نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ و ۱۹ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴۰,۳۹۴ تومان 7.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت سایز طول تخلیه ارسال به سبد خرید
1 پایه فنس نبشی سبک ۱۲,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
2 پایه فنس نبشی سبک ۱۴,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
3 پایه فنس نبشی سبک ۱۶,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
4 پایه فنس نبشی سبک ۱۸,۲۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
5 پایه فنس نبشی سنگین ۱۹,۷۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
6 پایه فنس نبشی سبک ۲۰,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
7 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۰,۷۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
8 پایه فنس نبشی سبک ۲۱,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
9 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۲۱,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
10 پایه فنس نبشی سبک ۲۳,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
11 پایه فنس نبشی سبک ۲۴,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
12 پایه فنس نبشی سنگین ۲۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
13 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
14 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۶,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
15 پایه فنس نبشی سبک ۲۶,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
16 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۲۶,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
17 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۲۷,۲۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
18 پایه فنس نبشی سنگین ۲۷,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
19 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۷,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
20 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۲۷,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
21 پایه فنس نبشی سبک ۲۸,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
22 پایه فنس نبشی سنگین ۲۹,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
23 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۲۹,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
24 پایه فنس نبشی سبک ۳۱,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
25 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۱,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
26 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۱,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
27 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۱,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
28 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۳,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
29 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۳,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
30 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۴,۲۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
31 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۳۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
32 پایه فنس نبشی سنگین ۳۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
33 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
34 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۳۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
35 پایه فنس نبشی سبک ۳۵,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
36 پایه فنس نبشی سنگین ۳۵,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
37 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۶,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
38 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۷,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
39 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۷,۸۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
40 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۳۸,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
41 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۸,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
42 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۹,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
43 پایه فنس نبشی سنگین ۴۰,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
44 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۰,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
45 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۴۰,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
46 پایه فنس نبشی سنگین ۴۱,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
47 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۲,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
48 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۴۴,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
49 پایه فنس نبشی سبک ۴۴,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
50 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۴۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
51 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۵,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
52 پایه فنس نبشی سبک ۴۶,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
53 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۴۶,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
54 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۴۷,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
55 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۴۸,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
56 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۴۹,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
57 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۰,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
58 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۵۱,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
59 پایه فنس نبشی سنگین ۵۱,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
60 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۱,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
61 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۵۳,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
62 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۵۴,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
63 پایه فنس نبشی سبک ۵۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
64 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۵۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
65 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۵۹,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
66 پایه فنس نبشی سنگین ۶۰,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
67 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۶۱,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
68 پایه فنس نبشی سنگین ۶۲,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
69 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۶۳,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
70 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۶۵,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
71 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۶۷,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
72 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۷۲,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
73 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۷۳,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
74 پایه فنس نبشی سبک ۷۵,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
75 پایه فنس نبشی سنگین ۷۵,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
76 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۸۸,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

فنس چیست؟

استفاده از فنس برای حفاظت زمین از دیر باز مورد توجه بوده است. برای این که بتوان محدوده زمین زراعی و یا ملکی که به یک نفر تعلق دارد را مشخص کرد تا حیوانات و یا اشخاص نتوانند وارد محدوده مشخص شوند از فنس استفاده می کنند. البته حفاظت زمین در گذشته به صورت امروزی نبود. چون که اصلاً چنین فنّاوری وجود نداشت که بتوان با آن فنس یا چیزی مشابه آن را تولید کرد. بنابراین در زمان‌ های خیلی دور از بوته، درختان خاردار و شاخ و برگ آن ها برای محصور نمودن زمین کشاورزی استفاده می‌شده است و می‌ توان گفت که اولین فنس ها همین چیزها بودند که به طور طبیعی در طبیعت اطراف یافت می‌ شدند. گذشت زمان سبب شد که برای حفظ پایدار و مطمئن زمین‌ ها توری‌ ها و فنس های گالوانیزه به وجود آید. برای این که بتوان دور زمین را حصار کشی کرد ابتدا باید بتوان با پایه‌ ها و میله‌ هایی این فنس را در اطراف زمین نصب نمود. پایه فنس از دیگر چیز هایی است که با به وجود آمدن فنس نیاز به آن پیدا شد. در ادامه در مورد پایه توری حصاری می‌خواهیم توضیحات بیشتری خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم.
 
 
 
قیمت پایه فنس
 

پایه فنس چیست؟

پایه فنس که معمولاً آن ها را برای حصار بندی فنس ها استفاده می‌کنیم در واقع به لوله‌ های مخصوص که تا 3 متر ممکن است ارتفاع داشته باشد و دارای ضخامت‌ های مختلفی نیز است و به‌ عنوان تکیه گاه توری و فنس ها استفاده می‌شود گفته می‌شود. برخی از این پایه توری حصاری ها از گالوانیزه و برخی نیز از آهن ساخته شده‌اند. در جا هایی که احتمالاً رطوبت زیاد است و احتمال زنگ زدگی می‌ رود بهتر است از پایه فنس گالوانیزه استفاده کنیم. این نوع پایه‌ها  معمولاً در سایز 6، 5 و 4 در بازار یافت می‌شوند.استفاده از پایه‌ توری حصاری به عنوان تکیه گاهی برای فنس هایی که نصب می‌کنیم باید با دقت صورت گیرد و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه باید جنس پایه‌ ای که انتخاب می‌کنیم بسیار مهم است که بهترین پایه‌ ها در این بین پایه‌ های از نوع گالوانیزه هستند.

انواع پایه فنس

پایه فنس ها را می‌توان بر اساس جنس و نوع اتصالاتی که به کار می‌رود دسته بندی گردد. در این بین از پر کاربرد ترین پایه فنس ها آن‌ هایی هستند که از جنس گالوانیزه بوده و تقریباً قدمتشان در بازار ایران به بیش از 50 سال پیش می‌رسد. از این نوع برای یازه فلزی، گلخانه، حصار کشی، تصفیه خانه‌ ها در آب‌ رسانی، دکل برق و دکل‌ های مخابراتی به وفور استفاده می‌شود. از خاصیت خوب پایه توری حصاری گالوانیزه این است که به دلیل روکش گالوانیزه که بر روی سطح خود دارند در برابر رطوبت از مقاومت بالایی برخوردار هستند و می‌توانند مدت زمان زیادی دوام داشته باشند. چون که این نوع از پایه‌ های فنس ضد زنگ هستند. و از آن جایی که پایه فنس گالوانیزه کاربرد زیادی دارد و در بیشتر صنایع از آن ها استفاده‌ های مفیدی می‌شود در ادامه به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.
 
 
 
قیمت پایه فنس

 

ویژگی‌ های پایه فنس گالوانیزه

پایه‌ فنس که از روکش گالوانیزه در آن ها استفاده شده است قابلیت این که در مکان‌ های رطوبتی به کار گرفته شوند دارند و می‌ توانند از خوردگی و زنگ زدگی در امان باشند. پوششی که بر روی این نوع از پایه‌ ها قرار گرفته است از روی، و ترکیبات مختلفی از آهن است و عمل گالوانیزاسیون که بر روی آن ها صورت گرفته این قابلیت را به پایه فنس گالوانیزه داده است که بتوان در صنایع مختلف با خیال راحت از آن ها استفاده نمود بدون این که نگران آسیب و خوردگی آن ها باشیم. این لوله‌ فنس اندازه گیری ضریب هیزم ویلیام آن ها بر اساس اینچ صورت می پذیرد اتصالاتی که برای آن به کار می‌رود تشکیل شده است از کمربند، قفل و برشن همچنین دارای طولی به اندازه 6 متر هستند. در زمانی که می‌خواهند توری‌ ها و یا فنس ها را با استفاده از این میله‌ ها و پایه‌ فنس نصب کنند اتصال آن ها به ‌وسیله دنده پیچی به یکدیگر صورت می پذیرد و به گونه‌ ای شایسته با مواد مخصوص آب بندی می‌ شوند تا از پوسیدگی و خوردگی در امان بمانند.
 
 
 
پایه فنس ارزان قیمت

 

نحوه تولید پایه فنس گالوانیزه

برای این که بتوان پایه‌ فنس را بر رویش روکش روی قرار داد و عمل گالوانیزاسیون صورت گیرد آن را در ابتدای امر خوب تمیز می کنند به گونه‌ ای که هیچ گونه آلودگی و یا چربی بر روی سطح لوله نباشد که این عمل در واحد آماده سازی بر اساس یک سری اصول و روش‌ های خاصی انجام می پذیرد. در این محل همچنین عمل زنگ زدایی روی این لوله‌ ها یا پایه‌ های فلزی صورت می‌گیرد؛ سپس آن ها را آغشته به محلول فلاکس می کنند. علت این کار این است که بتوانند وقتی که می‌ خواهند سطح این پایه را با روی آغشته کنند روی به صورت دقیق تر و کامل تری در سطح آن نفوذ کند. روشی که برای این کار استفاده می کنند غوطه‌ ور سازی گرم نامیده می‌ شود. از این مرحله به بعد این پایه‌ ها وارد کوره‌ ای که دمایی در حدود 120 درجه سانتی‌گراد دارد می‌ شود و وقتی که تقریباً سطح آن خشک شد آن را در مرحله بعد وارد یک وانی که در آن روی مذاب وجود دارد می کنند. عمل غوطه‌ ور سازی پایه توری حصاری در داخل وان باید یک دقیقه صورت گیرد. این وان که در آن روی مذاب وجود دارد دارای دمایی در حدود 450 درجه سانتی‌گراد است و سریع این پایه فلزی از داخل وان مذاب خارج می‌شود. فلزاتی که بر روی سطوح داخلی و خارجی این پایه‌ ها قرار دارند در مرحله بعد به کمک دمش بخار و هوا کاملاً پاک شده سر انجام آن را به داخل وان آب سرد فرو می‌ برند.
 
 
 
خرید پایه فنس
 

 

انواع پایه‌ های گالوانیزه

انواع پایه‌ گالوانیزه به این روش تولید می‌شوند و عبارت‌ اند از پایه فنس گالوانیزه گرم، پایه فنس گالوانیزه سرد و همچنین از نظر وزنی شامل پایه گالوانیزه با وزن سبک و متوسط و سنگین به بازار عرضه می‌شوند. اگر هم نیاز باشد قسمت انتهایی این پایه‌ ها با توجه به سفارشی که مشتری ممکن است داده باشد دنده شود، این کار صورت می‌گیرد و درپوش‌ های پلاستیکی رنگی را برای این که سطوح دنده‌ ها محافظت شوند و قابل شناسایی باشند، نصب می‌شود.
 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.