نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ و ۲۷ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۷,۱۰۰ تومان 5.6%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 توری حصاری 7/7 سیم 2 ۹,۶۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 0.675 kg 7.7 cm گرم 2 mm
2 فنس حصاری 7/5 مفتول 2 ۹,۹۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.700 kg cm 7.5 گرم 2 mm
3 توری حصاری 7/7 سیم 2/1 ۱۰,۶۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 0.750 kg 7.7 cm گرم 2.1 mm
4 فنس حصاری 7/5 سیم 2/1 ۱۰,۸۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.770 kg cm 7.5 گرم 2.1 mm
5 توری حصاری 6/7 مفتول 2 ۱۱,۰۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.780 kg 6.7 cm گرم 2 mm
6 فنس حصاری 6/5 مفتول 2 ۱۱,۲۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.800 kg cm 6.5 گرم 2 mm
7 توری حصاری 7/7 سیم 2/2 ۱۱,۵۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 0.820 kg 7.7 cm گرم 2.2 mm
8 فنس حصاری 7/5 سیم 2/2 ۱۱,۷۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.835 kg cm 7.5 گرم 2.2 mm
9 توری حصاری 6/7 مفتول 2/1 ۱۲,۰۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.860 kg 6.7 cm گرم 2.1 mm
10 فنس حصاری 6/5 مفتول 2/1 ۱۲,۴۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.890 kg cm 6.5 گرم 2.1 mm
11 توری حصاری 5/7 مفتول 2 ۱۲,۷۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 0.912 kg 5.7 cm گرم 2 mm
12 فنس حصاری 5/5 مفتول 2 ۱۳,۱۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 0.945 kg cm 5.5 گرم 2 mm
13 توری حصاری 6/7 مفتول 2/2 ۱۳,۱۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.940 kg 6.7 cm گرم 2.2 mm
14 فنس حصاری 6/5 مفتول 2/2 ۱۳,۲۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.950 kg cm 6.5 گرم 2.2 mm
15 توری حصاری 7/7 سیم 2/4 ۱۳,۶۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.980 kg 7.7 cm گرم 2.4 mm
16 فنس حصاری 7/5 سیم 2/4 ۱۳,۸۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 0.998 kg cm 7.5 گرم 2.4 mm
17 توری حصاری 5/7 سیم 2/1 ۱۳,۸۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.000 kg 5.7 cm گرم 2.1 mm
18 فنس حصاری 5/5 مفتول 2/1 ۱۴,۵۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.050 kg cm 5.5 گرم 2.1 mm
19 توری حصاری 5/7 مفتول 2/2 ۱۵,۲۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.100 kg 5.7 cm گرم 2.2 mm
20 فنس حصاری 7/5 سیم 2/5 ۱۵,۴۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.090 kg cm 7.5 گرم 2.5 mm
21 توری حصاری 6/7 مفتول 2/4 ۱۵,۴۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.120 kg 6.7 cm گرم 2.4 mm
22 توری حصاری 7/7 سیم 2/5 ۱۵,۷۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.060 kg 7.7 cm گرم 2.5 mm
23 فنس حصاری 5/5 مفتول 2/2 ۱۵,۸۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.144 kg cm 5.5 گرم 2.2 mm
24 فنس حصاری 6/5 مفتول 2/4 ۱۵,۸۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.150 kg cm 6.5 گرم 2.4 mm
25 فنس حصاری 7/7 سیم 2/7 ۱۶,۹۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.230 kg 7.7 cm گرم 2.7 mm
26 فنس حصاری 7/5 سیم 2/7 ۱۷,۳۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.260 kg cm 7.5 گرم 2.7 mm
27 فنس حصاری 6/7 مفتول 2/5 ۱۷,۹۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.215 kg 6.7 cm گرم 2.5 mm
28 توری حصاری 5/7 مفتول 2/4 ۱۸,۰۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.315 kg 5.7 cm گرم 2.4 mm
29 توری حصاری 7/7 سیم 2/8 ۱۸,۰۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.320 kg 7.7 cm گرم 2.8 mm
30 فنس حصاری 5/5 مفتول 2/4 ۱۸,۶۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.360 kg cm 5.5 گرم 2.4 mm
31 فنس حصاری 6/5 مفتول 2/5 ۱۸,۶۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.250 kg cm 6.5 گرم 2.5 mm
32 فنس حصاری 7/5 سیم 2/8 ۱۸,۶۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.360 kg cm 7.5 گرم 2.8 mm
33 توری حصاری 6/7 سیم 2/7 ۱۹,۳۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.415 kg 6.7 cm گرم 2.7 mm
34 فنس حصاری 6/5 مفتول 2/7 ۱۹,۹۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.460 kg cm 6.5 گرم 2.7 mm
35 توری حصاری 6/7 سیم 2/8 ۲۰,۷۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 6.7 cm گرم 2.8 mm
36 فنس حصاری 7/7 سیم 3 ۲۰,۷۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 7.7 cm گرم 3 mm
37 توری حصاری 5/7 سیم 2/5 ۲۰,۹۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.430 kg 5.7 cm گرم 2.5 mm
38 فنس حصاری 7/5 سیم 3 ۲۱,۲۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.560 kg cm 7.5 گرم 3 mm
39 فنس حصاری 6/5 مفتول 2/8 ۲۱,۳۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.570 kg cm 6.5 گرم 2.8 mm
40 فنس حصاری 5/5 مفتول 2/6 ۲۱,۷۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.600 kg cm 5.5 گرم 2.6 mm
41 توری حصاری5/7 سیم 2/7 ۲۲,۵۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.660 kg 5.7 cm گرم 2.7 mm
42 فنس حصاری 5/5 مفتول 2/7 ۲۳,۴۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.730 kg cm 5.5 گرم 2.7 mm
43 توری حصاری 6/7 سیم 3 ۲۳,۷۰۰ 15 m سفارشی کف انبار تهران 1.750 kg 6.7 cm گرم 3 mm
44 توری حصاری 5/7 سیم 2/8 ۲۴,۲۰۰ 15 m سفارشی در بنگاه تهران 1.790 kg 5.7 cm گرم 2.8 mm
45 فنس حصاری 6/5 مفتول 3 ۲۴,۳۰۰ 15 m بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.800 kg cm 6.5 گرم 3 mm
46 فنس حصاری 5/5 مفتول 2.8 ۲۵,۰۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 1.850 kg cm 5.5 گرم 2.8 mm
47 توری حصاری 5/7 سیم 3 ۲۷,۶۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 2.050 kg 5.7 cm گرم 3 mm
48 فنس حصاری 5/5 مفتول 3 ۲۸,۷۰۰ 15 m بنا به سفارش کف انبار تهران 2.130 kg cm 5.5 گرم 3 mm

با نحوه تولید توری حصاری بیشتر آشنا شوید


در ویدیوی بالا نحوه تولید توری حصاری را مشاهده می کنید.

جهت دیدن ویدیو های بیشتر، به کانال آپارات ما سربزنید https://www.aparat.com/ahantakhfif


توضیحات بیشتر

توری حصاری

از زمان های گذشته و حتی قبل از تشکیل شهر ها و روستاها، از جمله نیاز های بشر تعیین مرز های مختلف در زمین بوده است. این کار در ابتدا با سنگ ها و چوب درختان انجام می شد و سپس با استفاده از پرچین ها که متشکل از درختچه ها و گیاهان طبیعی بود ادامه پیدا کرد. اما این حصار ها به اندازه کافی امنیت و کارآیی نداشتند و خیلی زود جای خود را به حصار های مدرن تر از جمله توری حصاری که با کیفیت بیشتر، عمر بالاتر و از همه مهم تر امنیت قابل تری دادند.

یکی از این حصار های مدرن تر، توری حصاری است. فنس را می توان پر کاربرد ترین محصول در صنایع مفتولی بر شمرد.

 

قیمت توری حصاری

 

این محصول از جنس مفتول سیاه (مفتول آرماتوربندی)، مفتول گالوانیزه گرم و گالوانیزه گرم با روکش pvc تولید می شود.

در این مقاله قصد داریم این محصول پر کاربرد را از ابعاد مختلف بررسی کنیم، با ما همراه باشید.

تولید توری حصاری

ابتدا می خواهیم نحوه تولید و مباحث مربوط به آن را بررسی کنیم:

تولید با مفتول سیاه

در روش اول، توری از مفتول سیاه تولید می شود و در مناطق گرم و خشک استفاده می گردد.

ویژگی های روش اول

۱) این نوع توری معمولا سرعت زنگ زدگی و خوردگی بسیار پایینی دارد.

۲) عمر مفید توری های جنس فولاد حدود ۲۰ سال می باشد.

تولید با مفتول گالوانیزه

در روش دوم تولید محصول با مفتول گالوانیزه گرم صورت می گیرد.

 

خرید توری حصاری

 

مزیت های روش دوم

۱) به سبب استفاده از روکش گالونیزه گرم محصول نهایی طول عمر بالایی دارد و در برابر موارد مختلفی اعم از زنگ زدگی، خوردگی، فرسودگی، شرایط نامساعد آب و هوایی باران و اشعه UV خورشید دوام بسیار بالایی دارد.

۲) عمر این نوع محصول به بالای ۴۰ سال می رسد.

۳) قیمت این محصول نسبت به توری های با جنس فولاد سیاه، ۳۰ در صد بیشتر است.

۴) یکی از مزیت های دیگر این نوع توری زیبایی آن است که به واسطه رنگ نقره ای آن می باشد.

شما می توانید فنس مورد نیاز خود را هم اکنون به صورت آنلاین از طریق سایت آهن تخفیف خریداری نمایید.

تولید با روکش PVC

در نوع سوم توری حصاری که در بالا ذکر شد روکش PVC روی گالوانیزه گرم نشسته و دوام و ماندگاری محصول را چندین برابر می کند.

قیمت این نوع توری نسبت به گالوانیزه گرم ۲۰ درصد بیشتر می باشد.

کاربرد های روش سوم

با توجه به زیبایی بسیار بالای این نوع توری این نوع توری بیشتر در مواردی که ظرافت و زیبایی مد نظر باشد کاربرد دارد.

در ادامه به برخی از این کاربرد ها اشاره خواهیم داشت.

در فرایند ساخت آن، از دستگاه هایی بهره می برند که قابلیت دریافت چند مدل الگو را دارند. این دستگاه ها برحسب الگوی مورد نظر، با نظم و ترتیب خاصی شروع به چرخش می‌ کنند و مفتول ها را به هم می‌ بافند. بسته به اینکه الگوی این محصول به چه شکلی باشد، سرعت، ترتیب و دفعات چرخش دستگاه ها متغیر است.

 

قیمت توری باغی

 

روش های تولید با روکش PVC

این محصول به روش دستی و اتوماتیک قابل تولید است:

۱- روش دستی

در روش دستی، مفتول های فلزی توسط یک موتور به دور قالب می پیچد.

سایز این قالب ها متفاوت است و در نهایت باعث تفاوت سایز توری می شود. پس از پیچیده شدن به دور قالب، مفتول ها به شکل رج به رج به مانند بافت قالی لا به لای هم بافته می‌ شوند. در آخر کار انتهای مفتول های بافته شده این توری را با دستگاه هایی جوش داده و محکم می‌ کنند. سپس یک فرد این توری را به شکل رول درمی‌ آورد و بسته بندی می‌ کند.

۲- روش اتوماتیک

در روش اتوماتیک تمامی این مراحل توسط دستگاه های کارخانه ای بزرگ انجام می‌ شود.

پر واضح است که در روش اتوماتیک استحکام و نظم این توری بیشتر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فنس، تماس بگیرید تا همکاران ما راهنماییتان کنند.

مشخصات فنی توری حصاری

در این قسمت این نوع را از نظر ابعاد و اندازه مورد بررسی قرار می دهیم.

چشمه

سایز چشمه آن بر حسب سانتی متر بیان می شود. زمانی که گفته می شود چشمه ۵ یعنی فاصله بین ضلع های رو به روی هم دیگر لوزی ۵ سانتی متر است.

ضخامت مفتول

ضخامت مفتول های آن از ۲ میلی متر تا ۴ میلی متر می باشد که توسط دستگاه تمام اتوماتیک تولید می شوند.

 

تولید توری حصاری

 

ضرورت ها

یک فنس استاندارد باید این سه ویژگی مهم را داشته باشد:

۱) عمر و دوام بالا

۲) نصب و برداشت آسان

۳) امنیت قابل توجه

دسته بندی در صنعت

در صنعت این توری ها به ۳ دسته توری گالوانیزه، توری موج دار استیل و فنس تقسیم شده اند.

توری حصاری یا فنس؟

نام دیگر توری حصاری، فنس است. البته فنس واقعی با این توری تفاوت هایی دارد. از جمله اینکه فنس در زبان انگلیسی به معنای حصار است.

اما در زبان ما به اصطلاح فنس نیز گفته می شود.

چرا محبوب است؟

این توری محبوبیت زیادی در حصارکشی دارد:

۱- از جمله دلایل این محبوبیت قیمت کم آن و راحتی کارکرد آن نسبت به سایر روش های تعیین مرز و حصارکشی مانند دیوارکشی است.

۲- همچنین این محصول کار حصارکشی را خیلی سریعتر پیش می‌ برد، چون قابل حمل بوده و وزن زیادی ندارد.

 

قیمت فنس

 

نکات مهم در خرید توری حصاری

آنچه در هنگام خرید و استفاده از توری ها و به خصوص فنس بسیار مهم است، ۳ مشخصه اصلی آن است که به شرح زیر است:

۱. شرکت سازنده فنس یا همان برند

در اکثر لوازمی که شما در زندگی خریداری می کنید، شرکت سازنده یک نقش محوری بازی می کند.

این امکان وجود دارد که کیفیت تولیدات دو شرکت بسیار با یکدیگر فرق داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شما قطعات یکسانی را به دو شرکت خودرو سازی متفاوت تحویل بدهید، به طور قطع ۲ خودرو کاملا متفاوت به لحاظ کیفیت تحویل خواهید گرفت.

۲. جنس

همان طور که اشاره شد، ممکن است از فولاد سیاه و یا گالوانیزه گرم و یا گالوانیزه گرم با روکش پی وی سی باشد. قیمت فولاد سیاه نسبت به گالوانیزه گرم کمتر است و اغلب در محیط ‌هایی که زیبایی ظاهری مد نظر نیست مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد.

نکته قابل توجه در مورد جنس توری

درباره جنس، نکته مهمی که باید حتما رعایت شود کاربری دلخواه شما می باشد.

اگر در محیطی شرجی زندگی می کنید، بهتر است جنس توری یاد شده را به گونه ای خریداری کنید که نسبت به خوردگی و زنگ زدن مقاومت بیشتری داشته باشد، هرچند که ممکن است از یک فنس با جنس متفاوت ارزان تر باشد.

 

خرید فنس باغی

 
اصل ارزش خرید در برابر قیمت

محصول مقاوم در برابر خوردگی در آب و هوای شرجی نیاز شما به تعویض توری را به تعویق انداخته و باعث می شود در طولانی مدت هزینه کمتری را متحمل شوید.

این اصل به اصطلاح ارزش خرید در برابر قیمت یا در انگلیسی cost benefit بودن نام دارد

۳. سایز و قطر توری

فاکتور دیگر موثر بر قیمت این محصول سایز و قطر توری هستند، به این صورت که در سایز ها و قطرهای بیشتر با توجه به مصرف بیشتر متریال، قیمت توری حصاری بیشتر می شود. نمودار رشد قیمت براساس سایز و قطر یک نمودار خطی است که با توجه به جنس فنس، افزایش می یابد.

فنسی که توسط شرکت آهن تخفیف تولید می شوند، در چشمه های ۵ الی ۷٫۷ سانتی و به دلخواه مشتری می باشد

این توری ها در ارتفاع های مختلف نیز تولید می گردند.

برای خرید فنس با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

کاربرد فنس

یکی از مهم ترین مباحث در رابطه با این محصول کاربرد های فراوان آن در زمینه های مختلف است.

در این قسمت از این مقاله قصد داریم در رابطه با کاربرد های مهم و فراوان این محصول بحث کنیم.

 

فروش فنس حصاری

 
الف) حصار کشی (توری باغی)

از ابتدایی ترین موارد استفاده این نوع توری استفاده در کشاورزی و برای حصار کشی مزارع و باغ ها می باشد که به احتمال زیاد چنین چیزی را به طور فراوان مشاهده کرده اید.

حصارکشی: بیشترین کاربرد!

در واقع به بیان ساده تر بیشترین کاربرد فنس همان گونه که از نام آن بر می آید، حصارکشی بسیاری از ساختمان ها و زمین ها با کاربری های مختلف برای حفظ امنیت می باشد. یکی از راه های مرزبندی و ایجاد مانع، حصار کشی می باشد. بستن حصار از دیر باز با سنگ و چوب مرسوم بوده است.

در زمان های نه چندان دور از پرچین های طبیعی عملیات حصار کشی صورت می گرفت.

معمولا این چنین روش های حصار کشی مشکلات فراوانی اعم از امنیت پایین، از بین رفتن بعد از یک مدت زمان و... را دارا بود.

امروزه این محصول و برخی محصولات مشابه توانسته است بسیاری از این قبیل مشکلات را حل کنند.

برای مثال تعدادی ساختمان ها و زمین ها و فضا هایی که گاها توسط فنس، حصار کشی می شوند عبارتند از ملک های خصوصی، زمین های کشاورزی، زمین های ورزشی، کارگاه های ساختمانی، مراکز صنعتی، مراکز نظامی، راه آهن، استخر، مراکز عمومی مانند ترمینال، فرودگاه و موارد مشابه می باشند.

ب) ساخت قفس

همچنین برای ساخت قفس های حیوانات نیز از این محصول استفاده می شود.

 

فروش توری حصاری

 
پ) حفاظ یا جان پناه

یکی دیگر از کاربرد های فنس، استفاده به عنوان حفاظ ساختمان ها در هنگام عملیات های ساختمانی به جهت حفظ جان کارگران و جلوگیری از سقوط کارگران می باشد.

نصب فنس

نصب فنس آسان است و با کمی حوصله، قادر به انجامش هستید؛ حتی اگر در این کار خبره نباشید.

بد نیست کمی درباره نصب این توری صحبت کنیم.

مراحل نصب فنس

ابتدا باید منطقه مورد نظر خود را مشخص کنید و با میخ های بزرگ یا تکه چوب علامت گذاری کنید.

اگر در آن منطقه درختی وجود دارد بهتر است آنرا نبرید و از کنار درخت علامت گذاری را ادامه دهید. چرا که نباید به طبیعت لطمه ای وارد کرد. مکان انتخاب شده را با متر اندازه‌گیری کنید. این کار برای این است که بدانید به چند عدد رول از آن نیازمندید.

سپس، مناطقی که باید میله در آن فیکس شود را با بیل بکنید و گود کنید.

بعد از آن، میله های این توری را در این گودال ها گذاشته و کاملا فیکس و محکم کنید.

پس از آن سیم کشی کنید و مطمئن شوید که توری صاف و بدون پستی و بلندی است.

بسته به اینکه در چه منطقه ای حصار کشی می کنید، دقت مراحل متفاوت است.

 

خرید فنس حصاری

 

فنس زنجیری پرکاربرد ترین نوع

بد نیست به بحث درباره پرکاربردترین فنس، یعنی توری حصاری زنجیری یا chain link wire mesh بپردازیم. فنس زنجیری نه تنها در حصارکشی بلکه در بسیاری از صنایع کاربرد فراوان دارد. chain link wire mesh فاقد هرگونه تار و پود است. دلیل نامگذاری آن هم وصل شدن سیم های تشکیل دهنده این محصول از عرض به یکدیگر است.

جنس فنس زنجیری

جنس نوع زنجیری عموما از فلز گالوانیزه به روش گرم است. روکش آن لایه ای از آلومینیوم می‌ باشد. این روکش باعث شده است تا فنس زنجیری حتی تا ۲۵ سال بدون زنگ زدگی در محیط های مرطوب باقی بماند. پر واضح است که این دوام بالا سود بسیاری برای استفاده کننده دارد.

بد نیست بدانید فنس عموما کمی قابلیت کشسانی دارد.

کاربرد فنس زنجیری چیست؟

از فنس زنجیری به علت سهولت استفاده و در دسترس بودن، بیشتر در کاربرد های شخصی بهره می برند. به عنوان مثال، برای مرزبندی املاک شخصی خصوصا در شهرستان ها، یا برای ساخت منطقه حفاظت شده حیوانات و گاهی در مراکز نظامی و ورزشی نیز کاربرد دارد.

 

توری حصاری ارزان

 

مقاوم ترین!

مقاوم ترین انواع این محصول، جنس استنلس استیل یا به عبارتی فولاد ضد زنگ آن هستند. این توری قیمت بیشتری نسبت به سایر توری ها دارد و عموما در مقیاس های بزرگی مثل ورزشگاه ها استفاده نمی‌ شود.

ویژگی های فنس استنلس استیل

● ارتفاع آن از سطح زمین می‌تواند از ۵۰ سانتیمتر تا ۴ متر متغیر باشد.

● طول این توری معمولا ۱۰ الی ۲۰ متر و به شکل رولی است.

● قطر مفتول های تشکیل دهنده توری حصاری استنلس استیل اکثرا بین ۲ تا ۴ میلیمتر است.

میزان رضایت مندی از محتوا

امتیاز دهی کاربران 5 (1 رای)

mailPhone

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو سایت تخصصی فروش تیرآهن، سپری، ناودانی و انواع عایق ساختمانی

2) در سایت فنس ایران قیمت روز انواع میلگرد آجدار و نبشی را مشاهده کنید