نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۰۸ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴,۲۱۶ تومان 0%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز 4030 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه روی اندود 4060 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه روی اندود 4060 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز 4060 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه تاراز 4080 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز 4100 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه تاراز 4100 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان 4110 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان 4110 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان 4110 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه تاراز 4110 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز 4110 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه کاشان 4120 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه تاراز 4120 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه تاراز 4140 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه تاراز 4140 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه کاشان 4150 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه کاشان 4150 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز 4170 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه کاشان 4190 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 4190 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه تاراز 4210 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه روی اندود 4220 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه روی اندود 4220 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز 4240 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه تاراز 4240 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه تاراز 4240 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه کاشان 4260 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه کاشان 4260 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه تاراز 4260 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه تاراز 4280 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه چین 4290 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه چین 4300 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه تاراز 4300 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه کاشان 4310 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه روی اندود 4320 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه روی اندود 4320 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه کاشان 4320 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه چین 4320 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه چین 4320 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین 4340 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه چین 4340 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه تاراز 4480 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه روی اندود 4570 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان 4580 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه چین 4620 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه کاشان 4650 ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.