نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ و ۱۴ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۴,۸۳۱ تومان 1.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت عرض تخلیه ارسال به سبد خرید
1 ورق گالوانیزه روی اندود 4550 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.38 1000 mm کف انبار تهران
2 ورق گالوانیزه روی اندود 4600 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.88 1000 mm کف انبار تهران
3 ورق گالوانیزه روی اندود 4650 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.98 1250 mm کف انبار تهران
4 ورق گالوانیزه کاشان 4650 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
5 ورق گالوانیزه تاراز 4650 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
6 ورق گالوانیزه تاراز 4660 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
7 ورق گالوانیزه تاراز 4670 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
8 ورق گالوانیزه تاراز 4670 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
9 ورق گالوانیزه روی اندود 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.68 1000 mm کف انبار تهران
10 ورق گالوانیزه روی اندود 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.68 1250 mm کف انبار تهران
11 ورق گالوانیزه روی اندود 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.78 1000 mm کف انبار تهران
12 ورق گالوانیزه روی اندود 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.78 1250 mm کف انبار تهران
13 ورق گالوانیزه روی اندود 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.88 1250 mm کف انبار تهران
14 ورق گالوانیزه کاشان 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.90 1000 mm کف انبار تهران
15 ورق گالوانیزه کاشان 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
16 ورق گالوانیزه چین 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
17 ورق گالوانیزه تاراز 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.80 1000 mm کف انبار تهران
18 ورق گالوانیزه تاراز 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
19 ورق گالوانیزه تاراز 4700 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
20 ورق گالوانیزه تاراز 4710 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
21 ورق گالوانیزه کاشان 4720 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.90 1250 mm کف انبار تهران
22 ورق گالوانیزه کاشان 4720 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.00 1250 mm کف انبار تهران
23 ورق گالوانیزه کاشان 4730 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.25 1000 mm کف انبار تهران
24 ورق گالوانیزه روی اندود 4750 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.58 1250 mm کف انبار تهران
25 ورق گالوانیزه تاراز 4750 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
26 ورق گالوانیزه کاشان 4760 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.00 1000 mm کف انبار تهران
27 ورق گالوانیزه چین 4760 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
28 ورق گالوانیزه تاراز 4760 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
29 ورق گالوانیزه تاراز 4760 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
30 ورق گالوانیزه تاراز 4770 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
31 ورق گالوانیزه تاراز 4770 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.25 1250 mm کف انبار تهران
32 ورق گالوانیزه کاشان 4800 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.50 1000 mm کف انبار تهران
33 ورق گالوانیزه تاراز 4800 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
34 ورق گالوانیزه تاراز 4800 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 1.50 1250 mm کف انبار تهران
35 ورق گالوانیزه کاشان 4810 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.70 1000 mm کف انبار تهران
36 ورق گالوانیزه کاشان 4810 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.70 1250 mm کف انبار تهران
37 ورق گالوانیزه کاشان 4850 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.80 1250 mm کف انبار تهران
38 ورق گالوانیزه چین 4850 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
39 ورق گالوانیزه کاشان 4860 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1000 mm کف انبار تهران
40 ورق گالوانیزه کاشان 4880 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.60 1250 mm کف انبار تهران
41 ورق گالوانیزه تاراز 4880 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
42 ورق گالوانیزه روی اندود 4900 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.58 1000 mm کف انبار تهران
43 ورق گالوانیزه تاراز 4920 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 2.00 1000 mm کف انبار تهران
44 ورق گالوانیزه تاراز 4920 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 2.00 1250 mm کف انبار تهران
45 ورق گالوانیزه تاراز 4930 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
46 ورق گالوانیزه کاشان 4940 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
47 ورق گالوانیزه روی اندود 4950 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.48 1000 mm کف انبار تهران
48 ورق گالوانیزه روی اندود 4950 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.48 1250 mm کف انبار تهران
49 ورق گالوانیزه کاشان 4980 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1250 mm کف انبار تهران
50 ورق گالوانیزه چین 5000 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.55 1250 mm کف انبار تهران
51 ورق گالوانیزه چین 5040 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.55 1000 mm کف انبار تهران
52 ورق گالوانیزه چین 5100 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.50 1000 mm کف انبار تهران
53 ورق گالوانیزه چین 5230 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
54 ورق گالوانیزه تاراز 5290 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
55 ورق گالوانیزه کاشان 5650 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.40 1000 mm کف انبار تهران
56 ورق گالوانیزه کاشان 5650 ۱ مرداد ۱۳۹۷ 0.40 1250 mm کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.