نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۱۶ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۵,۶۴۰ تومان 1.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه روی اندود 5300 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه روی اندود 5300 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه روی اندود 5300 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه روی اندود 5300 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه روی اندود 5300 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه روی اندود 5300 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه روی اندود 5300 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز 5400 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز 5400 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه کاشان 5440 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان 5450 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه تاراز 5450 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز 5450 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه تاراز 5490 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان 5510 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان 5510 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان 5520 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه کاشان 5530 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه کاشان 5530 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه تاراز 5530 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه تاراز 5530 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه تاراز 5560 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه تاراز 5560 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه روی اندود 5580 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه روی اندود 5580 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز 5580 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه کاشان 5590 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 5590 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز 5590 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه روی اندود 5600 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه روی اندود 5600 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه کاشان 5620 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه کاشان 5630 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه کاشان 5630 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه تاراز 5650 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه تاراز 5650 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه تاراز 5700 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه تاراز 5750 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه تاراز 5750 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه کاشان 5800 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه کاشان 5800 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه چین 5800 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه چین 5800 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه چین 5850 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه چین 5860 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه کاشان 5900 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه کاشان 5900 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه چین 5900 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه چین 5900 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه تاراز 5900 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه تاراز 5920 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه تاراز 6050 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه روی اندود 6100 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان 6100 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه کاشان 6100 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه چین 6100 ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.