نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ و ۰۲ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۸,۷۸۷ تومان 11.4%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۴۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۳۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۱۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۴۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۴۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۵۴۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۵۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۵۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۶۴۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه چین ۸,۶۵۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه چین ۸,۶۵۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۶۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۶۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۷۶۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه چین ۸,۸۰۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه چین ۸,۸۰۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۸۱۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۸۹۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۳۴۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه چین ۹,۳۵۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه چین ۹,۳۵۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۴۴۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۵۱۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۵۱۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۹۰۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.45 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۹۰۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.45 1250 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۴۵۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه چین ۱۱,۱۰۰ ۲۶ تير ۱۳۹۸ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.