نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۴۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۷,۸۰۱ تومان 2.4%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه کاشان 7130 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه کاشان 7160 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه کاشان 7160 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه کاشان 7160 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه کاشان 7190 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه کاشان 7210 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه کاشان 7220 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه کاشان 7230 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه کاشان 7290 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه کاشان 7305 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان 7325 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه تاراز 7430 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز 7430 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه تاراز 7430 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه تاراز 7440 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان 7460 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه تاراز 7460 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه تاراز 7480 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز 7480 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه کاشان 7490 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه تاراز 7510 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه تاراز 7520 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه تاراز 7530 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه تاراز 7540 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه چین 7560 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز 7580 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه تاراز 7590 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 7610 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه چین 7650 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه تاراز 7720 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه روی اندود 7850 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه تاراز 7860 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه کاشان 7930 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه چین 7950 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه کاشان 7970 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه تاراز 7970 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه روی اندود 8000 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه چین 8240 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه تاراز 8610 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه تاراز 8650 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین 8690 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه چین 8740 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه کاشان 8750 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه کاشان 8960 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه تاراز 9270 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه چین 9440 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه روی اندود 9500 ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات رایگان در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات رایگان در خبرنامه ما عضو شوید.