نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵ و ۱۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴۰,۳۹۴ تومان 7.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت سایز طول تخلیه ارسال به سبد خرید
1 پایه فنس نبشی سبک ۱۲,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
2 پایه فنس نبشی سبک ۱۴,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
3 پایه فنس نبشی سبک ۱۶,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
4 پایه فنس نبشی سبک ۱۸,۲۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
5 پایه فنس نبشی سنگین ۱۹,۷۵۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
6 پایه فنس نبشی سبک ۲۰,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
7 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۰,۷۵۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
8 پایه فنس نبشی سبک ۲۱,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر نبشی 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
9 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۲۱,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
10 پایه فنس نبشی سبک ۲۳,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
11 پایه فنس نبشی سبک ۲۴,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
12 پایه فنس نبشی سنگین ۲۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
13 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
14 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۶,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
15 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۲۶,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
16 پایه فنس نبشی سبک ۲۶,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
17 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۲۷,۲۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
18 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۲۷,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
19 پایه فنس نبشی سنگین ۲۷,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
20 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۲۷,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
21 پایه فنس نبشی سبک ۲۸,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 3 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
22 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۲۹,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
23 پایه فنس نبشی سنگین ۲۹,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
24 پایه فنس نبشی سبک ۳۱,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
25 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۱,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
26 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۱,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
27 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۱,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
28 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۳,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
29 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۳,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
30 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۴,۲۵۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
31 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۳۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
32 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۳۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
33 پایه فنس نبشی سنگین ۳۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
34 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
35 پایه فنس نبشی سبک ۳۵,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
36 پایه فنس نبشی سنگین ۳۵,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
37 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۶,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
38 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۳۷,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
39 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۷,۸۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
40 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۸,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
41 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۳۸,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
42 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۳۹,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
43 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۴۰,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
44 پایه فنس نبشی سنگین ۴۰,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
45 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۰,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
46 پایه فنس نبشی سنگین ۴۱,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
47 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۲,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
48 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۴۴,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
49 پایه فنس نبشی سبک ۴۴,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 4 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
50 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۴۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
51 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۴۵,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
52 پایه فنس نبشی سبک ۴۶,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
53 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۴۶,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
54 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۴۷,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 1/5 متر کف انبار تهران
55 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۴۸,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
56 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۴۹,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 3 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
57 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۰,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
58 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۵۱,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
59 پایه فنس نبشی سنگین ۵۱,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
60 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۵۱,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
61 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۵۳,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
62 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۵۴,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
63 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۵۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
64 پایه فنس نبشی سبک ۵۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
65 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۵۹,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
66 پایه فنس نبشی سنگین ۶۰,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
67 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۶۱,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2 متر کف انبار تهران
68 پایه فنس نبشی سنگین ۶۲,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
69 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده ۶۳,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
70 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۶۵,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 4 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
71 پایه فنس لوله گالوانیزه سرد ۶۷,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
72 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۷۲,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 2/4 متر کف انبار تهران
73 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۷۳,۰۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 5 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
74 پایه فنس نبشی سبک ۷۵,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 5 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
75 پایه فنس نبشی سنگین ۷۵,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 6 میلی متر نبشی 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران
76 پایه فنس لوله گالوانیزه گرم ۸۸,۵۰۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ 2 میلی متر لوله 6 سانتی متر 3 متر کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.