,۶۹۰ price_more برگ 2.4m 440gr 60 cm کارخانه 3 9
33 رابیتس 410 گرم قلع ایران ۱۸,۶۹۰ price_more برگ 2.4m 410gr 60 cm کارخانه 3 11
34 رابیتس 460 گرم قلع ایران ۲۰,۶۹۰ price_more برگ 2.4m 460gr 60 cm کارخانه 3 13
35 رابیتس 540 گرم قلع ایران ۲۳,۱۹۰ price_more برگ 2.4m 540gr 60 cm کارخانه 3 13
36 رابیتس 460 گرم ایران کارخانه ۲۵,۳۹۰ price_more برگ 2.4m 460gr 60 cm کارخانه 3 9
37 رابیتس 680 گرم ایران کارخانه ۲۷,۳۹۰ price_more برگ 2.4m 680gr 60 cm کارخانه 3 9
38 رابیتس 810 گرم ایران کارخانه ۳۲,۳۹۰ price_more برگ 2.4m 810gr 60 cm کارخانه 3 13
39 رابیتس 860 گرم ایران کارخانه ۳۳,۸۹۰ price_more برگ 2.4m 860gr 60 cm کارخانه 3 13
40 رابیتس 900 گرم ایران کارخانه ۳۵,۳۹۰ price_more برگ 2.4m 900gr 60 cm کارخانه 3 13
41 رابیتس1010 گرم ایران کارخانه ۳۸,۳۹۰ price_more برگ 2.4m 1010gr 60 cm کارخانه 3 13
42 رابیتس1080 گرم ایران کارخانه ۴۰,۸۹۰ price_more برگ 2.4m 1080gr 60 cm کارخانه 3 13
43 رابیتس1200 گرم ایران کارخانه ۴۳,۸۹۰ price_more برگ 2.4m 1200gr 60 cm کارخانه 3 13
44 رابیتس 460 گرم ایران انبار تهران ۲۵,۴۴۰ price_more برگ 2.4 متر 460gr 60 cm بنگاه تهران 3 9
45 رابیتس 680 گرم ایران انبار تهران ۲۷,۴۴۰ price_more برگ 2.4 متر 680gr 60 cm انبار تهران 3 9
46 رابیتس 810 گرم ایران انبار تهران ۳۲,۴۴۰ price_more برگ 2.4 متر 810gr 60 cm انبار تهران 3 13
47 رابیتس 860 گرم ایران انبار تهران ۳۳,۹۴۰ price_more برگ 2.4 متر 860gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
48 رابیتس 900 گرم ایران انبار تهران ۳۵,۴۴۰ price_more برگ 2.4 متر 900gr 60 cm بنگاه تهران 3 13
49 رابیتس 1010 گرم ایران انبار تهران ۳۸,۴۴۰ price_more برگ 2.4 متر 1010gr 60 cm انبار تهران 3 13
50 رابیتس 1080 گرم ایران انبار تهران ۴۰,۹۴۰ price_more برگ 2.4 متر 1080gr 60 cm انبار تهران 3 13
51 رابیتس 1200 گرم ایران انبار تهران ۴۳,۹۴۰ price_more برگ 2.4 متر 1200gr 60 cm انبار تهران 3 13

ویدیو: رابیتس چگونه تولید می شود؟


 

در این ویدیو نحوه تولید رابیتس گالوانیزه با دستگاه ها تمام اتوماتیک را مشاهده می کنید.

 

برای مشاهده ویدیو های بیشتر، به کانال آپارات شرکت آهن تخفیف مراجعه کرده و ما را دنبال کنید.


توضیحات بیشتر رابیتس

رابیتس یا به به عبارتی دیگر راویز، از واژه انگلیسی Rib Lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی است. این مواد برای گچ استفاده می شود. رابیتس امروزه از ورق گالوانیزه تولید می گردد. این شبکه ها به عنوان ماتریس یا برای گچ و سیمان استفاده می شود. راویز محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را به ما معرفی کرده است.

 

رابیتس چیست؟

این توری در واقع هر گونه کالایی می باشد که از کشش عرضی و پرس ورق گالوانیزه تولید شود. این محصول پس از گذشتن از مراحل مختلف برش، آماده می شود. سپس از آن، به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق راویز، فولادی و تور مانند است که از ورق گالوانیزه ضخامت 0.25 تا 0.5 میلیمتر درست می شود.

رابیتس با مفتول گالوانیزه 1.2 میل یا همان سیم رابیتس بندی و یا مفتول سیاه به شکل لایه به شبکه فرعی متصل می گردد. این موضوع در راویز آماده، باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح می گردد. برش و فرم دادن به این محصول در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. راویز برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب بوده و معمولاً برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. 

رابیتس

 

تاریخچه رابیتس

نوع فلزی، از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می‌گرفته است. امروزه راویز، با استفاده از گچ درسازه های خانگی و تجاری مصرف می شود. ورق گالوانیزه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است.

 

موارد استفاده از راویز

کاربرد های مختلفی از راویز همان طور که اشاره شد، دیده می شود که در زیر می خوانید:

 

سقف کاذب

در سقف های کاذب، گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها استفاده می شود.

 

نماسازی

دیگر کاربرد های آن دکوراسیون و آرک آشپزخانه، رابیتس بندی (آرک، لوستر سقفی و نور مخفی). در موارد خاص برای نماسازی گالری تصاویر و تاسیسات نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

رابیتس یونولیت

یکی دیگر از جا هایی که از این توری استفاده می شود، برای یونولیت سقف می باشد. اصطلاحاً به این نوع، راویز یونولیت نیز می گویند.

 

راویز برجسته

نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار رفته و جهت اندود کاری روی کانال های کولر استفاده می‌شود.

 

چگونه با رابیتس گچ کاری کنیم؟

برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری از این محصول استفاده می شود. همچنین برای طرح های مشبک و مارپیچی روی سقف که به صورت نور مخفی استفاده می شود، کاربرد دارد. این کار به سادگی و راحتی نصب و انجام می گیرد. طراحی مختلف فیزیکی راویز به صورتی انجام می گیرد که سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد. در صورتی این روش امکان پذیر است که مشکلی در کار با آن وجود نداشته باشد.

رابیتس کاری

 

رابیتس کاری

طریقه استفاده از این محصول به ۲ عامل بستگی دارد:

 1. محل استفاده رابیتس
 2. کاربرد گچ کاری

همانطور که تا الان متوجه شده اید، این محصول نقش پایه را برای گچ کاری ایفا می کند. به این صورت که پس از سفارش راویز و به شکل مورد نظر درآورده شدن، کافیست برای گچ کاری آن را با چند لایه بپوشانید.

 

رابیتس منعطف است!

ویژگی انعطاف پذیری این محصول در گچ کاری باعث می شود که کاربرد های دیگر آن نیز بیشتر دیده شوند. به عنوان مثال، این امکان را فراهم می کند تا از درون آن سیم کشی برق عبور کند. این موضوع به ایجاد نور مخفی در سازه گچی کمک می کند. این حالت برخلاف گچ کاری کلی، در سازه هایی که از این محصول بهره می برند، فضای خالی داریم.

 

خرید رابیتس فلزی

رابیتس فلزی گسترده، یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است. این نوع سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. این راویز از فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است. این نوع فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند.

 

ابعاد رابیتس

راویز در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند. مساحتی در حدود ۱.۴۴ متر دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد. با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود. با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد، می توان تعداد موردنیاز را بدست آورد. این کار از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری می کند. این محصول با سیم یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است. ما با تکیه بر پیشینه خود در تولید و فروش رابیتس، بهترین ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهیم.

ابعاد رابیتس

 

انواع رابیتس

در اینجا مفصل تر به انواع راویز می پردازیم. در کل انواع آن را بر اساس ۲ فاکتور تقسیم می‌کنند:

 • ستون
 • وزن

 

انواع رابیتس بر مبنای ستون 

اگر به اشکال متفاوت این توری نگاهی انداخته باشید، حتما متوجه موضوعی شده اید. با دقت در شکل می فهمید ورق های آن از تعدادی ردیف تشکیل شده اند. به این ردیف های روی راویز، ستون می گویند. این محصول با توجه به تعداد ستون های به کار رفته در آن در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال، ۱۳ نمایانگر وجود ۱۳ ستون در آن است. با توجه به تعداد ستون انواع متفاوتی از این محصول را داریم.

برای مثال، می توان به انواع ۹، ۱۱، ۱۳ و ۱۷ اشاره کرد که هرکدام  کاربرد مخصوص خود را دارند.

 

راویز چند ستون برای چه کاری؟

به عنوان مثال، از مدل ۱۳ ستون برای نمای ساختمان استفاده می شود. در این دسته بندی هنگام خرید باید دقت کنید که وزن الزاماً ارتباطی به ستون ندارد. به عنوان مثال، ۱۱ ستون فوق سنگین می تواند از ۱۳ سبک، سنگین تر باشد.

 

دسته بندی راویز بر اساس راویزکاری

توری یاد شده انواع مختلفی دارد و وزن های آن متفاوت می باشد. شما برای ساختمان خود، باید از رابیتس کار بپرسید که به چه نوع و چه وزنی نیاز دارد.

 

وزن رابیتس

راویز وزن های مختلفی دارد. از وزن ۴۰۰ گرم شروع و تا ۱۴۰۰ گرم موجود می باشد. این اوزان دو نوع سنگین و سبک دارند.

 

انواع راویز بر مبنای وزن

این وزن به جنس و ضخامت ورقه ای که از آن ساخته شده است بستگی دارد. به همین دلیل هم در انواع چند ستونی آن (به عنوان مثال ۹ ستونی) انواع مختلفی داریم. انواع آن شامل سبک، نیمه سنگین، سنگین و فوق سنگین. شما بر اساس نیاز باید به تهیه آنها اقدام کرد. برای تکمیل مبحث وزن، مثال زیر از مدل از نوع ۱۳ ستونی توجه کنید: - وزن نوع ۱۳ ستونی سبک حدود ۸۶۰ گرم است. در صورتی که وزن همین مدل ۱۳ ستونی اما فوق سنگین حدود ۱۰۸۰ گرم است. با بررسی دو مورد بالا، تفاوت بین نوع سبک و سنگین آن به وضوح مشاهده می شود.

قیمت رابیتس

 

قیمت رابیتس و عوامل موثر بر آن

عوامل مختلفی در قیمت رابیتس تاثیر دارد، اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم یکی از مهمترین آنها ورق گالوانیزه می باشد. همانطور که قبلا توضیح دادیم راویز از ورق گالوانیزه تشکیل می‌شود و قیمت ورق گالوانیزه روی قیمت رابیتس تاثیر مستقیم دارد و هر چه قیمت آن بالاتر برود قیمت راویز هم افزایش پیدا می‌کند.

 

نکات استفاده از توری رابیتس

آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه این محصول، با حمایت کمتر رشته سیم ها، متصل است. به همین دلیل به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی راویز دارد.

 

بهترین نوع را انتخاب کنید!

انتخاب یک توری با نوع مناسب آن موجب پیوستگی عمومی دیوار می شود. این کار باعث می شود از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری شود. تناسب تعداد خریداری شده راویز بخاطر اینکه ابعاد ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتیمتر می باشد، سایز اتصال دهنده مهم است . برای نصب مستقیم به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود . این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود.

 

چرا باید رابیتس را از ورق گالوانیزه تولید کرد؟

یکی از سوالات رایج که در ذهن کاربر وجود دارد، این است که چرا حتما باید برای تولید این محصول از ورق گالوانیزه استفاده نمود. با توجه به این که استفاده از این نوع ورق می تواند قیمت این محصول را افزایش دهد، از این رو ممکن است این چالش به وجود آید که چرا باید حتما از ورق گالوانیزه استفاده کنیم. یکی از مواردی که در تمام کاربردهای آن مطرح است، همجواری آن با سایر مواد و مصالح به ویژه مصالح ساختمانی اعم از بتن و گچ می باشد. این مواد هر یک می توانند رطوبت بسیار زیادی داشته باشند. از این رو اگر رابیتس در برابر رطوبت، زنگ زدگی و خوردگی مقاوم نباشد، عملا بعد از گذشت مدت کوتاهی کیفیت خود را از دست داده و ممکن است شاهد بروز مشکلاتی در اجرا باشیم. 

از این رو صنعت گران با استفاده از ورق گالوانیزه به عنوان ماده اولیه سعی می کنند تا این محصول را در برابر رطوبت و نم مقاوم نموده و بالاترین سطح کیفیت را برای آن ایجاد نمایند. عدم استفاده از ورق گالوانیزه عملا این محصول را از رده خارج خواهد کرد. 

راویز

 

تاثیر کیفیت اجرا بر عملکرد راویز

به بررسی نحوه استفاده از این محصول در بخش های مختلف ساختمان پرداختیم. با توجه به این که راویز در بخش های بسیار متنوعی کاربرد داشته و می توان از آن استفاده نمود، از این رو لازم دانستیم که یادآوری کنیم که از راویز باید در شرایط مطلوبی استفاده کرد. کیفیت نصب و اجرای آن در ساختمان جدای از بحث شرایط خود ساختمانی، تاثیر بسیار زیادی روی کیفیت این محصول نیز دارد. اگر به خوبی آن را اجرا نکنید، ممکن است خیلی زود ناچار به جایگزین کردن آن شده و با مشکلاتی در اجرای آیتم های مورد نیاز خود در ساختمان روبرو باشید. 

 

مزیت های رابیتس

 1. مهمترین مزیت رابیتس، فراهم شدن و نصب سریع آن است. با توجه به توضیحات بالا، مخصوصاً در کاربرد مربوط به گچ کاری، به افزایش سرعت کار کمک می کنند.
 2. امکان اجرای کار با نیروی غیر ماهر
 3. انعطاف در شکل گیری جهت کسب رضایت مشتری
 4. با توجه به تفاوت همرفت گرمایی بین گچ و راویز، ممکن است لایه گچی ترک بخورد.
 5. شدت صدای اطراف را خیلی کم نمی کند.

 

جمع بندی نهایی

در انتها از وقتی که جهت خواندن این مطلب گذاشتید، سپاس فراوان داریم. شرکت آهن سازان آرکا (آهن تخفیف) نمایندگی دو کارخانه رابیتس مسعود و ایران را برعهده دارد. شما عزیزان می توانید آخرین قیمت رابیتس و مشاوره رایگان در مورد خرید رابیتس را از کارشناسان فروش ما در شرکت آهن سازان آرکا (آهن تخفیف) دریافت کنید.

 

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران 4 (1 رای)

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو : سایت تخصصی فروش میلگرد، تیرآهن، انواع پروفیل و عایق های ساختمانی.

2) در سایت فنس ایران : قیمت روز انواع فنس و توری را مشاهده کنید.