نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ و ۰۶ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۸,۶۵۸ تومان 11.4%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۰۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۰۹۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۹۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۹۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۱۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۱۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۱۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۳۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۶۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۶۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۱۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۱۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۵۱۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۵۱۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۵۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه چین ۸,۵۵۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه چین ۸,۵۵۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۵۹۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه چین ۸,۷۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه چین ۸,۷۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۷۱۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۷۶۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۸۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۱۹۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۲۹۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۳۶۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه چین ۹,۴۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه چین ۹,۴۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۵۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.45 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۵۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.45 1250 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۶۴۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۹۰۰ ۱ شهريور ۱۳۹۸ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.