نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۱ و ۱۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۹,۴۴۱ تومان 14.5%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۶۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۷۴۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۷۴۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۷۴۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۷۴۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۷۴۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۸۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۸۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۸۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۹۱۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۹۴۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۹۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۹۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۹۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۰۱۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۰۱۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۰۱۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۰۱۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۰۴۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۱۳۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۱۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۱۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۱۸۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۲۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۲۱۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۲۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۳۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۳۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۴۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۴۵۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه چین ۹,۵۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه چین ۹,۵۵۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۶۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۷۲۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه چین ۹,۷۵۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه چین ۹,۸۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۸۵۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۱۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۱۴۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۲۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۲۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۴۱۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۵۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۶۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.45 1250 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۷۶۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.45 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۷۹۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه روی اندود ۱۱,۰۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه چین ۱۱,۵۰۰ ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.