نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ و ۱۸ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۳۶,۲۵۰ تومان 11.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) ضخامت تخلیه چشمه ضخامت مفتول نوع ارسال به سبد خرید
1 تریدی پنل 8*8 ۲۵,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 8
2 تریدی پنل 8*8 ۲۵,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 8
3 تریدی پنل 8*8 ۲۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 10
4 تریدی پنل 8*8 ۲۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 10
5 تریدی پنل 8*8 ۲۹,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
6 تریدی پنل 8*8 ۲۹,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
7 تریدی پنل 8*8 ۲۹,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
8 تریدی پنل 8*8 ۲۹,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
9 تریدی پنل 8*8 ۲۹,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
10 تریدی پنل 8*8 ۲۹,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
11 تریدی پنل 8*8 ۲۹,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
12 تریدی پنل 5*5 ۳۰,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.2 mm دانسیته 8
13 تریدی پنل 8*8 ۳۱,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
14 تریدی پنل 8*8 ۳۱,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
15 تریدی پنل 8*8 ۳۱,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
16 تریدی پنل 8*8 ۳۱,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
17 تریدی پنل 8*8 ۳۱,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
18 تریدی پنل 8*8 ۳۱,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
19 تریدی پنل 8*8 ۳۱,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
20 تریدی پنل 8*8 ۳۱,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
21 تریدی پنل 5*5 ۳۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.2 mm دانسیته 10
22 تریدی پنل 8*8 ۳۳,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 8
23 تریدی پنل 8*8 ۳۳,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 8
24 تریدی پنل 8*8 ۳۳,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 8
25 تریدی پنل 8*8 ۳۳,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 8
26 تریدی پنل 5*5 ۳۵,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.5 mm دانسیته 8
27 تریدی پنل 5*5 ۳۵,۰۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.5 mm دانسیته 8
28 تریدی پنل 5*5 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.5 mm دانسیته 10
29 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
30 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
31 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
32 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
33 تریدی پنل 5*5 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 5 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.5 mm دانسیته 10
34 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
35 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
36 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
37 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
38 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
39 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
40 تریدی پنل 8*8 ۳۷,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 8
41 تریدی پنل 5*5 ۳۸,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.2 mm دانسیته 8
42 تریدی پنل 8*8 ۳۸,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 10
43 تریدی پنل 5*5 ۳۸,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.2 mm دانسیته 8
44 تریدی پنل 8*8 ۳۸,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 10
45 تریدی پنل 8*8 ۳۸,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 10
46 تریدی پنل 8*8 ۳۸,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.2 mm دانسیته 10
47 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
48 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
49 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
50 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
51 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
52 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
53 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
54 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
55 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
56 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
57 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
58 تریدی پنل 8*8 ۴۲,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 8 cm 2.5 mm دانسیته 10
59 تریدی پنل 5*5 ۴۳,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.2 mm دانسیته 10
60 تریدی پنل 5*5 ۴۳,۰۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.2 mm دانسیته 10
61 تریدی پنل 5*5 ۴۳,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.5 mm دانسیته 8
62 تریدی پنل 5*5 ۴۳,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.5 mm دانسیته 8
63 تریدی پنل 5*5 ۴۸,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.5 mm دانسیته 10
64 تریدی پنل 5*5 ۴۸,۵۰۰ یونولیت ضخامت 10 سانتی متر انبار تهران 5 cm 2.5 mm دانسیته 10

توضیحات بیشتر

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو سایت تخصصی فروش تیرآهن، سپری، ناودانی و انواع عایق ساختمانی

2) در سایت فنس ایران قیمت روز انواع میلگرد آجدار و نبشی را مشاهده کنید