نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹ و ۳۷ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴۱,۸۴۴ تومان 1.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت سایز طول تخلیه ارسال به سبد خرید
1 پایه فنس نبشی سبک ۱۳,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
2 پایه فنس نبشی سبک ۱۶,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
3 پایه فنس نبشی سبک ۱۷,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
4 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۱۸,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
5 پایه فنس نبشی سبک ۱۹,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
6 پایه فنس نبشی سنگین ۲۱,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
7 پایه فنس نبشی سبک ۲۱,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
8 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۲,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
9 پایه فنس نبشی سبک ۲۲,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
10 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۳,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
11 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۳,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
12 پایه فنس نبشی سبک ۲۵,۷۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
13 پایه فنس نبشی سبک ۲۶,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
14 پایه فنس نبشی سنگین ۲۷,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
15 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
16 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
17 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۸,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
18 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۰,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
19 پایه فنس نبشی سنگین ۳۰,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
20 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۱,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
21 پایه فنس نبشی سبک ۳۱,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
22 پایه فنس نبشی سنگین ۳۱,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
23 پایه فنس نبشی سبک ۳۲,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
24 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۳,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
25 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۴,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
26 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۷,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
27 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۷,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
28 پایه فنس نبشی سبک ۳۷,۲۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
29 پایه فنس نبشی سنگین ۳۷,۲۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
30 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۷,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
31 پایه فنس لوله گالوانیزه ۳۸,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
32 پایه فنس نبشی سبک ۳۹,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
33 پایه فنس نبشی سنگین ۳۹,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
34 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۰,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
35 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۱,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
36 پایه فنس نبشی سنگین ۴۲,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
37 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۴,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
38 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۴,۸۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
39 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۵,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
40 پایه فنس نبشی سنگین ۴۶,۸۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
41 پایه فنس لوله گالوانیزه ۴۸,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
42 پایه فنس نبشی سبک ۴۸,۷۵۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
43 پایه فنس نبشی سبک ۵۰,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
44 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۱,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
45 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۴,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
46 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۴,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
47 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۴,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
48 پایه فنس لوله گالوانیزه ۵۶,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
49 پایه فنس نبشی سنگین ۵۶,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
50 پایه فنس نبشی سبک ۶۰,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
51 پایه فنس نبشی سنگین ۶۱,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
52 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۳,۲۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
53 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۶,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
54 پایه فنس نبشی سنگین ۶۷,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
55 پایه فنس لوله گالوانیزه ۶۸,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
56 پایه فنس نبشی سبک ۷۴,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
57 پایه فنس لوله گالوانیزه ۷۷,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
58 پایه فنس لوله گالوانیزه ۷۸,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
59 پایه فنس نبشی سنگین ۸۴,۰۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
60 پایه فنس لوله گالوانیزه ۹۵,۵۰۰ ۴ فروردين ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.