نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۰۸ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴,۲۱۶ تومان 0%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز 4030 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه روی اندود 4050 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه روی اندود 4060 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه روی اندود 4060 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز 4060 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه تاراز 4080 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه کاشان 4100 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز 4100 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه تاراز 4100 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان 4110 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان 4110 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان 4110 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه تاراز 4110 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز 4110 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه کاشان 4120 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه تاراز 4120 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه تاراز 4140 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه تاراز 4140 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه کاشان 4150 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه کاشان 4150 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه تاراز 4170 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه کاشان 4190 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 4190 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه کاشان 4200 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه تاراز 4210 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه روی اندود 4220 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه روی اندود 4220 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز 4240 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه تاراز 4240 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه تاراز 4240 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه کاشان 4260 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه کاشان 4260 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه تاراز 4260 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه تاراز 4280 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه چین 4290 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه چین 4300 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه تاراز 4300 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه کاشان 4310 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه روی اندود 4320 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه روی اندود 4320 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه کاشان 4320 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه چین 4320 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه چین 4320 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین 4340 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه چین 4340 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه تاراز 4480 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه روی اندود 4570 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان 4580 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه چین 4620 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه کاشان 4650 ۱ خرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.