نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۵۵ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۷,۶۴۰ تومان 58.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه روی اندود 7300 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه روی اندود 7300 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه روی اندود 7300 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه روی اندود 7300 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه روی اندود 7300 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه روی اندود 7300 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه روی اندود 7300 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز 7400 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز 7400 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه کاشان 7440 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان 7450 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه تاراز 7450 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز 7450 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه تاراز 7490 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان 7510 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان 7510 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان 7520 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه کاشان 7530 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه کاشان 7530 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه تاراز 7530 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه تاراز 7530 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه تاراز 7560 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه تاراز 7560 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه روی اندود 7580 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه روی اندود 7580 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز 7580 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه کاشان 7590 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 7590 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز 7590 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه روی اندود 7600 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه روی اندود 7600 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه کاشان 7620 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه کاشان 7630 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه کاشان 7630 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه تاراز 7650 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه تاراز 7650 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه تاراز 7700 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه تاراز 7750 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه تاراز 7750 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه کاشان 7800 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه کاشان 7800 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه چین 7800 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه چین 7800 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه چین 7850 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه چین 7860 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه کاشان 7900 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه کاشان 7900 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه چین 7900 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه چین 7900 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه تاراز 7900 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه تاراز 7920 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه تاراز 8050 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه روی اندود 8100 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان 8100 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه کاشان 8100 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه چین 8100 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.