نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۲۳ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴,۱۵۵ تومان 1.7%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه روی اندود 430 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه تاراز 4000 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه تاراز 4050 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه تاراز 4080 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز 4080 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز 4090 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه تاراز 4100 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز 4100 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه کاشان 4120 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه تاراز 4120 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه تاراز 4120 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه تاراز 4130 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه روی اندود 4150 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه روی اندود 4150 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه روی اندود 4150 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه روی اندود 4150 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه روی اندود 4150 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه کاشان 4150 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه کاشان 4150 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه تاراز 4150 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز 4170 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه روی اندود 4180 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه روی اندود 4180 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز 4190 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه تاراز 4220 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز 4240 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه روی اندود 4250 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه روی اندود 4250 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه کاشان 4250 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه تاراز 4250 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه تاراز 4250 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه تاراز 4250 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه کاشان 4280 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه تاراز 4280 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه چین 4290 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه روی اندود 4300 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه کاشان 4300 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه کاشان 4310 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه چین 4310 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه چین 4320 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه چین 4320 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین 4340 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه چین 4340 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه تاراز 4460 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه کاشان 4580 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان 4620 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه چین 4620 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه روی اندود 4630 ۷ خرداد ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.