نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ و ۱۸ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۷,۶۱۶ تومان 2.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه تاراز 7035 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه تاراز 7095 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه تاراز 7105 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه تاراز 7125 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز 7125 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز 7125 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه کاشان 7130 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز 7155 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه کاشان 7160 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه کاشان 7160 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه کاشان 7160 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه تاراز 7165 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه تاراز 7175 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه تاراز 7185 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان 7190 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه تاراز 7195 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه کاشان 7210 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه کاشان 7220 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه کاشان 7230 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه تاراز 7255 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه تاراز 7270 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه کاشان 7290 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه تاراز 7290 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه کاشان 7305 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه کاشان 7325 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه چین 7325 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه چین 7325 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 7425 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز 7455 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه کاشان 7460 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه کاشان 7490 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه چین 7495 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه چین 7565 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز 7585 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه روی اندود 7800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه روی اندود 7850 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه تاراز 7895 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه کاشان 7930 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه تاراز 7935 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه کاشان 7970 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه روی اندود 8000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین 8065 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه چین 8665 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه کاشان 8750 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه تاراز 8925 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه کاشان 8960 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه چین 9025 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه روی اندود 9500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.