نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹ و ۵۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۹,۳۸۸ تومان 15.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه استاندارد نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2 ۵,۲۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.675 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
2 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2 ۵,۳۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.700 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
3 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/1 ۵,۷۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.750 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
4 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/1 ۵,۸۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.770 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
5 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2 ۵,۹۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.780 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
6 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2 ۶,۱۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
7 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/2 ۶,۲۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.820 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
8 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/2 ۶,۳۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.835 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
9 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/1 ۶,۵۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.860 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
10 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/1 ۶,۶۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.890 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
11 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/3 ۶,۷۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.820 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
12 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2 ۶,۸۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.912 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
13 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/3 ۶,۹۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.920 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
14 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/2 ۷,۰۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.940 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
15 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2 ۷,۱۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.945 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
16 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/2 ۷,۲۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.950 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
17 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/4 ۷,۳۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.980 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
18 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/4 ۷,۵۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.998 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
19 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/1 ۷,۵۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.010 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
20 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/3 ۷,۷۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.030 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
21 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/1 ۷,۸۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.050 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
22 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/5 ۷,۸۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.060 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
23 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/3 ۷,۹۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.060 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
24 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/5 ۸,۰۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.090 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
25 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/2 ۸,۲۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.100 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
26 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/4 ۸,۳۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.117 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
27 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/2 ۸,۵۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.144 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
28 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/6 ۸,۵۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.150 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
29 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/4 ۸,۵۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.150 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
30 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/6 ۸,۷۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.120 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
31 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/3 ۸,۹۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.210 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
32 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/5 ۹,۰۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.220 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
33 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/7 ۹,۱۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.240 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
34 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/3 ۹,۲۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.260 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
35 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/5 ۹,۲۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.250 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
36 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/7 ۹,۳۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.270 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
37 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/6 ۹,۶۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.320 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
38 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/4 ۹,۷۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.300 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
39 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/8 ۹,۷۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.320 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
40 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/6 ۱۰,۰۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
41 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/8 ۱۰,۰۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.350 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
42 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/4 ۱۰,۰۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
43 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/7 ۱۰,۴۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.420 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
44 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/9 ۱۰,۴۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.420 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
45 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/5 ۱۰,۵۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.450 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
46 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/7 ۱۰,۷۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
47 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/9 ۱۰,۷۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
48 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/5 ۱۰,۸۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.500 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
49 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 3 ۱۱,۱۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.550 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
50 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/8 ۱۱,۱۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.550 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
51 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/6 ۱۱,۳۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.550 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
52 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 3 ۱۱,۴۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.560 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
53 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/8 ۱۱,۴۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.570 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
54 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/6 ۱۱,۶۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.600 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
55 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/9 ۱۱,۹۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.650 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
56 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/7 ۱۲,۱۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.670 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
57 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/9 ۱۲,۳۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.700 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
58 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/7 ۱۲,۵۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.730 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
59 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 3 ۱۲,۷۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.750 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
60 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/8 ۱۳,۰۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.800 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
61 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 3 ۱۳,۱۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
62 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2.8 ۱۳,۴۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.850 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
63 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/9 ۱۳,۹۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.920 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
64 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/9 ۱۴,۴۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.000 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
65 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 3 ۱۴,۸۵۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.000 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
66 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 3 ۱۵,۴۰۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.120 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm

توضیحات بیشتر

توری حصاری

توری حصاری یا همان حصار را می توان پر کاربرد ترین محصول در صنایع مفتولی بر شمرد. این توری در بسیاری از صنایع و ... کاربرد های فراوانی دارد. این نوع از جنس های فولاد سیاه ، مفتول گالوانیزه گرم و گالوانیزه گرم با روکش pvc تولید می شوند. در این مقاله قصد داریم این محصول پر کاربرد را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم، با ما همراه باشید. ابتدا می خواهیم نحوه تولید و مباحث مربوط به آن را بررسی کنیم .

 

توری حصاری

 

تولید توری حصاری

توری هایی که از فولاد سیاه تولید می شوند بیش تر در مناطق گرم و خشک مورد استفاده قرار می گیرند . این نوع توری معمولا سرعت زنگ زدگی و خوردگی بسیار پایینی دارد . عمر مفید توری های جنس فولاد حدود 20 سال می باشد. در روش دوم که با مفتول گالوانیزه گرم تولید می شود به سبب استفاده از روکش گالونیزه گرم محصول نهایی طول عمر بالایی دارد و در برابر موارد مختلفی اعم از زنگ زدگی، خوردگی، فرسودگی، شرایط نامساعد آب و هوایی باران و اشعه UV خورشید دوام بسیار بالایی دارد. عمر این نوع محصول به بالای 40 سال می رسد. قیمت این محصول نسبت به توری هایی که از جنس فولاد سیاه می باشند 30 در صد بیش تر است . یکی از مزیت های دیگر این نوع توری زیبایی آن است که به واسطه رنگ نقره ای آن می باشد. شما میتوانید توری حصاری مورد نیاز خود را هم اکنون به صورت آنلاین از طریق سایت آهن تخفیف خریداری نمایید.
 
توری حصاری
 
در نوع سوم توری حصاری که در بالا ذکر شد روکش PVC روی گالوانیزه گرم نشسته و دوام و ماندگاری محصول را چندین برابر می کند. قیمت این نوع توری نسبت به گالوانیزه گرم 20 درصد بیشتر می باشد. با توجه به زیبایی بسیار بالای این نوع توری این نوع توری بیشتر در مواردی که ظرافت و زیبایی مد نظر باشد کاربرد دارد که در ادامه به برخی از این کاربرد ها اشاره خواهیم داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد توری حصاری با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

مشخصات فنی توری حصاری 

در این قسمت این نوع را از نظر ابعاد و اندازه مورد بررسی قرار می دهیم. سایز چشمه توری حصاری بر حسب سانتی متر بیان می شود. زمانی که گفته می شود چشمه 5 یعنی فاصله بین ضلع های رو به روی هم دیگر لوزی 5 سانتی متر است . یک نکته ای که می بایست در اینجا ذکر کنیم این است که این که این توری ها در صنعت کاربرد فراوانی دارند و در صنعت این توری ها به 4 دسته توری گالوانیزه ،توری موج دار استیل و توری حصاری تقسیم شده اند. ضخامت مفتول های آن از 2 میلی متر تا 4 میلی متر می باشد که توسط دستگاه تمام اتوماتیک تولید می شوند.
 
توری حصاری

خرید توری حصاری

آنچه در هنگام خرید و استفاده از توری ها و به خصوص توری حصاری بسیار مهم است، 4 مشخصه اصلی آن است.  جنس آن همان طور که اشاره شد ممکن است از فولاد سیاه و  یا گالوانیزه گرم و یا گالوانیزه گرم با  روکش پی وی سی باشد. قیمت فولاد سیاه نسبت  به گالوانیزه گرم کمتر است و اغلب در محیط‌هایی که زیبایی ظاهری مد نظر نیست مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. توری حصاری مه توسط شرکت آهن تخفیف تولید می شوند در چشمه های 5 الی 7.7 سانتی و به دلخواه مشتری می باشد، این توری ها در ارتفاع های مختلف می باشد. برای خرید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

کاربرد توری حصاری

 
یکی از مهم ترین مباحث در رابطه با توری های حصاری کاربرد های فراوان آن در زمینه های مختلف است در این قسمت از این مقاله قصد داریم در رابطه با کاربرد های مهم و فراوان این محصول بحث کنیم. از ابتدایی ترین موارد استفاده این نوع توری استفاده در کشاورزی و برای حصار کشی مزارع و باغ ها می باشد که به احتمال زیاد چنین چیزی را به طور فراوان مشاهده کرده اید. در واقع به بیان ساده تر بیشترین کاربرد توری حصاری همان گونه که از نام آن بر می آید حصارکشی بسیاری از ساختمان ها و زمین ها با کاربری های مختلف برای حفظ امنیت می باشد .
 
توری حصاری
 
 یکی از راه های مرزبندی و ایجاد مانع حصار کشی می باشد. بستن حصار از دیر باز با سنگ و چوب مرسوم بوده و در زمان های نه چندان دور از پرچین های طبیعی که از درختان تیغ دار و گیاهان ایجاد می کردند عملیات حصار کشی صورت می گرفت. معمولا این چنین روش های حصار کشی مشکلات فراوانی اعم از امنیت پایین، از بین رفتن بعد از یک مدت زمان و... را دارا بود اما امروزه توری حصاری و برخی محصولات مشابه توانسته است بسیاری از این قبیل مشکلات را حل کنند. برای مثال تعدادی ساختمان ها و زمین ها و فضا هایی که گاها توسط توری حصاری ، حصار کشی می شوند عبارتند از ملک های خصوصی، زمین های کشاورزی، زمین های ورزشی، کارگاه های ساختمانی، مراکز صنعتی، مراکز نظامی، راه آهن، استخر، مراکز عمومی مانند ترمینال، فرودگاه و موارد مشابه می باشند. همچنین برای ساخت قفس های حیوانات نیز استفاده می شود. یکی دیگر از کاربرد های توری های حصاری استفاده به عنوان حفاظ ساختمان ها در هنگام عملیات های ساختمانی به جهت حفظ جان کارگران و جلوگیری از سقوط کارگران می باشد. برای خرید و یا اطلاع از قیمت میتوانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.