نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۵۵ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۸,۱۷۴ تومان 0%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول وزن عرض تخلیه وزن بر متر مربع طول * عرض چشمه استاندارد سایز میلگرد ارسال به سبد خرید
1 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10*10 4690 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 171.600 kg 220 cm کف انبار کارخانه 13 k 220*600 cm 10 cm دارد 10 mm
2 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15*15 4690 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 114.400 kg 220 cm کف انبار کارخانه 8.660 kg 220*600 cm 15 cm دارد 10 mm
3 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20*20 4690 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 85.800 kg 220 cm کف انبار کارخانه 6.500 kg 220*600 cm 20 cm دارد 10 mm
4 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25*25 4690 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 68.700 kg 220 cm کف انبار کارخانه 5.200 kg 220*600 cm 25 cm دارد 10 mm
5 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30*30 4690 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 57.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.340 kg 220*600 cm 30 cm دارد 10 mm
6 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10*10 4760 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 109.900 kg 220 cm کف انبار کارخانه 8.320 kg 220*600 cm 10 cm دارد 8 mm
7 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15*15 4760 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 73.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 5.550 kg 220*600 cm 15 cm دارد 8 mm
8 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20*20 4760 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 54.950 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.160 kg 220*600 cm 20 cm دارد 8 mm
9 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25*25 4760 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 43.930 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.330 kg 220*600 cm 25 cm دارد 8 mm
10 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30*30 4760 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 36.600 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.780 kg 220*600 cm 30 cm دارد 8 mm
11 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10*10 4840 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 247 k 220 cm کف انبار کارخانه 18.720 kg 220*600 cm 10 cm دارد 12 mm
12 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15*15 4840 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 164.750 kg 220 cm کف انبار کارخانه 12.480 kg 220*600 cm 15 cm دارد 12 mm
13 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20*20 4840 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 123.550 kg 220 cm کف انبار کارخانه 9.360 kg 220*600 cm 20 cm دارد 12 mm
14 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25*25 4840 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 98.800 kg 220 cm کف انبار کارخانه 7.500 kg 220*600 cm 25 cm دارد 12 mm
15 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30*30 4840 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 82.350 kg 220 cm کف انبار کارخانه 6.240 kg 220*600 cm 30 cm دارد 12 mm
16 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10*10 4940 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 336.350 kg 220 cm کف انبار کارخانه 25.480 kg 220*600 cm 10 cm دارد 14 mm
17 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15*15 4940 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 224.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 16.980 kg 220*600 cm 15 cm دارد 14 mm
18 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20*20 4940 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 168.160 kg 220 cm کف انبار کارخانه 12.740 kg 220*600 cm 20 cm دارد 14 mm
19 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25*25 4940 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 134.540 kg 220 cm کف انبار کارخانه 10.200 kg 220*600 cm 25 cm دارد 14 mm
20 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30*30 4940 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 112.120 kg 220 cm کف انبار کارخانه 8.500 kg 220*600 cm 30 cm دارد 14 mm
21 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10*10 5510 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 61.800 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.680 kg 220*600 cm 10 cm دارد 6 mm
22 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15*15 5510 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 41.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.120 kg 220*600 cm 15 cm دارد 6 mm
23 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20*20 5510 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 30.900 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.340 kg 220*600 cm 20 cm دارد 6 mm
24 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25*25 5510 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 24.700 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.870 kg 220*600 cm 25 cm دارد 6 mm
25 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30*30 5510 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 20.600 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.560 kg 220*600 cm 30 cm دارد 6 mm
26 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10*10 5640 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 109.900 kg 220 cm کف انبار کارخانه 8.320 kg 220*600 cm 10 cm دارد 8 mm
27 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15*15 5640 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 73.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 5.550 kg 220*600 cm 15 cm دارد 8 mm
28 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20*20 5640 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 54.950 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.160 kg 220*600 cm 20 cm دارد 8 mm
29 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25*25 5640 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 43.930 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.330 kg 220*600 cm 25 cm دارد 8 mm
30 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30*30 5640 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 600 cm 36.600 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.780 kg 220*600 cm 30 cm دارد 8 mm
31 توری مش میلگرد 4 ساده چشمه 10*10 21000 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 200cm 3/5 kg 100cm کف انبار کارخانه 1/75 kg 100*200 cm 10 cm دارد 4 mm
32 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20*20 25000 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 200cm 4 kg 100cm کف انبار کارخانه 2 kg 100*200 cm 20 cm دارد 6 mm
33 توری مش میلگرد 4 ساده چشمه 5*5 38000 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 200cm 6/5 kg 100cm کف انبار کارخانه 3/25 kg 100*200 cm 5 cm دارد 4 mm
34 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10*10 42000 ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 200cm 9 kg 100cm کف انبار کارخانه 4/5 kg 100*200 cm 10 cm دارد 6 mm

جدول وزنی

جدول وزنی توری مش سنگین
سایز میلگرد چشمه وزن هر متر مربع وزن هر برگ
6 ساده 10 * 10 5 کیلو 62 کیلو 
6 ساده 15 * 15 3.5 کیلو 43 کیلو
6 ساده 20 * 20 2.5 کیلو 33 کیلو
6 ساده 25 * 25 2 کیلو 26 کیلو
6 ساده 30 * 30 1.5 کیلو 22 کیلو
8 ساده و آجدار 10 * 10 8 کیلو 105 کیلو
8 ساده و آجدار 15 * 15 5.5 کیلو 75 کیلو
8 ساده و آجدار 20 * 20 4 کیلو 53 کیلو
8 ساده و آجدار 25 * 25 3.5 کیلو 43 کیلو
8 ساده و آجدار 30 * 30 3 کیلو 37 کیلو
10 ساده و آجدار 10 * 10 12.5 کیلو 178 کیلو
10 ساده و آجدار 15 * 15 8.5 کیلو 119 کیلو
10 ساده و آجدار 20 * 20 6.5 کیلو 89 کیلو
10 ساده و آجدار 25 * 25 5 کیلو 72 کیلو
10 ساده و آجدار 30 * 30 4.5 کیلو 60 کیلو
12 ساده و آجدار 10 * 10 18 کیلو 257 کیلو
12 ساده و آجدار 15 * 15 12 کیلو 180 کیلو
12 ساده و آجدار 20 * 20 9 کیلو 129 کیلو
12 ساده و آجدار 25 * 25 8.5 کیلو 116 کیلو
12 ساده و آجدار 30 * 30 6 کیلو 86 کیلو

 

جدول وزنی توری مش سبک
چشمه مفتول وزن هر متر 
2.5*2.5 2 1.950 kg
2.5*2.5 2.5 3.100 kg
8*2 2 1.550 kg
8*2 2.5 2.420 kg
8*2 3 3.500 kg
10*2 2 2.490 kg
10*2 2.5 2.320 kg
10*2 3 3.350 kg
15*3 2.5 1.550 kg
15*3 3 2.230 kg
15*3 3.5 3.100 kg
5*5 2 1.000 kg
5*5 2.2 1.200 kg
5*5 2.5 1.550 kg
6*6 2.2 1.000 kg
6*6 2.5 1.290 kg
6*6 3 1.860 kg
8*8 2.3 0.850 kg
8*8 2.5 1.000 kg
8*8 3 1.400 kg
8*8 3.5 1.900 kg
10*10 2.5 0.800 kg
10*10 3 1.150 kg
10*10 3.5 1.550 kg
10*10 4 1.975 kg
15*15 3 0.750 kg
15*15 3.5 1.000 kg
15*15 4 1.320 kg
20*20 3 0.560 kg
20*20 3.5 0.760 kg
20*20 4 0.990 kg

 

توضیحات بیشتر

توری مش ( مش جوشی ) و انواع کاربرد های آن!

توری مش ( مش جوشی ) یک شبکه تشکیل شده از چندین رشته بهم وصل شده از فلز آهن ، فیبر و یا دیگر مواد انعطاف پذیر و یا شکننده است. توری مش شباهت به یک شبکه یا یک پازل دارد که دارای بسیاری از رشته های متصل شده و بافته شده است. کاربرد عمده توری مش در پروژه های ساختمانی بزرگ و به منظور کف بندی است و همچنین نوع متداول آن توری مش 6 و 8 است.
توری مش

انواع توری مش 

یک مش پلاستیک ممکن است اکسترود شده، گسترش داده شده، بافته شده یا لوله ای باشد. این توری می تواند از پلی پروپیلن، پلی اتیلن، نایلون، PVC یا PTFE ساخته شده باشد.  مش فلزی: ممکن است از فولاد یا دیگر فلزات بافته شده، شبکه شده، جوش داده شده، گسترش یافته، اچ یا الکتروفورم (فیلتر صفحه ای) باشد. در لباس ها، مش مشبک بافتنی یا پارچه ای است که دارای تعداد زیادی سوراخ های نزدیک است. توری مش مورد نیاز خود را از سایت ما تهیه کنید.
 
اصطلاحا Mesh knitted اغلب برای لباس ورزشی مدرن و لباس های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.  مش فایبر گلاس  یک الگوی چسبیده بافته شده از جنس فایبرگلاس است که می تواند برای ایجاد محصولات جدید مانند صفحه نمایش درب، اجزای فیلتراسیون و نوار های تقویت شده، استفاده شود. معمولا با پوشش پی وی سی اسپری می شود تا آن را قوی تر، طولانی تر، و ضخیم تر کند. ارزان قیمت ترین توری مش را از سایت ما تهیه کنید.
 
توری مش

کاربرد های مختلف توری مش ( مش جوشی)

توری مش که اغلب برای جلوگیری حشرات استفاده می شود. کاربردهای شبکه مش های پیش جوش میلگردی را نیز می توان به انواع سقف های کامپوزیت ، دیوار ها و قطعات پیش ساخته کامپوزیت ، ایجاد تونل ها، ساخت مترو های داخل شهری و پل های قطار و ماشین، ایجاد سد با بتونی ، حصارکشی کنار انبارها، فرودگاه ها، پارکینگ ها و غیره و در ساخت سیلو هایی که از بتن ساخته می شوند ؛ مخازن بتونی و همچنین یک شبکه سیمی در پنجره ها و پشه بند است. توری مش سیمی را می توان برای محافظت در مقابل فرکانس رادیویی، به عنوان مثال در اجاق های مایکروویو و قفسه های انفرادی استفاده کرد. هم اکنون می توانید با استفاده از سایت آهن تخفیف توری مش خود را بخرید.
فیلترهای سیم مش فلزی و نایلونی در فیلتراسیون استفاده می شود.  توری مش در حراست از مناطق امن و به عنوان محافظ در قالب صفحه های مختلف استفاده می شود. توری مش می تواند برای تولید نیمکت پارک، سبد های زباله و سبد های دیگر برای بارگیری مواد ساخته شده باشد.  مش نخاعی برای ارائه یک ساختار تقویت کننده در روش های جراحی مانند فتق دیسک و تعمیر فتق ناف استفاده می شود.  مش به عنوان درام الکترونیکی استفاده می شود. حصار برای دام یا پرندگان نیز می تواند باشد. مزیت های استفاده از مش های توری میل گردی را  می توان به سود بودن و مزیت اقتصادی آن نسبت به انواع دیگر از میلگرد ها و همچنین به لحاظ صرفه جویی در مصالح ، وزن و زمان مقاومت بالای توری ها به دلیل جوش های نقطه ای و منظم بودن گره های نیرو در آن دانست. مناسب ترین قیمت توری مش را از ما بخواهید.
 
 
توری مش

کاربرد عمده توری مش

اما کاربرد عمده توری مش در ساخت و ساز است که عبارتست از گریدی فلزی (معمولا از جنس آهن) که در دو طرف ورق های فومی نصب می شود. نکته ی حائز اهمیت در مورد مقاومت مش را می توان این گون گفت که هر چه برای ساختن مش، مفتول را کم تر داغ و سرد کنند، مش مقاوم تر خواهد بودکه باعث تقویت در بتن مسلح می شود، به ترتیب از میله های فولادی یا سیم به طور معمول در دو جهت عمود بر یکدیگر، در تقاطع جوش داده و یا درهم آمیخته شده است. توری مش را هم اکنون و به صورت آنلاین از سایت ما خریداری نمایید.
 
 
 
توری مش مشبک، تقویت کننده کلاس L و N است که معمولا در ساختمان های مسکونی و صنعتی برای تقویت پایه های بتنی و تیرهای بتنی استفاده می شود. این توری در ابعاد 2.20*6 و با سایز میل گرد 6-8-10 و 12 تولید می گردد. همچنین در چهار اندازه؛ 8، 11، 12 و 16؛  موجود است. توری مش مطابق با AS / NZS 4671: 2001  و حاوی مواد تقویت کننده فولاد است. در ورق های 6 مگا پیکسل 0.2 تا 6 میلی متر و 0.5 میلی متر ارائه می شود و در شبکه های 3، 4، 5 و 6 میله ای موجود است. کاربردی ترین نوع توری مش در ساخت و ساز ، می توان به می لگرد 6 ساده با تمام چشمه های موجود و 8 آجدار با چشمه های 10*10 – 15*15 و 20 *20 اشاره کرد. توری با میله های مختلف (3، 4، 5 و 6)، و همچنین 8، 11، با میله های های 12 و 16 میلی متری است. ارزان قیمت ترین توری مش را از سایت آهن تخفیف خریداری کنید.
 
نوع مفتولی که برای تولید توری مش به کار می رود، بر حسب چگونگی استفاده از پانل به شکل های مختلف (دیوار باربرٍ، سقف، پارتیشن) فرق می کند. سه نوع اتصال عمده در شبکه های مش وجود دارد: صفحه مش تخت؛ که براي چسبیدن بين پانل ها و تقويت کناره های پنجره ها و درب ها کج و مورب گونه با زاويه 45درجه به کار می رود. صفحه مش با زاويه؛ که براي تقويت نقاط اتصال پانل به دیوار ، همچنین نقاط اتصال ديوار به ديوار،  بين درون و بیرون اتصالات به کار برده می شود. توری مش مورد نیاز خود را از سایت ما تهیه کنید.
 
توری مش

صفحه مش نوع U

براي محکم کردن دماغه و لبه  درب ها و پنجره ها و همچنین برای محکم کردن و جلوگيري از خالی شدن بتن به کار برده می شود. توری مش تولید شده از مفتول سیاه آهن و گالوانیزه نیز به صورت پنلی، آجدار و فولادی استفاده می شود. موارد کاربرد  این نوع توری م  در پیاده سازی دیوار های 3 بعدی (پنل 3D) و برای پیاده سازی پل ها و برج های بتنی سدها، کانال های آب، کف سالن های ورزشی و صنعتی می باشد. توری مش مناسب برای کار خود را هم اکنون از سایت آهن تخفیف خریداری نمایید.

قبل از انتخاب توری مش که برای کار شما مناسب است، با مهندسان ما مشورت کنید، زیرا اندازه اشتباه می تواند به طور بالقوه منجر به شکست در ساختار بتن شما شود. برای این کار می تواند از طریق تلفن های موجود در سایت استفاده کنید. و یا از طریق ایمل و یا صفحات ما در شبکه های اجتماعی با ما در تماس باشید. شما همچنین می توانید با تماس با ما بهترین توری مش خود را تهیه کنید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.