نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ و ۱۹ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۰,۶۵۷ تومان 4%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه استاندارد نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 فنس چشمه 7/7 مفتول 2 ۵,۹۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.675 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
2 فنس چشمه 7/5 مفتول 2 ۶,۱۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.700 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
3 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/1 ۶,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.750 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
4 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/1 ۶,۶۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.770 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
5 فنس چشمه 6/7 مفتول 2 ۶,۷۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.780 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
6 فنس چشمه 6/5 مفتول 2 ۶,۹۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
7 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/2 ۷,۰۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.820 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
8 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/3 ۷,۰۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.820 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
9 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/2 ۷,۲۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.835 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
10 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/1 ۷,۴۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.860 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
11 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/3 ۷,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.920 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
12 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/1 ۷,۶۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.890 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
13 فنس چشمه 5/7 مفتول 2 ۷,۸۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.912 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
14 فنس چشمه 5/5 مفتول 2 ۸,۰۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.945 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2 mm
15 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/2 ۸,۰۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.940 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
16 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/2 ۸,۱۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.950 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
17 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/4 ۸,۳۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.980 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
18 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/4 ۸,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 0.998 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
19 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/1 ۸,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.000 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
20 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/3 ۸,۷۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.030 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
21 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/1 ۸,۹۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.050 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.1 mm
22 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/3 ۹,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.060 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
23 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/5 ۹,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.060 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
24 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/5 ۹,۲۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.090 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
25 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/2 ۹,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.100 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
26 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/6 ۹,۴۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.120 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
27 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/4 ۹,۴۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.120 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
28 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/2 ۹,۶۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.144 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.2 mm
29 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/6 ۹,۶۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.140 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
30 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/4 ۹,۷۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.150 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
31 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/3 ۱۰,۲۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.210 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
32 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/5 ۱۰,۲۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.215 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
33 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/7 ۱۰,۳۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.230 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
34 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/3 ۱۰,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.250 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.3 mm
35 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/5 ۱۰,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.250 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
36 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/7 ۱۰,۶۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.260 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
37 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/6 ۱۱,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.310 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
38 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/4 ۱۱,۰۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.315 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
39 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/8 ۱۱,۰۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.320 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
40 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/4 ۱۱,۴۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.4 mm
41 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/6 ۱۱,۴۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
42 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/8 ۱۱,۴۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.360 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
43 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/7 ۱۱,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.415 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
44 فنس چشمه 7/7 مفتول 2/9 ۱۱,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.420 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
45 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/5 ۱۱,۹۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.430 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
46 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/7 ۱۲,۲۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
47 فنس چشمه 7/5 مفتول 2/9 ۱۲,۲۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.460 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
48 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/5 ۱۲,۳۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.480 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.5 mm
49 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/8 ۱۲,۶۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.520 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
50 فنس چشمه 7/7 مفتول 3 ۱۲,۶۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.520 kg 7.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
51 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/6 ۱۲,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.540 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
52 فنس چشمه 7/5 مفتول 3 ۱۳,۰۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.560 kg 7.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
53 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/8 ۱۳,۰۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.570 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
54 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/6 ۱۳,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.600 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.6 mm
55 فنس چشمه 6/7 مفتول 2/9 ۱۳,۵۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.630 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
56 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/7 ۱۳,۸۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.660 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
57 فنس چشمه 6/5 مفتول 2/9 ۱۴,۱۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.700 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
58 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/7 ۱۴,۳۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.730 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.7 mm
59 فنس چشمه 6/7 مفتول 3 ۱۴,۵۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.750 kg 6.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
60 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/8 ۱۴,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.850 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
61 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/8 ۱۴,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.790 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.8 mm
62 فنس چشمه 6/5 مفتول 3 ۱۴,۹۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.800 kg 6.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
63 فنس چشمه 5/7 مفتول 2/9 ۱۵,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 1.920 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
64 فنس چشمه 5/5 مفتول 2/9 ۱۶,۴۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.000 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 2.9 mm
65 فنس چشمه 5/7 مفتول 3 ۱۶,۹۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.050 kg 5.7 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm
66 فنس چشمه 5/5 مفتول 3 ۱۷,۵۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 15 متر بنا به سفارش کف بنگاه تهران 2.130 kg 5.5 cm دارد گالوانیزه گرم 3 mm

توضیحات بیشتر

فنس

اگر شما نیاز به بستن اطراف یک قطعه زمین و جداسازی محل موردنظر خود از بقیه زمین ها را دارید، فنس ممکن است پاسخ گوی نیاز شما باشد. فنس و فنس کشی یک راه ارزان برای محاصره هر منطقه برای ایمنی و امنیت است. فنس به شما اجازه می دهد مردم از طریق حصار دیدن کنند و در عین حال به عنوان یک مانع برای ورود غیر مجاز به شمار می روند. با برنامه ریزی، صبر شما می توانید فنس خود را نصب کنید.

آماده سازی فنس برای نصب

هر مجوز که برای نصب فنس نیاز می باشد را دریافت کنید. دولت محلی شما ممکن است مقررات ساختمان و منطقه ای خاصی داشته باشد که رفع حصار، نوع و ارتفاع خاصی برای فنس داشته باشد. اگر یک فنس بدون مجوز نصب کنید، ممکن است فنس شما را از بین ببرند.  سپس باید خطوط قطعه زمین و یا مکانی که می خواهید فنس کشی کنید را تعیین کنید. این اطلاعات را می توان از پرونده های شهر، یک طرح نقشه خط ملک یا استخدام یک نقشه بردار بدست آورد. هر قرارداد محله ای را برای مقررات در مورد فنس کش بررسی کنید. برخی از قانون های شورای محله خود را در مورد ارتفاع و سبک فنس ، علاوه بر قوانین اجرا شده توسط قانون کشور را بررسی کنید.

 

فنس

 

نشانه گذاری و نصب پایه فنس

خطوط ملکی را که همسایه شما را محدود می کند تعیین کنید. برای گودال های فنس خود، حدود 4 اینچ (10.2 سانتی متر) را در داخل آن خطوط اندازه گیری کنید. این باعث می شود که پایه های فنس مالکیت همسایه خود را حفظ کنند. فضای کاری را در طول تمام  مکان فنس کشی خود پاک کنید تا راحتتر بتوانید فنس خود را نصب و راه اندازی کنید.

طول کل محیطی که می خواهید فنس کشی کنید را اندازه گیری کنید. این تعیین می کند که شما چقدر نیاز دارید. برای تعیین تعداد پایه فنس که نیاز دارید شما می توانید با تماس با کارشناسان ما از کارشناسان ما در مورد فنس کشی راهنمایی بگیرید.

برای پیدا کردن محل نصب پایه فنس، نقطه دقیق را با یک رنگ یا رنگ اسپری مشخص کنید. پایه به هر انتهای، گوشه یا دروازه اشاره می کند.  از رنگ اسپری به خوبی استفاده کنید به این علت که ممکن است باعث آسیب شود.

 

خرید فنس

 

ابتدا حفره های پایه فنس را حفاری کنید. حفره های پایه باید 3 برابر عرض و یک سوم طول پست باشد، با 4 اینچ اضافی (10.2 سانتی متر) برای ماسه حفاری می شود. شیب دو طرف به طوری که سوراخ در پایین از سمت چپ گسترده تر است. حفره های پایه را با 4 اینچ (10.2 سانتی متر) ماسه پر کنید. برای ایجاد یک پایه جمع و جور برای پست ها و بتن ها، ماسه را خوب آماده کنید. یک پایه فنس را در مرکز حفره خود قرار دهید با استفاده از نشانگر یا گچ، کنار پست را در سطح زمین علامت بزنید. ارتفاع بالای خط باید برابر با ارتفاع فنس ، به علاوه 2 اینچ (5.1 سانتی متر) باشد. پست را ببندید بستن یک پست کمک می کند که حصار خود را به سمت راست نگاه دارد. با استفاده از یک سطح نجاری یا کرپی برای بررسی تعادل، پست را تا انتهای آن قرار دهید. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند.

 

خرید فنس و نصب فنس

پست را در موقعیت امن قرار دهید با استفاده از کرپی ها در دو طرف زاویه دار، پست را در موقعیت شیب خود با استفاده از کرپی به زمین و پیچ متصل کنید. دو بار قبل از تأیید آن به مواد ترموکوپل، تمام اندازه گیری ها، فاصله پست ها و ارتفاع یک بار قبل از تأیید آن را بررسی کنید زیرا شما نمی توانید آن را بعد از سفت شدن بتن کمی تراز کنید. حفره را با بتن پر کنید بتن را در اطراف پست بگذارید یا بکشید سطح را با یک ماله یا قطعه ای کوچک از چوب صاف کنید و از پست به سمت دیگر آب جاری شود.

تا زمانی که همه پایه های فنس شما نصب شده باشند، تکرار کنید. با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید. قبل از نصب کردن فنس اجازه بدهید حداقل 24 ساعت از زمان ریختن بتن سپری شود.

 

قیمت فنس

 

علامت گذاری و خطوط برای نصب فنس

یک خط بین پایه های فنس بکشید. خط باید به پایین، به زمین، و روی صورت بیرونی پایه های فنس قرار گیرد. محل هر پایه را علامت بزنید با استفاده از نمودار فاصله، اندازه و علامت نقطه دقیق با رنگ و یا رنگ اسپری تعیین کنید. حفاری های خطی باید 6 اینچ (15.2 سانتی متر) عرض و 18 اینچ (45.7 سانتی متر) تا 24 اینچ (61.0 سانتی متر) عمیق و با دو طرف شیب دار باشد. درست قبل از خط پایه فنس، شما می توانید یک خط دوم و بسیار تنگ از پایه فنس برای تنظیم ارتفاع پست خط بکشید اما همیشه اندازه گیری ها را قبل از ارزیابی نهایی دوباره بررسی کنید. حفره را با 4 اینچ (10.2 سانتی متر) ماسه پر کنید. برای تهیه یک پایه جمع و جور برای پایه ها حفره آن را با ماسه و شن پر کنید. یک پایه در مرکز حفره قرار دهید. از نشانگر یا گچ استفاده کنید تا علامت سمت پست در سطح زمین باشد. اطمینان حاصل کنید که پایه فنس متعادل است. حرکت پست را تا زمانی که انحراف از بین برود ادامه دهید. آخرین قیمت فنس را می توانید در سایت ما مشاهده کنید یا با شماره های ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.

پایه را در موقعیت بلندی نگه دارید. اضافه کردن چنگال و قطعات طولانی از چوب که از دو طرف زاویه دار برای نگه داشتن پست در موقعیت شیب خود است. استفاده از چوب در زمین و همچنین پیچ برای قرار دادن پایه است. قبل از تأیید پایه، دوبار بررسی کنید که درست است. بتن را بگذارید روی سطوح بتن با یک ماله یا قطعه کوچک چوب صاف کنید. شیب را در بتن خود بسازید تا آب از پایه فنس شما پایین بیاید. این کار را ادامه دهید تا تمام پایه فنس های شما نصب شود با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید.

شما می توانید با تماس با شماره های ما که در سایت درج شده است، از کارشناسان با تجربه ما بخواهید که جهت خرید فنس،  آماده سازی و نصب فنس و اطلاعات تکمیلی در این حوزه شما را راهنمایی نمایند. 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.