نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۹ دي ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ و ۰۶ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۷,۰۷۸ تومان 0.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت وزن تخلیه وزن بر طول طول شاخه ارسال به سبد خرید
1 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 3.8 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم0.666 6 متر
2 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 9.4 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم1.583 6 متر
3 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 6.6 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم1.083 6 متر
4 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 7.5 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم1.25 6 متر
5 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 11.3 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
6 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 9.4 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم1.583 6 متر
7 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 11.3 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
8 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 13.4 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
9 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 15 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
10 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 11.3 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
11 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 13.2 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
12 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 15 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
13 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 16.9 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
14 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 18.8 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم3.166 6 متر
15 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 13.2 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
16 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 15 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
17 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 16.9 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
18 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 18.8 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم3.166 6 متر
19 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 20.6 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم3.5 6 متر
20 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 22.5 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم3.666 6 متر
21 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 26.3 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم4.333 6 متر
22 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 16.9 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
23 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 18.8 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
24 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 20.6 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم3.5 6 متر
25 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 22.5 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم3.666 6 متر
26 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 30 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم5 6 متر
27 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 33.7 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم5.666 6 متر
28 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 37.5 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم6.333 6 متر
29 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 2 میل ۷,۰۸۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 7.5 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم1.25 6 متر
30 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 2 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 2 mm 5.7 kg کف انبار کارخانه کیلوگرم0.916 6 متر
31 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 5.7 kg کف انبار کارخانه 0/94 کیلوگرم 6 متر
32 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 14.1 kg کف انبار کارخانه 2/4 کیلوگرم 6 متر
33 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 9.9 kg کف انبار کارخانه 1/7 کیلوگرم 6 متر
34 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 11.3 kg کف انبار کارخانه 1/9 کیلوگرم 6 متر
35 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 16.9 kg کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
36 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 14.1 kg کف انبار کارخانه 2/4 کیلوگرم 6 متر
37 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 16.9 kg کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
38 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 19.7 kg کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
39 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 22.5 kg کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
40 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 16.9 kg کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
41 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 19.7 kg کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
42 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 22.5 kg کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
43 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 25.3 kg کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
44 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 28.1 kg کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
45 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 19.7 kg کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
46 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 22.5 kg کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
47 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 25.3 kg کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
48 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 28.1 kg کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
49 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 30.9 kg کف انبار کارخانه 5/2 کیلوگرم 6 متر
50 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 33.7 kg کف انبار کارخانه 5/7 کیلوگرم 6 متر
51 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 39.4 kg کف انبار کارخانه 6/6 کیلوگرم 6 متر
52 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 25.3 kg کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
53 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 28.1 kg کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
54 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 30.9 kg کف انبار کارخانه 5/2 کیلوگرم 6 متر
55 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 33.7 kg کف انبار کارخانه 5/7 کیلوگرم 6 متر
56 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 45 kg کف انبار کارخانه 7/5 کیلوگرم 6 متر
57 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 50.6 kg کف انبار کارخانه 8/5 کیلوگرم 6 متر
58 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۰۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 56.2 kg کف انبار کارخانه 9/6 کیلوگرم 6 متر
59 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۳۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 11.3 kg کف انبار کارخانه 1/9 کیلوگرم 6 متر
60 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 3 میل ۷,۱۵۰ ۲۹ دي ۱۳۹۸ 3 mm 8.5 kg کف انبار کارخانه 1/4 کیلوگرم 6 متر

توضیحات بیشتر

پروفیل 

اگر شما کمی با کار های ساختمانی آشنا باشید، پروفیل را قطعا می شناسید و یا حداقل با آن سرو کار داشته اید. البته پروفیل عمدتا کاربرد ساختمانی دارند و کاربردهای دیگری در صنعت دارند. البته اصطلاحات مختلفی هم ما از آن ها می شنویم که عمدتا با نام های قوطی و باکس شنیده می شوند. این پروفیل به شکل های مختلفی هم تولید می شوند که قوطی به شکل مربع یا مستطیلی است. جنس ها و آلیاژ های مختلفی هم برای استحکام آن به کار برده می شود که از جمله می توان به آهن، آلمینیوم و چدن اشاره کرد. 
 
پروفیل از نوع کاربری هم به 2 نوع صنعتی و ساختمانی تقسیم می شوند. قوطی و باکس های ساختمانی که در درب و پنجره به کار می روند و پروفیل بزرگتر نیز عمدتا در سوله ها کاربرد دارند و از جنس آهن هستند. پروفیل صنعتی نیز یک نوع دیگر از این محصول هستند که با به کارگیری خصوصیت های مکانیکی و الکتریکی دارای جایگاه ویژه ای هستند که عمدتا در صنایع تجاری و صنعتی مانند ماشین سازی، نظامی، لنج سازی و … به عنوان قطعه و اجزای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. برای اطلاع از قیمت و خرید پروفیل می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.
 
پروفیل

پروفیل یا مقاطع تو خالی

نخستین بار این مقاطع به صورت بدون درز در ابعاد کوچک تولید شدند. در نیمه نخست قرن گذشته در امریکا مقاطع تو خالی به صورت درز جوش دار با جوش پیوسته تولید شد. پس از جنگ جهانی دوم با توسعه تکنولوژی جوش، تولید مقاطع تو خالی با ابعاد بزرگتر به صورت یک درز جوش رونق گرفت. در سال 1952میلادی برای نخستین بار مقاطع تو خالی چهار گوشی از نورد لوله ساخته شد و تا امروز روش تولید این مقاطع مبتنی بر همین اصول می باشد. در حال حاضر مقاطع تو خالی با ابعاد بزرگ سازه ای به صورت درز جوش دار و عمدتاً با روش القائی یا مقاومت الکتریکی (ERW) به صورت طولی جوش می شوند. محصول مورد بحث در این جا از این نوع می باشد. برای اطلاع از قیمت و یا به دست آوردن اطلاعات بیشتر برای خرید پروفیل با شماره های تماس موجود در سایت تماس بگیرید.

مشخصات پروفیل

مشخصات و خواص سازه ای: مقاطع تو خالی با انواع فولاد مشابه سایر مقاطع ساختمانی تولید می شوند. گوشه های 90 درجه در مقاطع چهار گوش نباید تیز باشد و یک شعاع انحنایی استاندارد در گوشه ها وجود دارد که موجب کاهش اثرات تمرکز تنش و جلوگیری از ترد شکنی مقطع میگردد. استاندارد 10219 EN و 102010 EN مشخصات این مقاطع را ارائه کرده اند. همچنین در آمریکا ASTM A500 و در ژاپن JIS G3466 برای این گونه مقاطع تدوین شده است. همچنین روش های طراحی سازه ای آن ها در ایران بر اساس مبحث 10 مقررات ملی ساختمان و AISC صورت می پذیرد. شما میتوانید انوع پروفیل مورد نیاز خود را ا طریق سایت آهن تخفیف سفارش دهید.
 
فروش پروفیل
 
بارهای فشاری: وقتی پروفیل تو خالی به عنوان اعضای فشاری مورد استفاده قرار می گیرند (مثلا در ستون ساختمان) مزیت اقتصادی زیادی در مقایسه با استفاده از مقاطع باز (نظیر مقاطع I) وجود دارد. برای خرید پروفیل و مشاوره در خرید می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

قیمت پروفیل

برای اعضای با بارگذاری محوری فشاری، بار بحرانی کمانش وابسته به لاغری و شکل مقطع می باشد. از آنجا که لاغری از نسبت طول کمانش به شعاع ژیراسیون مقطع محاسبه می شود، با افزایش شعاع ژیراسیون لاغری ستون کم می شود. عموماً شعاع ژیراسیون مقاطع بسته تو خالی (با احتساب وزن یکسان) به مراتب بیشتر از شعاع ژیراسیون مقاطع باز نظیر مقاطع I شکل حول محور ضعیفشان می باشد. در نتیجه برای یک طول کمانش ثابت و باربری مشابه مقاطع تو خالی سبک تر و در نتیجه اقتصادی تر محاسبه می شوند (در مقایسه با مقاطع باز). محاسبات نشان می دهد که در بارهای کمتر که ابعاد مقطع مورد نیاز کوچک تر است استفاده از مقاطع تو خالی مزیت اقتصادی بیشتری دارد. لذا اقتصادی ترین گزینه مهندسی محاسب برای استفاده از مقاطع توخالی در ستون ساختمان های 4 تا 7 طبقه می تواند باشد. پروفیل های ارائه شده در سایت به ضخامت 2 میلی متر و 3 میلی متر می باشند.
 
پیچش: این محصول تو خالی تحمل بیشتری نسبت به لنگر های پیچشی دارند و علت آن متقارن بودن بار ها حول محور های مختلف است. در مقایسه پروفیل های تو خالی و پر نتایج نشان داده است که بار پیچشی ناشی از فشار های وارده تاثیر کمتری بر تو خالی دارد.
سایر بارها: ظرفیت طراحی یک عضو تحت بار کششی وابسته به مساحت سطح مقطع و مقاومت طراحی فولاد مصرفی است و به شکل مقطع ارتباطی ندارد. البته در مهار بندی های ساختمان که محدودیت ضریب لاغری معیاری برای پذیرش مقطع مهار بند می باشد، مقاطع لوله و چهارگوش توخالی بهتر از مقاطع باز نظیر نبشی و ناودانی می باشد. در خمش خالصی مقاطع H و I حول محور قوی اقتصادی تر هستند. ولی در حالاتی که در محاسبات کماش جانبی بال فشاری غالب باشد، این مود شکست تنش طراحی خمشی را تا حد زیادی کاهش می دهد. در این حالات استفاده از مقاطع تو خالی در خمش توصیه می شود. می توان با محاسبات نشان داد که برای مقاطع لوله و همچنین مقاطع چهار گوش معمولی (با نسبت 0.25 < .b/h) در خمش حول محور قوی، نا پایداری جانبی در طراحی خمش عضو تعیین کننده نیست. برای خرید و مشاوره بیشتر با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.
 
قیمت پروفیل

خرید پروفیل

طبق تجربه در زلزله های گذشته ستون های با مقطع قوطی رفتار و عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان داده اند. عملکرد یکپارچه ستون های توخالی در مقایسه با سایر ستون ها موجب می شود تا شکست با شکل پذیری و تحمل بار زیاد همراه باشد و گسیختگی پیش از موعد رخ ندهد. گزارشی که لا در ژاپن پس از زلزله 1995 هیوگو-کن نانبو منتشر ساخت حاکی از رفتار مناسب ستون های توخالی سرد نورد شده در مقایسه با سایر انواع متداول ستون بود. شما میتوانید پروفیل مورد نیاز خود را به ضورت آنلاین از طریق سایت آهن تخفیف خریداری کنید. همچنین در گزارش لا رفتار لرزه ای بادبند ها نیز پس از این زلزله به طور آماری بررسی شده است و نتیجه آن نشان می دهد که مقاطع قوطی و ناودانی با ابعاد بزرگ کمترین اسیب را در مقایسه با سایر مقاطع از جمله لوله، میلگرد، نبشی، تیراهن و ... داشته اند. از بین 452 ساختمان بررسی شده قوطی های سرد نورد شده ابعاد بزرگ به عنوان المان بادبندی هیچ موردی از تخریب کلی یا آسیب جدی مشاهده نشد و از این میان تنها 6 مورد آسیب خفیف و متوسط ثبت شده است. برای اطلاع از قیمت دقیق پروفیل و یا مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در خرید پروفیل با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.