نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ و ۱۹ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۰,۷۳۲ تومان 0.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول وزن عرض نوع ورق تخلیه طول * عرض چشمه استاندارد ستون نوع ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 330 گرم ۶,۴۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.3 330 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 9
2 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۷,۰۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
3 رابیتس 400 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۷,۰۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
4 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران ۷,۰۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
5 رابیتس 400 گرم ایران اصل انبار تهران ۷,۰۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
6 رابیتس 440 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۷,۱۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 440 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
7 رابیتس 440 گرم مسعود اصل انبار تهران ۷,۱۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 440 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
8 رابیتس 600 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۸,۶۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 600 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
9 رابیتس 600 گرم ایران اصل انبار تهران ۸,۶۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 600 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
10 رابیتس 690 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۸,۹۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 690 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
11 رابیتس 500 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۸,۹۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
12 رابیتس 690 گرم ایران اصل انبار تهران ۸,۹۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 690 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
13 رابیتس 500 گرم ایران اصل انبار تهران ۸,۹۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
14 رابیتس 720 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۱۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 720 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
15 رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۱۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 520 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
16 رابیتس 720 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۱۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 720 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
17 رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۱۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 520 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
18 رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۲۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 800 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
19 رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۲۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 800 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
20 رابیتس 570 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۶۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 570 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
21 رابیتس 670 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۶۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 670 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
22 رابیتس 570 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۶۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 570 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
23 رابیتس 670 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۶۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 670 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
24 رابیتس 830 گرم ۹,۷۷۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.2 830 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.20*60 3 دارد 13
25 رابیتس 760 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۹۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 760 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
26 رابیتس 760 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۹۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 760 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
27 رابیتس 880 گرم ۱۰,۱۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.2 830 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.20*60 3 دارد 13
28 رابیتس 890 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۰,۳۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 890 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
29 رابیتس 880 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۰,۳۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 880 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس ایران
30 رابیتس 890 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۰,۳۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 890 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
31 رابیتس 880 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۰,۳۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 880 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس ایران
32 رابیتس 760 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۰,۴۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 760 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
33 رابیتس 760 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۰,۴۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 760 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
34 رابیتس 820 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۵۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
35 رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۳۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
36 رابیتس 980 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۷۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 980 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
37 رابیتس 980 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۷۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 980 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
38 رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۸۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1020 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
39 رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۸۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1060 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس مسعود
40 رابیتس 1030 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۱,۸۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1030 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
41 رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۸۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1020 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
42 رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۸۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1060 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس مسعود
43 رابیتس 1030 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۱,۸۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1030 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
44 رابیتس 1050 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۹۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1050 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
45 رابیتس 1050 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۹۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1050 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
46 رابیتس 1100 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۲,۴۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1100 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
47 رابیتس 1100 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۲,۴۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1100 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
48 رابیتس 1130 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۲,۷۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1130 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
49 رابیتس 1140 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۲,۷۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1140 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
50 رابیتس 1130 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۲,۷۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1130 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
51 رابیتس 1140 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۲,۷۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1140 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
52 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۴,۶۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
53 رابیتس 1300 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۴,۶۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
54 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۴,۶۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
55 رابیتس 1300 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۴,۶۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
56 رابیتس 1350 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۵,۱۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1350 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
57 رابیتس 1350 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۵,۱۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1350 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
58 رابیتس 1400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۵,۶۲۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
59 رابیتس 1400 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۵,۶۴۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2.4 1400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود

توضیحات بیشتر

رابیتس 

رابیتس از واژه انگلیسی metal lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی برای گچ است که از جمله سیم مش فلزی و آهن یا شبکه گسترش یافته است که با چسب چوب یا فلز به عنوان ماتریس یا برای استفاده از گچ یا سیمان استفاده می شود و محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را معرفی کرده است. رابیتس در واقع هر گونه کالایی می تواند باشد که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید شود. رابیتس را معمولاً پس از گذشتن از مراحل مختلف برش آماده کرده و پس از آن به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق آن فولادی و تور مانند است که از انواع مختلف ورق های گالوانیزه گرم به ضخامت ۲۵/۰ تا ۵/۰ میلی متر درست می شود و با کمک از مفتول گالوانیزه و مفتول آرماتور بندی به شکل یک لایه به شبکه فرعی متصل می گردد. این موضوع در تولید رابیتس باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح های مورد استفاده می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید رابیتس با شماره های موجود در سایت ما تماس بگیرید. قیمت روز و لحظه ای رابیتس را از سایت آهن تخفیف مشاهده کنید.

 

رابیتس

 

برش و فرم دادن به آن در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب است و معمولا برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. ورق فلزی گسترش یافته در 1.75، 2.5 و 3.4 پوند در هر مترمربع در دسترس است. رابیتس در دو نوع سطح و برجسته از ورق گالوانیزه ساخته می شود. رابیتس های فلزی از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفتند و امروزه با استفاده از گچ در ساخت و سازهای خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این برنامه ها، ورقه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ می تواند آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است. کاربرد های مختلفی از رابیتس همان طور که اشاره شد، دیده می شود. عمدتاً در سقف های کاذب، گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها، پوشش برای بتن سیمانی، اصلاح و نگهداری ترک های ساختمانی و کار های نگهداری ثانویه، همچنین در کاربرد های دکوراسیون و آرک آشپزخانه، اوپن آشپزخانه، گل های سقفی، رابیتس بندی (آرک، لوستر سقفی، نور مخفی، پوشش تاسیسات و سیم آلات)، گالری تصاویر، گلوئی و نور مخفی دور سالن، گل های سقفی آرک آشپزخانه و شش کانال ‌ها و تاسیسات سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد و یکی دیگر از جا هایی که از رابیتس استفاده می شود، برای یونولیت سقف می باشد که اصطلاحاً به این نوع رابیتس یونولیت نیز می گویند. برای اطلاع از قیمت دقیق رابیتس با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید و با مشاوران ما در ارتباط باشید.

 

 

رابیتس

 

نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار می رود و جهت اندود کاری روی کانال های کولر و تاسیسات نیز از رابیتس برای اتصال بهتر اندود استفاده می شود . استفاده از صفحات چوبی نیز برای پلاستر کردن قابل توجیه است؛ اما اخیراً موسسه آمریکایی ساخت و ساز های مدرن این نوع صفحات را به دلیل وجود فضا بین آن ها نامناسب می داند. برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری یا طرح های مشبک و مارپیچی که بر روی سقف به صورت نور مخفی و یا اصطلاحاً نورپردازی مخفی استفاده می شود را می توان از رابیتس استفاده کرد که به سادگی و راحتی نصب می گردد. طراحی های مختلف فیزیکی رابیتس به صورتی انجام می گیرد که عمده سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد و مشکلی در کار با آن وجود نداشته باشد. رابیتس های موجود در سایت تولید شده توسط کارخانه رابیتس ایران، کارخانه رابیتس مسعود و سایر کارخانه ها می باشد که از لحاظ کیفیت درجه یک می باشند. تمام رابیتس هایی که در سایت قیمت آن ها را مشاهده می کنید از نوع گالوانیزه گرم و ضد زنگ می باشند. 

رابیتس از طریق برش و جدا کردن یک ورق فلز ساخته شده و از طریق جوشکاری یا بافت سیم به هم در انواع مختلفی برای جلوگیری از خوردگی رنگ و گالوانیزه استفاده شده اند: رابیتس فلزی گسترده یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است که سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. فلزی شکسته و فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است تا فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند. 

رابیتس با لبه خود محور یک ورق فلزی گسترش یافته است که برای جلوگیری از نفوذ در سطح جامد خم می شود. رابیتس هایی در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند که مساحتی در حدود ۱.۴۴متر  دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد که با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود و با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد، می توان تعداد رابیتس موردنیاز را بدست آورد و از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری کرد. رابیتس با سیم یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است. رابیتس گوشه ای نیز برای استفاده در گوشه دیوار ها استفاده می شود.

 

 

رابیتس مسعود

 

رابیتس انواع مختلفی دارد و وزن های آن متفاوت می باشد شما برای رابیتس کردن ساختمان خود باید از رابیتس کار خود بپرسید که به چه نوع رابیتس و چه وزنی نیاز دارد تا بتوانید رابیتس مورد نیاز خود را تامین کنید. همچنین شما می توانید از طریق سایت آهن تخفیف و به صورت آنلاین و سریع انواع رابیتس و قیمت آن را مشاهده کنید و آن را از طریق سایت خریداری کنید و رابیتس را در محل مورد نیاز خود تحویل بگیرید. رابیتس وزن های مختلفی دارد؛ برای مثال از وزن 400 گرم شروع می شود و تا 1400 گرم موجود می باشد و در دو نوع رابیتس سنگین و رابیتس سبک می باشد که شرکت ما نماینده رابیتس مسعود می باشد.

رابیتس از ورق گالوانیزه تهیه می شود و قیمت آن به قیمت ورق گالوانیزه بستگی دارد. همانطور که در چند وقت اخیر مشاهده کردید، با توجه به صعودی بودن قیمت ورق گالوانیزه، قیمت رابیتس هم افزایش داشته است. همچنین قیمت رابیتس کاری در ساختمان شما نیز به میلگرد ده ساده بستگی دارد؛ چون در صنعت رابیتس کاری از میلگرد ساده هم استفاده می شود و شما برای تخمین زدن رابیتس کاری منزل خود باید قیمت این دو محصول را در نیز در نظر بگیرید. شما می توانید رابیتس و میلگرد ساده خود را از طریق سایت آهن تخفیف و یا تماس با شماره های ما خریداری کنید و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید.

رابیتس کاری

اگر شما هم جزو آن دسته از گچ کارانی هستید که با سقف کاذب کار می کنید، حتماً با رابیتس آشنایی دارید. آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه رابیتس، با حمایت کم تر رشته سیم ها، متصل است و به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی رابیتس دارد. از این رو در هنگام نصب رابیتس باید توجه کافی داشته باشید. استفاده از شبکه رابیتس به منظور پیوستگی کامل سطوح دیوار ها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاری های مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا می شود . برای اتصال چفت و بست رابیتس از اتصالات فولادی استاندارد با مرجع ASTM C 954 توسط ASTM C 1063 برای اطمینان استفاده شده که از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است.  انتخاب یک توری با نوع مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری خواهد شد. تناسب تعداد رابیتس خریداری شده با متراژ کاری از انجا که ابعاد رابیتس در ایران با استاندارد  ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتی متر می باشد، نوع و اندازه اتصال دهنده در رابیتس نیز بسیار مهم است. برای نصب مستقیم رابیتس به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود که این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود. برای اطلاع از قیمت ها و یا مشاوره برای خرید رابیتس یونولیت، می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا کارشناسان فروش ما در کمترین زمان راهنماییتان کنند.  

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.