نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ و ۴۷ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴۲,۳۹۴ تومان 8.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت سایز طول تخلیه ارسال به سبد خرید
1 پایه فنس نبشی سبک ۱۳,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
2 پایه فنس نبشی سبک ۱۶,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
3 پایه فنس نبشی سبک ۱۷,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
4 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۱۸,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
5 پایه فنس نبشی سبک ۱۹,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
6 پایه فنس نبشی سنگین ۲۱,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
7 پایه فنس نبشی سبک ۲۱,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
8 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۲,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
9 پایه فنس نبشی سبک ۲۲,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
10 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۳,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
11 پایه فنس نبشی سبک ۲۵,۷۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
12 پایه فنس نبشی سبک ۲۶,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
13 پایه فنس نبشی سنگین ۲۷,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
14 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
15 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
16 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
17 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۹,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
18 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۰,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
19 پایه فنس نبشی سنگین ۳۰,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
20 پایه فنس نبشی سبک ۳۱,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
21 پایه فنس نبشی سنگین ۳۱,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
22 پایه فنس نبشی سبک ۳۲,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
23 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۳,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
24 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۴,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
25 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۷,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
26 پایه فنس نبشی سبک ۳۷,۲۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
27 پایه فنس نبشی سنگین ۳۷,۲۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
28 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۷,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
29 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۸,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
30 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۸,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
31 پایه فنس نبشی سبک ۳۹,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
32 پایه فنس نبشی سنگین ۳۹,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
33 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۰,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
34 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۱,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
35 پایه فنس نبشی سنگین ۴۲,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
36 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۴,۸۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
37 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۵,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
38 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۵,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
39 پایه فنس نبشی سنگین ۴۶,۸۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
40 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۸,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
41 پایه فنس نبشی سبک ۴۸,۷۵۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
42 پایه فنس نبشی سبک ۵۰,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
43 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۱,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
44 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۴,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
45 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۴,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
46 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۴,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
47 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۶,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
48 پایه فنس نبشی سنگین ۵۶,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
49 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۷,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
50 پایه فنس نبشی سبک ۶۰,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
51 پایه فنس نبشی سنگین ۶۱,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
52 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۳,۲۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
53 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۶,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
54 پایه فنس نبشی سنگین ۶۷,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
55 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۸,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
56 پایه فنس نبشی سبک ۷۴,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
57 پایه فنس لوله گالوانیزه ۷۷,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
58 پایه فنس لوله گالوانیزه ۷۸,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
59 پایه فنس نبشی سنگین ۸۴,۰۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
60 پایه فنس لوله گالوانیزه ۹۵,۵۰۰ ۳۱ تير ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.