نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷ و ۰۰ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴۲,۳۹۴ تومان 1.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت سایز طول تخلیه ارسال به سبد خرید
1 پایه فنس نبشی سبک ۱۳,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
2 پایه فنس نبشی سبک ۱۶,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
3 پایه فنس نبشی سبک ۱۷,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
4 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۱۸,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
5 پایه فنس نبشی سبک ۱۹,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
6 پایه فنس نبشی سنگین ۲۱,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
7 پایه فنس نبشی سبک ۲۱,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
8 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۲,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
9 پایه فنس نبشی سبک ۲۲,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
10 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۳,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
11 پایه فنس نبشی سبک ۲۵,۷۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
12 پایه فنس نبشی سبک ۲۶,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
13 پایه فنس نبشی سنگین ۲۷,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
14 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
15 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
16 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
17 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۹,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
18 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۰,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
19 پایه فنس نبشی سنگین ۳۰,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
20 پایه فنس نبشی سبک ۳۱,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
21 پایه فنس نبشی سنگین ۳۱,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
22 پایه فنس نبشی سبک ۳۲,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
23 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۳,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
24 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۴,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
25 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۷,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
26 پایه فنس نبشی سبک ۳۷,۲۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
27 پایه فنس نبشی سنگین ۳۷,۲۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
28 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۷,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
29 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۸,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
30 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۸,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
31 پایه فنس نبشی سبک ۳۹,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
32 پایه فنس نبشی سنگین ۳۹,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
33 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۰,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
34 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۱,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
35 پایه فنس نبشی سنگین ۴۲,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
36 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۴,۸۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
37 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۵,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
38 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۵,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
39 پایه فنس نبشی سنگین ۴۶,۸۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
40 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۸,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
41 پایه فنس نبشی سبک ۴۸,۷۵۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
42 پایه فنس نبشی سبک ۵۰,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
43 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۱,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
44 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۴,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
45 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۴,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
46 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۴,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
47 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۶,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
48 پایه فنس نبشی سنگین ۵۶,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
49 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۷,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
50 پایه فنس نبشی سبک ۶۰,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
51 پایه فنس نبشی سنگین ۶۱,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
52 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۳,۲۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
53 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۶,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
54 پایه فنس نبشی سنگین ۶۷,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
55 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۸,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
56 پایه فنس نبشی سبک ۷۴,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
57 پایه فنس لوله گالوانیزه ۷۷,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
58 پایه فنس لوله گالوانیزه ۷۸,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
59 پایه فنس نبشی سنگین ۸۴,۰۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
60 پایه فنس لوله گالوانیزه ۹۵,۵۰۰ ۵ خرداد ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.