نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹ و ۳۷ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۸,۹۹۸ تومان 14.5%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز ۷,۸۹۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۱۵۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۲۹۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۳۲۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۳۴۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۳۴۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۳۷۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۳۸۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۹۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۳۹۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۲۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۴۳۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۴۴۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۵۵۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۵۵۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۵۵۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۵۵۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۵۷۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۵۹۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۵۹۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۵۹۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۶۵۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه کاشان ۸,۶۵۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه چین ۸,۸۲۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه چین ۸,۸۶۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه چین ۸,۸۶۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۸۷۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه روی اندود ۸,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه چین ۸,۹۲۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه تاراز ۸,۹۴۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۰۲۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه روی اندود ۹,۱۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۳۲۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۴۶۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه کاشان ۹,۴۶۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه تاراز ۹,۵۱۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۰۸۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۰۸۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه تاراز ۱۰,۳۸۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه روی اندود ۱۰,۸۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۸۵۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان ۱۰,۹۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه چین ۱۰,۹۸۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه کاشان ۱۱,۰۰۰ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.