نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ و ۰۱ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۵,۴۴۷ تومان 0.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول وزن عرض تخلیه طول * عرض چشمه استاندارد نوع ستون ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 400 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۰,۲۳۰ 2.4 m 400 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 9
2 رابیتس 370 گرم اصل ایران کارخانه ۱۰,۲۳۰ 2.4 m 370 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 9
3 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۲۵۰ 2.4 m 400 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 9
4 رابیتس 370 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۰,۲۵۰ 2.4 m 370 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 9
5 رابیتس 440 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۰,۷۳۰ 2.4 m 440 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 9
6 رابیتس 470 گرم اصل ایران کارخانه ۱۰,۷۳۰ 2.4 m 470 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 9
7 رابیتس 440 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۷۵۰ 2.4 m 440 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 9
8 رابیتس 470 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۰,۷۵۰ 2.4 m 470 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 9
9 رابیتس 600 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۱,۲۳۰ 2.4 m 600 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 9
10 رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۲۵۰ 2.4 m 600 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 9
11 رابیتس 700 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۲,۲۳۰ 2.4 m 700 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 9
12 رابیتس 690 گرم اصل ایران کارخانه ۱۲,۲۳۰ 2.4 m 690 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 9
13 رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۲,۲۵۰ 2.4 m 700 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 9
14 رابیتس 690 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۲,۲۵۰ 2.4 m 690 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 9
15 رابیتس 520 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۲,۴۳۰ 2.4 m 520 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
16 رابیتس 460 گرم اصل ایران کارخانه ۱۲,۴۳۰ 2.4 m 460 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
17 رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۲,۴۵۰ 2.4 m 520 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
18 رابیتس 460 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۲,۴۵۰ 2.4 m 460 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
19 رابیتس 570 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۲,۷۳۰ 2.4 m 570 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
20 رابیتس 660 گرم اصل ایران کارخانه ۱۲,۷۳۰ 2.4 m 660 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 11
21 رابیتس 600 گرم اصل ایران کارخانه ۱۲,۷۳۰ 2.4 m 600 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
22 رابیتس 570 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۲,۷۵۰ 2.4 m 570 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
23 رابیتس 660 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۲,۷۵۰ 2.4 m 660 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 11
24 رابیتس 600 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۲,۷۵۰ 2.4 m 600 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
25 رابیتس 700 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۲,۹۳۰ 2.4 m 700 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد مسعود 13
26 رابیتس 700 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۲,۹۵۰ 2.4 m 700 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 2 دارد مسعود 13
27 رابیتس 800 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۳,۲۳۰ 2.4 m 800 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 9
28 رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۳,۲۵۰ 2.4 m 800 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 9
29 رابیتس 770 گرم اصل ایران کارخانه ۱۳,۶۳۰ 2.4 m 770 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 11
30 رابیتس 770 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۳,۶۵۰ 2.4 m 770 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 11
31 رابیتس 770 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۴,۰۳۰ 2.4 m 770 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
32 رابیتس 760 گرم اصل ایران کارخانه ۱۴,۰۳۰ 2.4 m 760 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
33 رابیتس 770 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۴,۰۵۰ 2.4 m 770 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
34 رابیتس 760 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۴,۰۵۰ 2.4 m 760 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
35 رابیتس 810 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۴,۲۳۰ 2.4 m 810 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد مسعود 13
36 رابیتس 810 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۴,۲۵۰ 2.4 m 810 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 2 دارد مسعود 13
37 رابیتس 920 گرم اصل ایران کارخانه ۱۵,۰۳۰ 2.4 m 920 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 11
38 رابیتس 920 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۵,۰۵۰ 2.4 m 920 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 11
39 رابیتس 830 گرم اصل ایران کارخانه ۱۵,۱۳۰ 2.4 m 830 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
40 رابیتس 830 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۵,۱۵۰ 2.4 m 830 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
41 رابیتس 840 گرم مسعود اصل انبار تهران (تعداد محدود) ۱۵,۱۹۰ 2.4 m 840 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
42 رابیتس 910 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۵,۲۳۰ 2.4 m 910 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد مسعود 13
43 رابیتس 910 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۵,۲۵۰ 2.4 m 910 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 2 دارد مسعود 13
44 رابیتس 900 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۵,۷۳۰ 2.4 m 900 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
45 رابیتس 960 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۵,۷۳۰ 2.4 m 950 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد مسعود 13
46 رابیتس 900 گرم اصل ایران کارخانه ۱۵,۷۳۰ 2.4 m 900 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
47 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۵,۷۵۰ 2.4 m 900 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
48 رابیتس 960 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۵,۷۵۰ 2.4 m 950 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 2 دارد مسعود 13
49 رابیتس 900 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۵,۷۵۰ 2.4 m 900 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
50 رابیتس 950 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۶,۲۳۰ 2.4 m 950 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
51 رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۶,۲۵۰ 2.4 m 950 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
52 رابیتس 970 گرم اصل ایران کارخانه ۱۶,۳۳۰ 2.4 m 970 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
53 رابیتس 970 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۶,۳۵۰ 2.4 m 970 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
54 رابیتس 1000 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۶,۹۳۰ 2.4 m 1000 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
55 رابیتس 1000 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۶,۹۵۰ 2.4 m 1000 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
56 رابیتس 1020 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۷,۰۸۰ 2.4 m 1020 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
57 رابیتس 1020 گرم اصل ایران کارخانه ۱۷,۰۸۰ 2.4 m 1020 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
58 رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۷,۱۰۰ 2.4 m 1020 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
59 رابیتس 1020 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۷,۱۰۰ 2.4 m 1020 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
60 رابیتس 1050 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۷,۲۳۰ 2.4 m 1050 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
61 رابیتس 1050 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۷,۲۵۰ 2.4 m 1050 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
62 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۷,۵۳۰ 2.4 m 1080 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
63 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۷,۵۵۰ 2.4 m 1080 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
64 رابیتس 1090 گرم اصل ایران کارخانه ۱۷,۶۳۰ 2.4 m 1090 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
65 رابیتس 1090 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۷,۶۵۰ 2.4 m 1090 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
66 رابیتس 1120 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۸,۲۳۰ 2.4 m 1120 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
67 رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۸,۲۵۰ 2.4 m 1120 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
68 رابیتس 1200 گرم مسعود اصل کارخانه ۱۹,۷۳۰ 2.4 m 1200 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
69 رابیتس 1170 گرم اصل ایران کارخانه ۱۹,۷۳۰ 2.4 m 1170 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
70 رابیتس 1200 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۹,۷۵۰ 2.4 m 1200 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
71 رابیتس 1170 گرم اصل ایران انبار تهران ۱۹,۷۵۰ 2.4 m 1170 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
72 رابیتس 1240 گرم اصل ایران کارخانه ۲۰,۶۳۰ 2.4 m 1240 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
73 رابیتس 1240 گرم اصل ایران انبار تهران ۲۰,۶۵۰ 2.4 m 1240 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
74 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل کارخانه ۲۱,۲۳۰ 2.4 m 1300 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
75 رابیتس 1310 گرم اصل ایران کارخانه ۲۱,۲۳۰ 2.4 m 1310 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد ایران 13
76 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار تهران ۲۱,۲۵۰ 2.4 m 1300 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
77 رابیتس 1310 گرم اصل ایران انبار تهران ۲۱,۲۵۰ 2.4 m 1310 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد ایران 13
78 رابیتس 1350 گرم مسعود اصل کارخانه ۲۲,۲۳۰ 2.4 m 1350 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
79 رابیتس 1350 گرم مسعود اصل انبار تهران ۲۲,۲۵۰ 2.4 m 1350 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13
80 رابیتس 1400 گرم مسعود اصل کارخانه ۲۳,۲۳۰ 2.4 m 1400 gr 60 cm انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد مسعود 13
81 رابیتس 1400 گرم مسعود اصل انبار تهران ۲۳,۲۵۰ 2.4 m 1400 gr 60 cm بنگاه تهران 2.40*60 3 دارد مسعود 13

رابیتس چگونه ساخته می شود؟


تولید رابیتس با دستگاه های تمام اتوماتیک و با کیفیت بالا. این ویدیو را حتماً ببینید تا با فرآیند ساخت رابیتس گالوانیزه آشنا شوید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. برای مشاهده ویدیو های بیشتر به کانال آپارات ما مراجعه کنید:

https://www.aparat.com/ahantakhfif


توضیحات بیشتر

رابیتس

رابیتس از واژه انگلیسی metal lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی برای گچ است که از جمله سیم مش فلزی و آهن یا شبکه گسترش یافته است که با چسب چوب یا فلز به عنوان ماتریس یا برای استفاده از گچ یا سیمان استفاده می شود و محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را معرفی کرده است. این توری در واقع هر گونه کالایی می تواند باشد که از کشش عرضی و پرس ورق گالوانیزه تولید شود. رابیتس را معمولاً پس از گذشتن از مراحل مختلف برش آماده کرده و پس از آن به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق رابیتس فولادی و تور مانند است که از انواع مختلف ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۲۵/۰ تا ۵/۰ میلی متر درست می شود و با کمک از مفتول گالوانیزه و مفتول آرماتور بندی به شکل یک لایه به شبکه فرعی متصل می گردد. این موضوع در تولید رابیتس، باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح های مورد استفاده می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید محصولات موردنیازتان، با شماره های موجود در سایت ما تماس بگیرید. قیمت روز و لحظه ای رابیتس را از سایت آهن تخفیف مشاهده کنید و از آخرین تغییرات با خبر باشید تا با آگاهی اقدام به خرید کنید.

 

قیمت رابیتس

 

برش و فرم دادن به آن در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. رابیتس برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب است و معمولاً برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. ورق فلزی گسترش یافته در 1.75، 2.5 و 3.4 پوند در هر مترمربع در دسترس است. رابیتس در دو نوع سطح و برجسته از ورق گالوانیزه ساخته می شود. رابیتس فلزی، از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفته و امروزه با استفاده از گچ در ساخت و ساز های خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این برنامه ها، ورق گالوانیزه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ می تواند آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است. کاربرد های مختلفی از رابیتس همان طور که اشاره شد، دیده می شود که در ادامه با آن ها بیشتر آشنا خواهید شد. با بازدید از سایت آهن تخفیف ،از آخرین تغییرات بازار با خبر بوده و نسبت به همکارانتان، بروز باشید. عمدتاً در سقف های کاذب، گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها، پوشش برای بتن سیمانی، اصلاح و نگهداری ترک های ساختمانی و کار های نگهداری ثانویه، همچنین در کاربرد های دکوراسیون و آرک آشپزخانه، اوپن آشپزخانه، گل های سقفی، رابیتس بندی (آرک، لوستر سقفی، نور مخفی، پوشش تاسیسات و سیم آلات)، گالری تصاویر، گلوئی و نور مخفی دور سالن، گل های سقفی آرک آشپزخانه و شش کانال ‌ها و تاسیسات سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد و یکی دیگر از جا هایی که از رابیتس استفاده می شود، برای یونولیت سقف می باشد که اصطلاحاً به این نوع، رابیتس یونولیت نیز می گویند. نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار می رود و جهت اندود کاری روی کانال های کولر و تاسیسات نیز از آن برای اتصال بهتر، اندود استفاده می شود. استفاده از صفحات چوبی نیز برای پلاستر کردن قابل توجیه است؛ اما اخیراً موسسه آمریکایی ساخت و ساز های مدرن این نوع صفحات را به دلیل وجود فضا بین آن ها نامناسب می داند. برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری یا طرح های مشبک و مارپیچی که بر روی سقف به صورت نور مخفی و یا اصطلاحاً نورپردازی مخفی استفاده می شود را می توان از این محصول استفاده کرد که به سادگی و راحتی نصب می گردد. طراحی های مختلف فیزیکی رابیتس به صورتی انجام می گیرد که عمده سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد و مشکلی در کار با آن وجود نداشته باشد. این توری در سایت تولید شده توسط کارخانه رابیتس ایران، کارخانه رابیتس مسعود و سایر کارخانه ها می باشد که از لحاظ کیفیت درجه یک می باشند. رابیتس که در سایت قیمت آن ها را مشاهده می کنید از نوع گالوانیزه گرم و ضد زنگ می باشند. طریقه استفاده از این محصول در مواردی که بالا ذکر شد به این صورت است که شما بسته به محل و کاربرد گچ کاری خود، محصول مورد نظر را سفارش می دهید. این توری امکانی به شما می دهد که به اشکال مختلف شکل گرفته شود و در مصارف زیادی کاربرد دارد. همانطور که تا الان متوجه شده اید، این محصول نقش پایه را برای گچ کاری ایفا می کند به این صورت که پس از سفارش رابیتس و به شکل مورد نظر درآورده شدن، تنها کافیست که برای گچ کاری آن را با چند لایه از گچ بپوشانید.

 

رابیتس ارزان قیمت

 

اگر بخواهیم با یک مثال این موضوع را توضیح دهیم، می توان به یک کاردستی کودکانه اشاره کرد. برای این کاردستی، کافی است تا یک بادکنک را باد کرده و سپس به آن کاغذ رنگی بچسبانید و صبر کنید تا چسب خشک شود و به این صورت یک شکل سه بعدی کروی شکل از کاغذ رنگی خواهید داشت. این مثال را از این جهت آوردیم تا به مقایسه شباهت آن با رابیتس بپردازیم. برای تهیه توپ کاغذی روش های دیگری نیز وجود دارد؛ ولی تهیه آن به کمک بادکنک به عنوان فرم اولیه، تهیه آن را بسیار آسان می کند و سرعت ساختن را نیز بسیار بالا می برد، همچنین ممکن است بخواهید به جای توپ یک نیم کره کاغذی داشته باشید، کافیست نیمی از بادکنک را کاغذ بچسبانید تا به خواسته خود برسید. اینکار مشابه استفاده از اشکال متفاوت آن است که در عین بهبود بخشیدن به سرعت کار، امکان استفاده از طراحی های مختلف را نیز امکان پذیر می کند. تفاوتی که این مثال با رابیتس دارد، این است که در کاردستی بادکنک از بین می رود و استحکام توپ کاغذی مورد نظر ما کم می شود؛ اما در استفاده از آن در گچ کاری علاوه بر مزیتی که ذکر شد، به افزایش استحکام گچ کاری کمک می کند. ویژگی انعطاف پذیری آن در گچ کاری باعث می شود که کاربرد های دیگر آن نیز بیشتر دیده شوند. به عنوان مثال، این امکان را فراهم می کند تا از درون آن سیم کشی برق عبور کند و این موضوع به ایجاد نور مخفی در سازه گپی کمک می کند. این حالت هم به این صورت است که برخلاف گچ کاری تمام گچ، در سازه هایی که از این محصول بهره می برند، فضای خالی داریم. رابیتس از طریق برش و جدا کردن یک ورق فلز ساخته شده و از طریق جوشکاری یا بافت سیم به هم در انواع مختلفی برای جلوگیری از خوردگی رنگ و گالوانیزه استفاده شده اند: رابیتس فلزی گسترده، یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است که سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. رابیتس فلزی شکسته و فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است تا فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند. رابیتس با لبه خود محور، یک ورق فلزی گسترش یافته است که برای جلوگیری از نفوذ در سطح جامد خم می شود. رابیتس در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند که مساحتی در حدود ۱.۴۴ متر  دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد که با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود و با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد، می توان تعداد موردنیاز را بدست آورد و از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری کرد. این محصول با سیم یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است. رابیتس گوشه ای آن نیز برای استفاده در گوشه دیوار ها استفاده می شود. توری یادشده انواع مختلفی دارد و وزن های آن متفاوت می باشد. شما برای ساختمان خود، باید از رابیتس کار بپرسید که به چه نوع و چه وزنی نیاز دارد تا بتوانید آن تامین کنید. همچنین شما می توانید از طریق سایت آهن تخفیف و به صورت آنلاین و سریع انواع و قیمت آن را مشاهده کنید و آن را از طریق سایت خریداری کنید و محصولتان را در محل مورد نیاز خود تحویل بگیرید. رابیتس وزن های مختلفی دارد؛ برای مثال از وزن 400 گرم شروع می شود و تا 1400 گرم موجود می باشد و در دو نوع سنگین و سبک می باشد که ما نماینده کارخانه رابیتس مسعود و کارخانه ایران رابیتس صادق یا کارخانه صادق هستیم.

خرید رابیتس گالوانیزه

 

در اینجا مفصل تر به انواع رابیتس می پردازیم. به صورت کلی انواع رابیتس را بر اساس 2 فاکتور ستون و وزن تقسیم می کنند. 

انواع رابیتس بر مبنای ستون 

اگر به اشکال متفاوت آن نگاهی انداخته باشید، حتما متوجه شده اید که ورقه یا همون sheet های آن از تعدادی ردیف تشکیل شده اند که به آنها ستون می گوییم. این محصول با توجه به تعداد ستون های به کار رفته در آن در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال، 13 نمایانگر وجود 13 ستون در آن است. با توجه به تعداد ستون انواع متفاوتی از این محصول را داریم که اگر بخوایم نام ببریم، می تونیم به انواع 9، 11، 13 و 17 اشاره کنیم که هرکدام کاربرد مخصوص به خود را دارد. به عنوان مثال، از مدل 13 برای نمای ساختمان استفاده می شود. نکته ای که در این دسته بندی در هنگام خرید باید دقت کنید این است که وزن مورد نظر، الزاماً ارتباطی به تعداد ستون ندارد و به عنوان مثال 11 ستون فوق سنگین می تواند از 13 سبک، سنگین تر باشد (که در واقع این موضوع به جنس آن مربوط است). برای دریافت مشاوره رایگان خرید، با مسئولان فروش ما در تماس باشید تا محصولتان را به صرفه و به درستی خریداری کنید. 

انواع رابیتس بر مبنای وزن 

این وزن به جنس و ضخامت ورقه ای که از آن ساخته شده است بستگی دارد. به همین دلیل هم در انواع چند ستونی آن (به عنوان مثال 9 ستونی) انواع مختلفی داریم، مثل سبک، نیمه سنگین، سنگین و فوق سنگین که براساس نیاز باید به تهیه آنها اقدام کرد. برای تکمیل مبحث وزن به چند مدل از نوع 13 ستونی توجه کنید. وزن نوع 13 ستونی سبک حدود 860 گرم است در صورتی که وزن همین مدل 13 ستونی اما فوق سنگین حدود 1080 گرم است که تفاوت بین نوع سبک و سنگین آن به وضوح مشاهده می شود.

 

رابیتس ایران

 

در ادامه مبحث به معرفی یک سری از انواع این توری و توضیح مختصری درباره کاربرد آنها می پردازیم تا به طور کامل مطلع شوید. توجه داشته باشید که انواعی که جلوتر معرفی می کنیم، در دسته بندی براساس وزن و ستون قرار نمی گیرند و بیشتر به عنوان انواع موجود به آنها نگاه کنید.

1. رابیتس نوع معمولی: این مدل که توجه اصلی متن درباره آن است، از اشکال V شکل درست شده است و استحکام کششی بالایی دارد. از کاربردهای آن میتوان به پس زمینه گچ کاری سقف اشاره کرد.

2. رابیتس نوع بلند یا high rib lath: از این مدل به علت ساختار مسحکم و مهندسی شده تر بیشتر در تقویت بناها و پل ها استفاده می شود.
3. رابیتس منبسط شده یا Expanded rib lath
4. رابیتس spray: این مدل در مواردی کاربرد دارد که نیاز به یک نوع مقاوم در برابر آب نداریم.
5. رابیتس paper black: که به آن رابیتس الماسی نیز گفته می شود. این مدل در برابر آب بسیار مقاوم است، با این حال در مقابل بخار آب بسیار نفوذ پذیر است.  
6. رابیتس یونولیت: در بالاتر به آن اشاره شد.
7. رابیتس استنلس استیل: از متریال های 304 و 316 تشکیل شده است. به طور خلاصه تفاوت انواع متریال هایی که برای آن استفاده می کنیم، در درصد عناصر به کار رفته در آن ها باعث ایجاد تفاوت می شوند که این تفاوت بیشتر در درصد کروم و نیکل است. این محصول از ورق گالوانیزه تهیه می شود و قیمت آن به قیمت ورق گالوانیزه بستگی دارد. همانطور که در چند وقت اخیر مشاهده کردید، با توجه به صعودی بودن قیمت ورق گالوانیزه، قیمت این محصول هم افزایش داشته است. همچنین قیمت رابیتس کاری در ساختمان شما نیز به میلگرد 10 ساده بستگی دارد؛ چون در صنعت این کار از میلگرد ساده هم استفاده می شود و شما برای تخمین زدن، باید قیمت این دو محصول را در نیز در نظر بگیرید. شما می توانید محصول موردنیاز خود را از طریق سایت آهن تخفیف و یا تماس با شماره های ما خریداری کنید و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید. هم چنین لیست قیمت و قیمت لحظه به لحظه رابیتس را از ما بگیرید.
 
رابیتس مسعود
 
اگر شما هم جزو آن دسته از گچ کارانی هستید که با سقف کاذب کار می کنید، حتماً با این توری آشنایی دارید. آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه این نوع توری، با حمایت کمتر رشته سیم ها، متصل است و به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی رابیتس دارد. از این رو در هنگام نصب رابیتس باید توجه کافی داشته باشید. استفاده از شبکه رابیتس به منظور پیوستگی کامل سطوح دیوار ها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تأسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاری های مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا می شود. برای اتصال چفت و بست آن از اتصالات فولادی استاندارد با مرجع ASTM C 954 توسط ASTM C 1063 برای اطمینان استفاده شده که از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است. انتخاب یک توری با نوع مناسب آن موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری خواهد شد. تناسب تعداد خریداری شده رابیتس با متراژ کاری از انجا که ابعاد رابیتس در ایران با استاندارد  ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتی متر می باشد، نوع و اندازه اتصال دهنده در این محصول نیز بسیار مهم است. برای نصب مستقیم، به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود که این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود. برای اطلاع از قیمت ها و یا مشاوره برای خرید رابیتس، می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا کارشناسان فروش ما در کمترین زمان راهنماییتان کنند.  
برای جمع بندی بحث، در انتها مزایا و معایب استفاده از رابیتس را مرور می کنیم.

مزیت های رابیتس

- مهمترین مزیت استفاده از رابیتس، فراهم شدن سریع و نصب سریع رابیتس است. دلیل آن هم این است که دسترسی به انواع رابیتس در بازار آسان است و با توجه به توضیحات بالا مخصوصاً در کاربرد مربوط به گچ کاری به افزایش سرعت کار کمک می کنند.
- امکان اجرای کار با نیروی غیر ماهر
- انعطاف در شکل گیری جهت کسب رضایت مشتری

نکات قابل توجه در مورد رابیتس

- سنگین شدن سازه، به این صورت که سازه گچ کاری شده بدون استفاده از رابیتس وزن کمتری دارد به این دلیل که اسکلت گچ کاری را تأمین می کند، نسبت به حالتی که از لایه ضخیم گچ استفاده می شود سنگین تر است.
 
رابیتس یونولیت
 
- با توجه به تفاوت همرفت گرمایی که بین گچ و رابیتس موجود است، این احتمال وجود دارد که لایه گچی که روی رابیتس را پوشانده است، ترک بخورد.
- شدت صدای اطراف را خیلی کم نمی کند.
در انتها از وقتی که جهت خواندن این مطلب گذاشتید، سپاس فراوان داریم و فراموش نکنید که آهن تخفیف برای مشتریان خود، بهترین رابیتس را تولید و عرضه می کند و مرغوبیت کالا ها در درجه اول برای ما اهمیت دارد؛ چون رضایت و اعتماد مشتری حرف اول را می زند. آهن تخفیف نمایندگی دو کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران را برعهده دارد. از محصولات دیگر سایت ما نیز دیدن کنید و مقالات بیشتر برای کسب اطلاعات تکمیلی درمورد خرید محصول موردنیاز خود را در صفحه مقالات ما بیابید. آخرین قیمت رابیتس را از کارشناسان فروش ما بخواهید و مشاوره رایگان در مورد خرید رابیتس دریافت کنید.

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو سایت تخصصی فروش تیرآهن، سپری، ناودانی و انواع عایق ساختمانی

2) در سایت فنس ایران قیمت روز انواع میلگرد آجدار، نبشی و دیگر آهن آلات را مشاهده کنید