نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵ و ۱۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۹,۶۴۰ تومان 0.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول وزن عرض نوع ورق تخلیه طول * عرض چشمه استاندارد ستون نوع ارسال به سبد خرید
1 رابیتس 300 گرم ۶,۲۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 9
2 رابیتس 330 گرم ۶,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 330 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 9
3 رابیتس 380 گرم ۶,۸۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 380 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 9
4 رابیتس 480 گرم ۷,۲۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 480 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 9
5 رابیتس 400 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۷,۴۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
6 رابیتس 500 گرم ۷,۴۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 500 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 9
7 رابیتس 400 گرم ایران اصل انبار تهران ۷,۴۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
8 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۷,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
9 رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران ۷,۵۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 400 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
10 رابیتس 550 گرم ۷,۶۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 550 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 9
11 رابیتس 580 گرم ۷,۷۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 580 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 9
12 رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 600 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
13 رابیتس 590 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۸,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 590 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
14 رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۰۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 600 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
15 رابیتس 590 گرم ایران اصل انبار تهران ۸,۰۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 590 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس ایران
16 رابیتس 630 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۱۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 630 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
17 رابیتس 630 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۱۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 630 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
18 رابیتس 750 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۶۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 750 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
19 رابیتس 750 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۶۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 750 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
20 رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۷۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 800 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
21 رابیتس 550 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۸,۷۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 550 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
22 رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۷۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 800 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 9 رابیتس مسعود
23 رابیتس 550 گرم ایران اصل انبار تهران ۸,۷۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 550 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
24 رابیتس 680 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۸۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 680 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس مسعود
25 رابیتس 680 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۸۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 680 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس مسعود
26 رابیتس 750 گرم ۸,۸۷۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 750 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 13
27 رابیتس 770 گرم ۸,۹۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 770 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 13
28 رابیتس 800 گرم ۸,۹۷۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 800 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 13
29 رابیتس 460 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 460 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
30 رابیتس 710 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 710 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس مسعود
31 رابیتس 810 گرم ۹,۰۲۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 810 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 13
32 رابیتس 460 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۰۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 460 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
33 رابیتس 710 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۰۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 710 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس مسعود
34 رابیتس 825 گرم ۹,۰۵۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 825 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 13
35 رابیتس 830 گرم ۹,۰۷۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 830 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 13
36 رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۱۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 520 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
37 رابیتس 670 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۱۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 670 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
38 رابیتس 845 گرم ۹,۱۲۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 845 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 13
39 رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۱۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 520 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
40 رابیتس 670 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۱۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 670 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
41 رابیتس 710 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۲۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 710 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
42 رابیتس 710 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۲۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 710 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
43 رابیتس 860 گرم ۹,۳۲۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.3 860 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.30*60 3 دارد 13
44 رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۴۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 870 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
45 رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۴۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 870 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 11 رابیتس ایران
46 رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 870 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس ایران
47 رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۵۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 870 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس ایران
48 رابیتس 740 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۷۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 740 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
49 رابیتس 740 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۷۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 740 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
50 رابیتس 760 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۹۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 760 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
51 رابیتس 760 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۹۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 760 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
52 رابیتس 820 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۰,۲۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
53 رابیتس 820 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۲۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
54 رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۰,۴۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 950 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس مسعود
55 رابیتس 820 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۰,۴۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
56 رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۴۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 950 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 2 دارد 13 رابیتس مسعود
57 رابیتس 820 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۰,۴۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 820 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
58 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۰,۹۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
59 رابیتس 930 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۰,۹۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 930 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
60 رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۹۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 900 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
61 رابیتس 930 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۰,۹۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 930 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
62 رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۹۵۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 920 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
63 رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 950 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
64 رابیتس 940 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 940 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
65 رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۰۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 950 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
66 رابیتس 960 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۰۵۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 960 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
67 رابیتس 980 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۱۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 980 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
68 رابیتس 990 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۱,۱۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 990 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
69 رابیتس 980 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۱۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 980 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
70 رابیتس 990 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۱,۱۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 990 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
71 رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۲۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1020 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
72 رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۲۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1020 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
73 رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۷۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1060 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
74 رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۷۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1060 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
75 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۸۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
76 رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۸۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1080 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
77 رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۹۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1120 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
78 رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۹۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1120 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
79 رابیتس 1230 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۳,۲۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1230 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
80 رابیتس 1230 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۳,۲۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1230 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس ایران
81 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۳,۹۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار کارخانه 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود
82 رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۳,۹۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2.4 1300 گرم 60 گالوانیزه گرم کف انبار تهران 2.40*60 3 دارد 13 رابیتس مسعود

توضیحات بیشتر

رابیتس 

رابیتس از واژه انگلیسی metal lath گرفته شده است که Lath به معنی هر نوع مواد پشتی برای گچ است که از جمله سیم مش فلزی و آهن یا شبکه گسترش یافته است که با چسب چوب یا فلز به عنوان ماتریس مورد استفاده، برای استفاده از گچ یا سیمان استفاده می شود و محصولات مختلفی به نام گچ پیش ساخته و سقف های کاذب را معرفی کرده است. رابیتس در واقع هر گونه کالایی می تواند باشد که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید شود. رابیتس را معمولا پس از گذشتن از مراحل مختلف برش آماده کرده و پس از آن به صورت های مختلف استفاده می شود. ورق آن فولادی و تور مانند است که از انواع مختلف ورق های گالوانیزه گرم ب ضخامت ۲۵/۰ تا ۵/۰ میلی متر درست می شود و با کمک از مفتول های گالوانیزه آرماتو ربندی به شکل یک لایه به شبکه فرعی متصل می گرددد. این موضوع در تولید رابیتس باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطح های مورد استفاده می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید رابیتس با شماره های موجود در سایت ما تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

 

رابیتس

 

برش و فرم دادن  به آن در کار های گچ کاری زینتی، آسان است. برای سقف های کاذب و تزئین ساختمان مناسب است و معمولا برای کاربرد گچ کاری استفاده می شود. ورق فلزی گسترش یافته در 1.75، 2.5 و 3.4 پوند در هر مربع مربع در دسترس است. رابیتس در دو نوع سطح و برجسته از ورق گالوانیزه ساخته می شود. رابیتس های فلزی از اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفتند و امروزه با استفاده از گچ در ساخت و سازهای خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این برنامه ها، ورقه علاوه بر ارائه یک شبکه که گچ می تواند آن را بپوشاند، قدرت و استحکام را اضافه می کند. این مورد شبیه به نحوه استفاده از میلگرد برای تقویت برخی از بنا های بتنی و سنگ تراشی است. کاربرد های مختلفی از رابیتس همان طور که اشاره شد، دیده می شود، عمدتا در سقف های کاذب،گچ کاری و گچ بری، پوششی برای تیر آهن و آرماتور ها، پوشش برای بتن سیمانی، اصلاح و نگهداری ترک های ساختمانی و کار های نگهداری ثانویه، همچنین در کاربردهای دکوراسیون و آرک آشپزخانه، اوپن آشپزخانه، گل های سقفی، رابیتس بندی (آرک ، لوستر سقفی ، نور مخفی، پوشش تاسیسات و سیم آلات)، گالری تصاویر، گلوئی و نور مخفی دور سالن ، گل های سقفی آرک آشپزخانه و شش کانال ‌ها و تاسیساتس سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاع از قیمت دقیق رابیتس با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

 

رابیتس

 

نوع برجسته در دهانه های بزرگ تر به کار می رود وجهت اندودکاری روی کانال های کولر و تاسیسات نیز از رابیتس برای اتصال بهتر اندود استفاده می شود . استفاده از صفحات چوبی نیز برای پلاستر کردن قابل توجیه است، اما اخیرا موسسه آمریکایی ساخت و ساز های مدرن این نوع صفحات را به دلیل وجود فضا بین آن ها نامناسب می داند. برای ایجاد طرح های مختلف و متناسب با سلیقه مشتری یا طرح های مشبک و مارپیچی که بر روی سقف به صورت نور مخفی و یا اصطلاحا  نورپردازی مخفی استفاده می شود را می توان از رابیتس استفاده کرد که به سادگی و راحتی نصب می گردد. طراحی های مختلف فیزیکی رابیتس به صورتی انجام می گیرد که عمده سیمان و شن ها به راحتی به آن بچسبد و مشکلی در کار با ان وجود نداشته باشد. رابیتس های موجود در سایت تولید شده توسط کارخانه ایران ، کارخانه مسعود و سایر کارخانه ها می باشد که از لحاظ کیفیت درجه یک می باشند. تمام رابیتس هایی که در سایت قیمت آن ها را مشاهده می کنید از نوع گالوانیزه گرم و ضد زنگ می باشند. 

رابیتس از طریق برش و جدا کردن یک ورق فلز ساخته شده و از طریق جوشکاری یا بافت سیم به هم در انواع مختلفی برای جلوگیری از خوردگی رنگ و گالوانیزه استفاده شده اند:  رابیتس فلزی گسترده؛ یک ورق نازک فلزی شکسته و گسترش یافته است که سوراخ های الماس شکل را تولید می کند. فلزی شکسته و فلزی با دنده V شکل که آن را سخت تر می کند، طراحی شده است تا فاصله بزرگتر بین قاب های فریم ایجاد کند. 

رابیتس با لبه خود محور؛ یک ورق فلزی گسترش یافته است که برای جلوگیری از نفوذ در سطح جامد خم می شود. رابیتس هایی در ابعاد ۶۰ *۲۴۰ سانتی متر تولید و به فروش می رسند که مساحتی در حدود ۱.۴۴متر  دارند و پوششی به همین مساحت را به سقف ارائه می دهد که با در نظر گرفتن قدرت تحمل آن، این مقدار معمولا ۱.۴ متر محاسبه می شود و با تقسیم کردن متراژ کاری بر این عدد می توان تعداد رابیتس مورد نیاز  را بدست آورد و از تحمیل هزینه اضافی به سازندگان جلوگیری کرد. رابیتس با سیم؛ یک ورق سیم مفتول و یا بافته شده، شبیه به پارچه است. ورق سیم به مصالح ساختمانی متصل شده است.  رایتس گوشه ای نیز برای استفاده در گوشه دیوار ها استفاده می شود.

رابیتس انواع مختلفی دارد و وزن های آن متفاوت می باشد شما برای رابیتس کردن ساختمان خود باید از رابیتس کار خود بپرسید که به چه نوع رابیتس و چه وزنی نیاز دارد تا بتوانید رابیتس مورد نیاز خود را تامین کنید. همچنین شما می توانید از طریق سایت آهن تخفیف و به صورت انلاین و سریع انواع رابیتس و قیمت آن را مشاهده کنید و آن را از طریق سایت خریداری کنید و رابیتس را در محل مورد نیاز خود تحویل بگیرید. رابیتس وزن های مختلفی دارد برای مثال از وزن 400 گرم شروع می شود و تا 1350 گرم موجود می باشد و در دو نوع رابیتس سنگین و رابیتس سبک می باشد که شرکت ما نماینده رابیتس مسعود می باشد.

رابیتس از ورق گالوانیزه تهیه می شود و قیمت آن به قیمت ورق گالوانیزه بستگی دارد همانطور که در چند وقت اخیر مشاهده کردید با توجه به صعودی بودن قیمت ورق گالوانیزه ،قیمت رابیتس هم افزایش داشته است. همچنین قیمت رابیتس کاری در ساختمان شما نیز به میلگرد ده ساده  بستگی دارد . چون در صنعت رابیتس کاری از میلگرد ساده هم استفاده می شود و شما برای تخمین زدن رابیتس کاری منزل خود باید قیمت این دو محصول را در نیز در نظر بگیرید. شما میتوانید رابیتس و میلگرد ساده خود را از طریق سایت آهن تخفیف و یا تماس با شماره های ما خریداری کنید و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید.

رابیتس کاری

اگر شما هم جزو آن دسته از گچ کارانی هستید که با سقف کاذب کار می کنید حتما با رابیتس آشنایی دارید. آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه رابیتس، با حمایت کم تر رشته سیم ها، متصل است و  به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی رابیتس دارد. از این رو در هنگام نصب رابیتس باید توجه کافی داشته باشید. استفاده از شبکه رابیتس به منظور پیوستگی کامل سطوح دیوار ها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تاسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاری های مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا می شود . برای اتصال چفت و بست رابیتس از اتصالات فولادی استاندارد با مرجع ASTM C 954 توسط ASTM C 1063 برای اطمینان استفاده شده که از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است.  انتخاب یک توری با نوع مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری خواهد شد. تناسب تعداد رابیتس خریداری شده با متراژ کاری از انجا که ابعاد رابیتس در ایران با استاندارد  ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتی متر می باشد. نوع و اندازه اتصال دهنده در رابیتس نیز بسیار مهم است. برای نصب مستقیم رابیتس به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود که این قاب اجازه می دهد تا سقف برای کار های افقی و زاویه دار آماده شود. برای اطلاع از قیمت ها و یا ماشوره در خرید رابیتس و دیگر محصولات می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.