نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ و ۱۱ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۶۵,۳۰۳ تومان 13.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) ضخامت سایز طول تخلیه ارسال به سبد خرید
1 پایه فنس نبشی سبک ۱۶,۷۰۰ 2 میلی متر نبشی 3cm 1.5m در بنگاه تهران
2 پایه فنس نبشی سبک ۲۰,۱۰۰ 2 میلی متر نبشی 3cm 2m در بنگاه تهران
3 پایه فنس نبشی سبک ۲۲,۵۰۰ 3 میلی متر نبشی 4cm 1.5m در بنگاه تهران
4 پایه فنس نبشی سبک ۲۲,۸۰۰ 2 میلی متر نبشی 3cm 2.4m در بنگاه تهران
5 پایه فنس نبشی سبک ۲۶,۸۰۰ 2 میلی متر نبشی 3cm 3m در بنگاه تهران
6 پایه فنس نبشی سنگین ۲۶,۸۰۰ 4 میلی متر نبشی 4cm 1.5m در بنگاه تهران
7 پایه فنس نبشی سبک ۲۷,۸۰۰ 3 میلی متر نبشی 4cm 2m در بنگاه تهران
8 پایه فنس نبشی سبک ۳۲,۱۰۰ 3 میلی متر نبشی 4cm 2.4m در بنگاه تهران
9 پایه فنس نبشی سبک ۳۲,۶۰۰ 4 میلی متر نبشی 5cm 1.5m در بنگاه تهران
10 پایه فنس نبشی سنگین ۳۳,۶۰۰ 4 میلی متر نبشی 4cm 2m در بنگاه تهران
11 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۴,۹۰۰ 2 میلی متر لوله 3cm 1.5m کف انبار تهران
12 پایه لوله گالوانیزه سرد ۳۶,۵۰۰ 2 mm لوله 3cm 1.5m کف انبار تهران
13 پایه فنس نبشی سبک ۳۸,۴۰۰ 3 میلی متر نبشی 4cm 3m در بنگاه تهران
14 پایه فنس نبشی سنگین ۳۸,۴۰۰ 5 میلی متر نبشی 5cm 1.5m در بنگاه تهران
15 پایه فنس نبشی سنگین ۳۹,۰۰۰ 4 میلی متر نبشی 4cm 2.4m در بنگاه تهران
16 پایه لوله گالوانیزه گرم ۴۰,۳۰۰ 2 mm لوله 3cm 1.5m انبار تهران
17 پایه فنس نبشی سبک ۴۱,۳۰۰ 4 میلی متر نبشی 5cm 2m در بنگاه تهران
18 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۴,۰۰۰ 2 میلی متر لوله 4cm 1.5m کف انبار تهران
19 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۴,۳۰۰ 2 میلی متر لوله 3cm 2m کف انبار تهران
20 پایه لوله گالوانیزه سرد ۴۶,۵۰۰ 2 mm لوله 3cm 2m کف انبار تهران
21 پایه فنس نبشی سبک ۴۷,۱۰۰ 5 میلی متر نبشی 6cm 1.5m در بنگاه تهران
22 پایه فنس نبشی سنگین ۴۷,۱۰۰ 4 میلی متر نبشی 4cm 3m در بنگاه تهران
23 پایه لوله گالوانیزه سرد ۴۷,۸۰۰ 2 mm لوله 4cm 1.5m انبار تهران
24 پایه فنس نبشی سبک ۴۸,۳۰۰ 4 میلی متر نبشی 5cm 2.4m در بنگاه تهران
25 پایه فنس نبشی سنگین ۴۹,۱۰۰ 5 میلی متر نبشی 5cm 2m در بنگاه تهران
26 پایه لوله گالوانیزه گرم ۵۱,۵۰۰ 2 mm لوله 3cm 2m انبار تهران
27 پایه لوله گالوانیزه گرم ۵۱,۵۰۰ 2 mm لوله 4cm 1.5m انبار تهران
28 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۱,۹۰۰ 2 میلی متر لوله 3cm 2.4m کف انبار تهران
29 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۳,۸۰۰ 2 میلی متر لوله 5cm 1.5m کف انبار تهران
30 پایه فنس نبشی سنگین ۵۴,۴۰۰ 6 میلی متر نبشی 6cm 1.5m در بنگاه تهران
31 پایه لوله گالوانیزه سرد ۵۴,۵۰۰ 2 mm لوله 3cm 2.4m کف انبار تهران
32 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۶,۵۰۰ 2 میلی متر لوله 4cm 2m کف انبار تهران
33 پایه فنس نبشی سنگین ۵۷,۶۰۰ 5 میلی متر نبشی 5cm 2.4m در بنگاه تهران
34 پایه فنس نبشی سبک ۵۸,۷۰۰ 4 میلی متر نبشی 5cm 3m در بنگاه تهران
35 پایه لوله گالوانیزه سرد ۵۹,۰۰۰ 2 mm لوله 5cm 1.5m انبار تهران
36 پایه لوله گالوانیزه گرم ۶۰,۵۰۰ 2 mm لوله 3cm 2.4m انبار تهران
37 پایه فنس نبشی سبک ۶۰,۷۰۰ 5 میلی متر نبشی 6cm 2m در بنگاه تهران
38 پایه لوله گالوانیزه سرد ۶۱,۵۰۰ 2 mm لوله 4cm 2m انبار تهران
39 پایه لوله گالوانیزه گرم ۶۲,۸۰۰ 2 mm لوله 5cm 1.5m انبار تهران
40 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۶۳,۲۰۰ 2 میلی متر لوله 3cm 3m کف انبار تهران
41 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۶۳,۶۰۰ 2 میلی متر لوله 6cm 1.5m کف انبار تهران
42 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۶۶,۵۰۰ 2 میلی متر لوله 4cm 2.4m کف انبار تهران
43 پایه لوله گالوانیزه سرد ۶۶,۵۰۰ 2 mm لوله 3cm 3m انبار تهران
44 پایه لوله گالوانیزه گرم ۶۶,۵۰۰ 2 mm لوله 4cm 2m انبار تهران
45 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۶۹,۵۰۰ 2 میلی متر لوله 5cm 2m کف انبار تهران
46 پایه لوله گالوانیزه سرد ۷۰,۳۰۰ 2 mm لوله 6cm 1.5m انبار تهران
47 پایه فنس نبشی سنگین ۷۰,۳۰۰ 5 میلی متر نبشی 5cm 3m در بنگاه تهران
48 پایه فنس نبشی سنگین ۷۰,۳۰۰ 6 میلی متر نبشی 6cm 2m در بنگاه تهران
49 پایه فنس نبشی سبک ۷۱,۵۰۰ 5 میلی متر نبشی 6cm 2.4m در بنگاه تهران
50 پایه لوله گالوانیزه سرد ۷۲,۵۰۰ 2 mm لوله 4cm 2.4m انبار تهران
51 پایه لوله گالوانیزه گرم ۷۴,۰۰۰ 2 mm لوله 3cm 3m انبار تهران
52 پایه لوله گالوانیزه گرم ۷۴,۰۰۰ 2 mm لوله 6cm 1.5m در بنگاه تهران
53 پایه لوله گالوانیزه سرد ۷۶,۵۰۰ 2 mm لوله 5cm 2m انبار تهران
54 پایه لوله گالوانیزه گرم ۷۸,۵۰۰ 2 mm لوله 4cm 2.4m انبار تهران
55 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۸۱,۵۰۰ 2 میلی متر لوله 4cm 3m کف انبار تهران
56 پایه لوله گالوانیزه گرم ۸۱,۵۰۰ 2 mm لوله 5cm 2m انبار تهران
57 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۸۲,۱۰۰ 2 میلی متر لوله 5cm 2.4m کف انبار تهران
58 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۸۲,۶۰۰ 2 میلی متر لوله 6cm 2m کف انبار تهران
59 پایه فنس نبشی سنگین ۸۳,۱۰۰ 6 میلی متر نبشی 6cm 2.4m در بنگاه تهران
60 پایه فنس نبشی سبک ۸۷,۷۰۰ 5 میلی متر نبشی 6cm 3m در بنگاه تهران
61 پایه لوله گالوانیزه سرد ۸۹,۰۰۰ 2 mm لوله 4cm 3m انبار تهران
62 پایه لوله گالوانیزه سرد ۹۰,۵۰۰ 2 mm لوله 5cm 2.4m انبار تهران
63 پایه لوله گالوانیزه سرد ۹۱,۵۰۰ 2 mm لوله 6cm 2m انبار تهران
64 پایه لوله گالوانیزه گرم ۹۶,۵۰۰ 2 mm لوله 4cm 3m انبار تهران
65 پایه لوله گالوانیزه گرم ۹۶,۵۰۰ 2 mm لوله 5cm 2.4m در بنگاه تهران
66 پایه لوله گالوانیزه گرم ۹۶,۵۰۰ 2 mm لوله 6cm 2m در بنگاه تهران
67 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۹۷,۸۰۰ 2 میلی متر لوله 6cm 2.4m کف انبار تهران
68 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۱۰۱,۰۰۰ 2 میلی متر لوله 5cm 3m کف انبار تهران
69 پایه فنس نبشی سنگین ۱۰۲,۲۰۰ 6 میلی متر نبشی 6cm 3m در بنگاه تهران
70 پایه لوله گالوانیزه سرد ۱۰۸,۵۰۰ 2 mm لوله 6cm 2.4m انبار تهران
71 پایه لوله گالوانیزه سرد ۱۱۱,۵۰۰ 2 mm لوله 5cm 3m انبار تهران
72 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۱۴,۵۰۰ 2 mm لوله 6cm 2.4m در بنگاه تهران
73 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۱۹,۰۰۰ 2 mm لوله 5cm 3m در بنگاه تهران
74 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۱۲۰,۶۰۰ 2 میلی متر لوله 6cm 3m کف انبار تهران
75 پایه لوله گالوانیزه سرد ۱۳۴,۰۰۰ 2 mm لوله 6cm 3m انبار تهران
76 پایه لوله گالوانیزه گرم ۱۴۱,۵۰۰ 2 mm لوله 6cm 3m در بنگاه تهران

توضیحات بیشتر

پایه فنس

استفاده از فنس برای حفاظت زمین از دیر باز مورد توجه بوده است. برای این که بتوان محدوده زمین زراعی و یا ملکی که به یک نفر تعلق دارد را مشخص کرد تا حیوانات و یا اشخاص نتوانند وارد محدوده مشخص شوند از فنس استفاده می کنند. البته حفاظت زمین در گذشته به صورت امروزی نبود؛ چون که اصلاً چنین فنّاوری وجود نداشت که بتوان با آن فنس یا چیزی مشابه آن را تولید کرد. بنابراین در زمان‌ های خیلی دور از بوته، درختان خاردار و شاخ و برگ آن ها برای محصور نمودن زمین کشاورزی استفاده می‌ شده است و می‌ توان گفت که اولین فنس ها همین چیز ها بودند که به طور طبیعی در طبیعت اطراف یافت می‌ شدند. گذشت زمان سبب شد که برای حفظ پایدار و مطمئن زمین‌ ها توری‌ ها و فنس های گالوانیزه به وجود آید. برای این که بتوان دور زمین را حصار کشی کرد ابتدا باید بتوان با پایه‌ ها و میله‌ هایی این فنس را در اطراف زمین نصب نمود. پایه فنس از دیگر چیز هایی است که با به وجود آمدن فنس نیاز به آن پیدا شد. در ادامه در مورد پایه توری حصاری می‌خواهیم توضیحات بیشتری خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم.
 
قیمت پایه فنس
 

پایه توری حصاری چیست؟

پایه توری حصاری که معمولاً آن ها را برای حصار بندی فنس ها استفاده می‌کنیم، در واقع به لوله‌ های مخصوص که تا 3 متر ممکن است ارتفاع داشته باشد و دارای ضخامت‌ های مختلفی نیز است و به‌ عنوان تکیه گاه توری و فنس ها استفاده می‌ شود، گفته می‌ شود. برخی از این ستون توری حصاری ها از گالوانیزه و برخی نیز از آهن ساخته شده‌اند. در جا هایی که احتمالاً رطوبت زیاد است و احتمال زنگ زدگی می‌ رود بهتر است از ستون فنس گالوانیزه استفاده کنیم. این نوع ستون ها  معمولاً در سایز 6، 5 و 4 در بازار یافت می‌ شوند.
اما علاوه بر انواع گفته شده، ستون توری حصاری مدل های متنوع دیگری نیز دارد. ستون توری حصاری عموماً از جنس هایی مانند لوله های داربستی، فولادی که تحت فرایند گالوانیزاسیون قرار گرفته است، فلزات ۲ اینچ صنعتی و حتی گاهی از جنس قوطی یا نبشی ساخته می شوند. ستون فنس از جنس لوله داربستی از فلز سیاه ساخته می‌شود و در برابر دما مقاومت بالایی ندارند. درصورتی که ستون توری حصاری از جنس فولاد گالوانیزه علاوه بر مقاومت در برابر اکسیداسیون، در برابر دمای بالا نیز بسیار مقاوم اند. اگر ستون فنس را با روکشی از جنس PVC بپوشانیم، تمامی این مزایا چند برابر می شود.
شاید برای شما سوال پیش بیاید که روکش PVC چیست. روکش های PVC از خانواده پلیمر ها هستند و در واقع نوعی پلاستیک سخت به حساب می آیند. این روکش ها توسط روان کننده ها انعطاف پذیر می‌ شوند. روکش های PVC  به علت جنس پلاستیکی ای که دارند زنگ نمی زنند و ستون توری حصاری زیر آنها از اکسید شدن در امان می ماند. استفاده از ستون فنس به عنوان تکیه گاهی برای فنس هایی که نصب می‌ کنیم باید با دقت صورت گیرد و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، باید جنس ستونی که انتخاب می‌ کنیم بسیار مهم است که بهترین نوع را در بین انواع ستون گالوانیزه گزینش کنید.

انواع پایه توری حصاری

ستون توری حصاری ها را می‌توان بر اساس جنس و نوع اتصالاتی که به کار می‌ رود دسته بندی گردد. در این بین از پر کاربرد ترین ستون توری حصاری ها آن‌ هایی هستند که از جنس گالوانیزه بوده و تقریباً قدمتشان در بازار ایران به بیش از 50 سال پیش می‌ رسد. از این نوع برای یازه فلزی، گلخانه، حصار کشی، تصفیه خانه‌ ها در آب‌ رسانی، دکل برق و دکل‌ های مخابراتی به وفور استفاده می‌ شود.
 
خرید پایه فنس
 
خاصیت خوب ستون فنس گالوانیزه این است که به دلیل روکش گالوانیزه که بر روی سطح خود دارند در برابر رطوبت از مقاومت بالایی برخوردار هستند و می‌ توانند مدت زمان زیادی دوام داشته باشند. چون که این نوع از ستون توری حصاری ضد زنگ هستند و از آن جایی که ستون توری حصاری گالوانیزه کاربرد زیادی دارد و در بیشتر صنایع از آن ها استفاده‌ های مفیدی می‌ شود در ادامه به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.

ویژگی‌ های پایه توری حصاری گالوانیزه

ستون توری حصاری که از روکش گالوانیزه در آن ها استفاده شده است قابلیت این که در مکان‌ های رطوبتی به کار گرفته شوند دارند و می‌ توانند از خوردگی و زنگ زدگی در امان باشند. علاوه بر این ستون فنس گالوانیزه در برابر گرما نیز مقاوم است. پوششی که بر روی این نوع از ستون ها قرار گرفته است از روی و ترکیبات مختلفی از آهن است و عمل گالوانیزاسیون که بر روی آن ها صورت گرفته این قابلیت را به ستون فنس گالوانیزه داده است که بتوان در صنایع مختلف با خیال راحت از آن ها استفاده نمود بدون این که نگران آسیب و خوردگی آن ها باشیم. این لوله‌ فنس اندازه گیری ضریب هیزم ویلیام آن ها بر اساس اینچ صورت می پذیرد، اتصالاتی که برای آن به کار می‌ رود تشکیل شده است از کمربند، قفل و برشن همچنین دارای طولی به اندازه 6 متر هستند. در زمانی که می‌خواهند توری‌ ها و یا فنس ها را با استفاده از این میله‌ ها و ستون فنس نصب کنند، اتصال آن ها به ‌وسیله دنده پیچی به یکدیگر صورت می پذیرد و به گونه‌ ای شایسته با مواد مخصوص آب بندی می‌ شوند تا از پوسیدگی و خوردگی در امان بمانند.
 
پایه فنس پروفیل
 

نحوه تولید پایه توری حصاری گالوانیزه

برای این که بتوان ستون توری حصاری را بر رویش روکش روی قرار داد و عمل گالوانیزاسیون صورت گیرد آن را در ابتدای امر خوب تمیز می کنند به گونه‌ ای که هیچ گونه آلودگی و یا چربی بر روی سطح لوله نباشد که این عمل در واحد آماده سازی بر اساس یک سری اصول و روش‌ های خاصی انجام می پذیرد. در این محل همچنین عمل زنگ زدایی روی این لوله‌ ها یا ستون های فلزی صورت می‌گیرد؛ سپس آن ها را آغشته به محلول فلاکس می کنند. علت این کار این است که بتوانند وقتی که می‌ خواهند سطح این ستون را با روی آغشته کنند روی به صورت دقیق تر و کامل تری در سطح آن نفوذ کند. روشی که برای این کار استفاده می کنند غوطه‌ ور سازی گرم نامیده می‌ شود. از این مرحله به بعد این ستون ها وارد کوره‌ ای که دمایی در حدود 120 درجه سانتی‌ گراد دارد می‌ شود و وقتی که تقریباً سطح آن خشک شد آن را در مرحله بعد وارد یک وانی که در آن روی مذاب وجود دارد می کنند. عمل غوطه‌ ور سازی ستون فنس در داخل وان باید یک دقیقه صورت گیرد. این وان که در آن روی مذاب وجود دارد دارای دمایی در حدود 450 درجه سانتی‌گراد است و سریع این ستون فلزی از داخل وان مذاب خارج می‌شود. فلزاتی که بر روی سطوح داخلی و خارجی این ستون ها قرار دارند. در مرحله بعد به کمک دمش بخار و هوا کاملاً پاک شده سر انجام آن را به داخل وان آب سرد فرو می‌ برند.

انواع پایه‌ گالوانیزه

انواع پایه‌ گالوانیزه به این روش تولید می‌شوند و عبارت‌ اند از ستون توری حصاری گالوانیزه گرم، پایه توری حصاری گالوانیزه سرد و همچنین از نظر وزنی شامل ستون گالوانیزه با وزن سبک و متوسط و سنگین به بازار عرضه می‌ شوند. اگر هم نیاز باشد قسمت انتهایی این ستون ها با توجه به سفارشی که مشتری ممکن است داده باشد دنده شود، این کار صورت می‌گیرد و درپوش‌ های پلاستیکی رنگی را برای این که سطوح دنده‌ ها محافظت شوند و قابل شناسایی باشند، نصب می‌شود. اینکه ستون توری حصاری گالوانیزه سبک، متوسط یا سنگین است در قیمت آن تاثیر گذار می‌باشد.
 
قیمت پایه توری حصاری
 
حال که به بررسی کامل ستون توری حصاری گالوانیزه پرداختیم، قصد داریم تا درباره سایر جنس های ستون توری حصاری نیز صحبت کرده و اطلاعات مفیدی به شما عرضه کنیم. البته لازم به ذکر است که بین تمامی انواع ستون توری حصاری، پایه توری حصاری گالوانیزه در صنعت استفاده بیشتری دارند. گاهی بنا به شرایط مورد نظر مشتری، ستون توری حصاری از جنس بتن نیز ساخته می‌ شود. پایه توری حصاری بتنی نسبت به سایر انواع ستون توری حصاری وزن بیشتری دارد. این مدل از ستون توری حصاری به علت وزن بالا غیر قابل دزدیدن می‌باشد. این یک مزیت در استفاده های شخصی محسوب می شود. چرا که ستون فنس بتنی حتی اگر قابل جا به جایی باشد غیر قابل فروش دوباره است و در نتیجه نمیتونم در بازار سیاه آن را به فروش رساند. از پایه بتنی بیشتر در کاربرد های شخصی استفاده می شود. مثلاً در تعیین مرز باغ ها و مزارع. خصوصاً باغ های که دارای محصولات همانند گردو یا انگور هستند. درون ستون توری حصاری بتنی عموما سه عدد میلگرد کار گذاشته می‌ شود. کارگزاری این میلگرد ها درون ستون بتنی توسط فرایند جوشکاری انجام می‌ گیرد. ستون توری حصاری بتنی به علت طول عمر بالایی که دارند به فراوانی به شکل دست دوم نیز در بازار یافت می‌ شوند.در زمان های گذشته استفاده از ستون توری حصاری چوبی نیز بسیار مرسوم بوده است.  توری حصاری چوبی از زیبایی بیشتری برخوردار است؛ اما از نظر کارایی و استحکام از سایر ستون توری حصاری ها ضعیف تر بوده و کاربرد زیادی در صنعت ندارد. ضمن اینکه بعلت منشأ چوبی آن که از تنه درختان تهیه می شود قیمت بیشتری نیز دارد. ستون توری حصاری چوبی از چوب درختانی مانند کاج یا صنوبر تهیه می شود. ستون توری حصاری چوبی را در مواردی مانند جداسازی پرچین ها یا باغ ها به کار می برند. امروزه نیز در مناطقی مثل روستاها پایه توری حصاری چوبی مشاهده می‌شود. در بررسی ای مشاهده شد که در کشور هایی با بافت سنتی استفاده از ستون فنس چوبی بیشتر از کشورهای صنعتی است.
 
پایه فنس نبشی
 
نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که هرکدام از این ستون های گفته شده کاربرد متفاوت، نحوه ساخت مختلف و طول عمر متغیری دارند. چیزی که باید به آن دقت کرد تناسب ستون توری حصاری با جنس، وزن و ابعاد حصار استفاده شده است. تصور کنید که برای حصار کشی یک منطقه نظامی نیازمند یک حصار محکم و بزرگ هستید‌. برای محکم کردن چنین حصاری به یک ستون توری حصاری مستحکم و سنگین نیاز دارید مانند ستون فنس بتنی یا پایه توری حصاری گالوانیزه. در غیر این صورت حصار مورد نظر از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود و خیلی زود از کار می‌افتد. 
این ستون از هر جنسی که باشد نیازمند یک ساختار اساسی است. ستون باید در ساختار خود تعدادی حفره یا سوراخ داشته باشد. شاید برای شما سوال پیش بیاید که دلیل لزوم وجود این حفره ها چیست؟ دلیل آن این است که مفتول های حصار مورد نظر از درون آنها عبور کرده و محکم شود. در مواردی که امنیت بیشتری مد نظر است، مفتول های حصار پس از عبور از سوراخ های ستون توری حصاری به هم جوش میخورند. بسته به اینکه ستون چه سایزی دارد، تعداد این سوراخ ها متفاوت است. برای حفظ الگوی حصار تعداد سوراخ های ستون توری حصاری با افزایش سایز آن بیشتر می‌ شود. در بخش تحتانی ستون فنس عموماً یک الی دو عدد میلگرد وجود دارد. دلیل این میلگرد ها محکم شدن ستون توری حصاری در زمین است. در بخش فوقانی ستون توری حصاری ها اصولا یک گپ یا کلاهک وجود دارد که از جنس فولاد گالوانیزه یا بتن است. این کلاهک باعث می‌ شود تا آب و سایر مواد به درون ساختار ستون سرازیر نشود. چرا که وجود آب و رطوبت باعث تسریع فرآیند اکسیداسیون شده و پس از مدتی باعث می‌ شود که ستون توری حصاری از درون شروع به پوسیدن کند. درکل می توان گفت که با توجه به تمام مزایا و معایب انواع پایه توری حصاری، پایه توری حصاری گالوانیزه در استفاده های عمده کاربرد بیشتری دارند و مقرون به صرفه هستند.
 
پایه فنس گالوانیزه
 
اگر شما جزو خریداران عمده میله توری حصاری نیستید و برای مصارف شخصی نیاز به خرید پایه فنس دارید، بد نیست تا به نکاتی مفید درباره نصب پایه توری حصاری دقت کنید. برای مثال، فاصله های میله ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اگر این فاصله های زیاد باشند، توری حصاری شما از استحکام کافی برخوردار نخواهد شد. البته نزدیکی فاصله ستون استفاده شده مشکلی در ویژگی های فیزیکی حصار ایجاد نمی‌کند؛ اما هزینه شما را افزایش می‌ دهد. فاصله ستون به شکل استاندارد حدود ۳ تا ۴ متر است. ضمن اینکه هنگام نصب ستون فنس باید عمق چاله های حفاری شده را مناسب نوع ستون و حصار در نظر بگیرید تا در طول زمان شل نشوند. ستون فنس هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری قابل خریداری است. خریداران باید با توجه به بودجه، کاربرد مورد نظر و محیطی که قصد استفاده از ستون توری حصاری در آن را دارند اقدام به تهیه پایه توری حصاری نمایند. توصیه می‌ شود که قبل از تهیه پایه توری حصاری با مشاوران ما در ارتباط باشید تا به بهترین نحو پایه توری حصاری مورد نظر خود را تهیه کنید.

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو سایت تخصصی فروش تیرآهن، سپری، ناودانی و انواع عایق ساختمانی

2) در سایت فنس ایران قیمت روز انواع میلگرد آجدار، نبشی و دیگر آهن آلات را مشاهده کنید