نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ و ۱۳ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۳,۸۷۱ تومان 1.3%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت وزن تخلیه وزن بر طول طول شاخه ارسال به سبد خرید
1 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 5/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 0/94 کیلوگرم 6 متر
2 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 8/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه 1/4 کیلوگرم 6 متر
3 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 14/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/4 کیلوگرم 6 متر
4 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 9/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 1/7 کیلوگرم 6 متر
5 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 1/9 کیلوگرم 6 متر
6 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
7 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 14/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/4 کیلوگرم 6 متر
8 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
9 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
10 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
11 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 2/9 کیلوگرم 6 متر
12 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
13 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
14 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
15 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
16 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/3 کیلوگرم 6 متر
17 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه 3/8 کیلوگرم 6 متر
18 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
19 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
20 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 30/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 5/2 کیلوگرم 6 متر
21 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 33/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 5/7 کیلوگرم 6 متر
22 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 39/4 کیلوگرم کف انبار کارخانه 6/6 کیلوگرم 6 متر
23 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/3 کیلوگرم 6 متر
24 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف انبار کارخانه 4/7 کیلوگرم 6 متر
25 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 30/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه 5/2 کیلوگرم 6 متر
26 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 33/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه 5/7 کیلوگرم 6 متر
27 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 45 کیلوگرم کف انبار کارخانه 7/5 کیلوگرم 6 متر
28 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 50/6 کیلوگرم کف انبار کارخانه 8/5 کیلوگرم 6 متر
29 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 3 میل 3765 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 56/2 کیلوگرم کف انبار کارخانه 9/4 کیلوگرم 6 متر
30 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 56/2 کیلوگرم کف بنگاه تهران 9/4 کیلوگرم 6 متر
31 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 5/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 0/94 کیلوگرم 6 متر
32 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 8/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران 1/4 کیلوگرم 6 متر
33 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 14/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/4 کیلوگرم 6 متر
34 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 9/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 1/7 کیلوگرم 6 متر
35 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 1/9 کیلوگرم 6 متر
36 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/9 کیلوگرم 6 متر
37 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 14/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/4 کیلوگرم 6 متر
38 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/9 کیلوگرم 6 متر
39 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/3 کیلوگرم 6 متر
40 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/8 کیلوگرم 6 متر
41 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 2/9 کیلوگرم 6 متر
42 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/3 کیلوگرم 6 متر
43 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/8 کیلوگرم 6 متر
44 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/3 کیلوگرم 6 متر
45 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/7 کیلوگرم 6 متر
46 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 19/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/3 کیلوگرم 6 متر
47 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران 3/8 کیلوگرم 6 متر
48 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/3 کیلوگرم 6 متر
49 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/7 کیلوگرم 6 متر
50 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 30/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 5/2 کیلوگرم 6 متر
51 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 33/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 5/7 کیلوگرم 6 متر
52 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 39/4 کیلوگرم کف بنگاه تهران 6/6 کیلوگرم 6 متر
53 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 25/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/3 کیلوگرم 6 متر
54 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 28/1 کیلوگرم کف بنگاه تهران 4/7 کیلوگرم 6 متر
55 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 30/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران 5/2 کیلوگرم 6 متر
56 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 33/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران 5/7 کیلوگرم 6 متر
57 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 45 کیلوگرم کف بنگاه تهران 7/5 کیلوگرم 6 متر
58 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 3 میل 3770 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 50/6 کیلوگرم کف بنگاه تهران 8/5 کیلوگرم 6 متر
59 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 3 میل 3785 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه 1/9 کیلوگرم 6 متر
60 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 3 میل 3790 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 3 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران 1/9 کیلوگرم 6 متر
61 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 3/8 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم0.666 6 متر
62 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 5/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم0.916 6 متر
63 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 9/4 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.583 6 متر
64 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 6/6 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.083 6 متر
65 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 7/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.25 6 متر
66 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
67 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 9/4 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.583 6 متر
68 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
69 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 13/4 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
70 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 15 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
71 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.833 6 متر
72 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 13/2 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
73 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 15 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
74 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
75 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.166 6 متر
76 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 13/2 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
77 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 15 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.5 6 متر
78 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
79 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.166 6 متر
80 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 20/6 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.5 6 متر
81 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.666 6 متر
82 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 26/3 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم4.333 6 متر
83 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.833 6 متر
84 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم2.166 6 متر
85 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 20/6 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.5 6 متر
86 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 22/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم3.666 6 متر
87 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 30 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم5 6 متر
88 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 33/7 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم5.666 6 متر
89 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 2 میل 3815 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 37/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم6.333 6 متر
90 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 3/8 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم0.666 6 متر
91 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 5/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم0.916 6 متر
92 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 9/4 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.583 6 متر
93 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 6/6 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.083 6 متر
94 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 7/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.25 6 متر
95 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.833 6 متر
96 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 9/4 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.583 6 متر
97 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.833 6 متر
98 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 13/4 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.166 6 متر
99 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 15 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.5 6 متر
100 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 11/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.833 6 متر
101 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 13/2 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.166 6 متر
102 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 15 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.5 6 متر
103 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.833 6 متر
104 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.166 6 متر
105 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 13/2 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.166 6 متر
106 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 15 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.5 6 متر
107 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.833 6 متر
108 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.166 6 متر
109 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 20/6 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.5 6 متر
110 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.666 6 متر
111 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 26/3 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم4.333 6 متر
112 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 16/9 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.833 6 متر
113 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 18/8 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم2.166 6 متر
114 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 20/6 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.5 6 متر
115 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 22/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم3.666 6 متر
116 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 30 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم5 6 متر
117 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 33/7 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم5.666 6 متر
118 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 2 میل 3820 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 37/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم6.333 6 متر
119 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 2 میل 3835 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 7/5 کیلوگرم کف انبار کارخانه کیلوگرم1.25 6 متر
120 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 2 میل 3840 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 2 میل 7/5 کیلوگرم کف بنگاه تهران کیلوگرم1.25 6 متر
121 پروفیل 10*10 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 2/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/468 کیلو گرم 6 متر
122 پروفیل 10*20 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 4/212 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/702 کیلو گرم 6 متر
123 پروفیل 30*20 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 7/02 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/17 کیلو گرم 6 متر
124 پروفیل 10*25 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 4/9 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/819 کیلو گرم 6 متر
125 پروفیل 10*30 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 5/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/936 کیلو گرم 6 متر
126 پروفیل 30*30 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 8/4 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/404 کیلو گرم 6 متر
127 پروفیل 10*40 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 7/02 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/17 کیلو گرم 6 متر
128 پروفیل 20*40 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 8/4 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/404 کیلو گرم 6 متر
129 پروفیل 30*40 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 9/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/638 کیلو گرم 6 متر
130 پروفیل 40*40 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 11/2 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/872 کیلو گرم 6 متر
131 پروفیل 10*50 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 8/42 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/404 کیلو گرم 6 متر
132 پروفیل 20*50 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 9/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/638 کیلو گرم 6 متر
133 پروفیل 30*50 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 11/2 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/872 کیلو گرم 6 متر
134 پروفیل 40*50 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 12/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/106 کیلو گرم 6 متر
135 پروفیل 50*50 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 14/04 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/34 کیلو گرم 6 متر
136 پروفیل 10*60 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 9/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/638 کیلو گرم 6 متر
137 پروفیل 20*60 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 11/2 کیلو گرم کف انبار کارخانه 1/872 کیلو گرم 6 متر
138 پروفیل 30*60 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 12/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/106 کیلو گرم 6 متر
139 پروفیل 40*60 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 14/04 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/34 کیلو گرم 6 متر
140 پروفیل 50*60 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 15/4 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/574 کیلو گرم 6 متر
141 پروفیل 60*60 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 16/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/808 کیلو گرم 6 متر
142 پروفیل 70*70 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 19/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 3/276 کیلو گرم 6 متر
143 پروفیل 10*80 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 12/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/106 کیلو گرم 6 متر
144 پروفیل 20*80 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 14/04 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/34 کیلو گرم 6 متر
145 پروفیل 30*80 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 15/4 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/574 کیلو گرم 6 متر
146 پروفیل 40*80 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 16/8 کیلو گرم کف انبار کارخانه 2/808 کیلو گرم 6 متر
147 پروفیل 80*80 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 22/5 کیلو گرم کف انبار کارخانه 3/744 کیلو گرم 6 متر
148 پروفیل 90*90 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 25/2 کیلو گرم کف انبار کارخانه 4/212 کیلو گرم 6 متر
149 پروفیل 100*100 ضخامت ورق 1/5 میل 4180 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 28/1 کیلو گرم کف انبار کارخانه 4/68 کیلو گرم 6 متر
150 پروفیل 20*20 ضخامت ورق 1/5 میل 4200 ۲۹ تير ۱۳۹۷ 1/5 میل 5/6 کیلو گرم کف انبار کارخانه 0/936 کیلو گرم 6 متر

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.