نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ و ۱۶ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۱۲,۹۹۵ تومان 3.1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) طول عرض تخلیه وزن بر متر مربع چشمه نوع گالوانیزه ضخامت مفتول ارسال به سبد خرید
1 فنس 7/7 سیم 2 ۷,۲۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.675 kg 7.7 cm گرم 2 mm
2 فنس 7/5 مفتول 2 ۷,۴۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.700 kg cm 7.5 گرم 2 mm
3 فنس 7/7 سیم 2/1 ۷,۹۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.750 kg 7.7 cm گرم 2.1 mm
4 فنس 7/5 مفتول 2/1 ۸,۱۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.770 kg cm 7.5 گرم 2.1 mm
5 فنس 6/7 سیم 2 ۸,۲۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.780 kg 6.7 cm گرم 2 mm
6 فنس 6/5 مفتول 2 ۸,۴۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.800 kg cm 6.5 گرم 2 mm
7 فنس 7/7 سیم 2/2 ۸,۶۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.820 kg 7.7 cm گرم 2.2 mm
8 فنس 7/7 سیم 2/3 ۸,۶۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.820 kg 7.7 cm گرم 2.3 mm
9 فنس 7/5 مفتول 2/2 ۸,۷۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.835 kg cm 7.5 گرم 2.2 mm
10 فنس 6/7 سیم 2/1 ۹,۰۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.860 kg 6.7 cm گرم 2.1 mm
11 فنس 6/5 مفتول 2/1 ۹,۳۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.890 kg cm 6.5 گرم 2.1 mm
12 فنس 5/7 سیم 2 ۹,۵۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 0.912 kg 5.7 cm گرم 2 mm
13 فنس 7/5 مفتول 2/3 ۹,۶۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 0.920 kg cm 7.5 گرم 2.3 mm
14 فنس 5/5 مفتول 2 ۹,۸۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 0.945 kg cm 5.5 گرم 2 mm
15 فنس 6/7 سیم 2/2 ۹,۸۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.940 kg 6.7 cm گرم 2.2 mm
16 فنس 6/5 مفتول 2/2 ۹,۹۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 0.950 kg cm 6.5 گرم 2.2 mm
17 فنس 7/7 سیم 2/4 ۱۰,۲۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 0.980 kg 7.7 cm گرم 2.4 mm
18 فنس 7/5 مفتول 2/4 ۱۰,۳۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 0.998 kg cm 7.5 گرم 2.4 mm
19 فنس 5/7 سیم 2/1 ۱۰,۳۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.000 kg 5.7 cm گرم 2.1 mm
20 فنس 6/7 سیم 2/3 ۱۰,۶۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.030 kg 6.7 cm گرم 2.3 mm
21 فنس 5/5 مفتول 2/1 ۱۰,۸۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 1.050 kg cm 5.5 گرم 2.1 mm
22 فنس 6/5 مفتول 2/3 ۱۰,۹۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.060 kg cm 6.5 گرم 2.3 mm
23 فنس 7/7 سیم 2/5 ۱۰,۹۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.060 kg 7.7 cm گرم 2.5 mm
24 فنس 7/5 سیم 2/5 ۱۱,۲۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.090 kg cm 7.5 گرم 2.5 mm
25 فنس 5/7 سیم 2/2 ۱۱,۳۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.100 kg 5.7 cm گرم 2.2 mm
26 فنس 7/5 سیم 2/6 ۱۱,۵۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.120 kg cm 7.5 گرم 2.6 mm
27 فنس 6/7 سیم 2/4 ۱۱,۵۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.120 kg 6.7 cm گرم 2.4 mm
28 فنس 7/7 سیم 2/6 ۱۱,۷۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.140 kg 7.7 cm گرم 2.6 mm
29 فنس 5/5 مفتول 2/2 ۱۱,۸۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 1.144 kg cm 5.5 گرم 2.2 mm
30 فنس 6/5 مفتول 2/4 ۱۱,۸۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.150 kg cm 6.5 گرم 2.4 mm
31 فنس 5/7 سیم 2/3 ۱۲,۴۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.210 kg 5.7 cm گرم 2.3 mm
32 فنس 6/7 سیم 2/5 ۱۲,۵۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.215 kg 6.7 cm گرم 2.5 mm
33 فنس 7/7 سیم 2/7 ۱۲,۶۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.230 kg 7.7 cm گرم 2.7 mm
34 فنس 5/5 مفتول 2/3 ۱۲,۸۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 1.250 kg cm 5.5 گرم 2.3 mm
35 فنس 6/5 مفتول 2/5 ۱۲,۸۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.250 kg cm 6.5 گرم 2.5 mm
36 فنس 7/5 سیم 2/7 ۱۲,۹۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.260 kg cm 7.5 گرم 2.7 mm
37 فنس 5/7 سیم 2/4 ۱۳,۴۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.315 kg 5.7 cm گرم 2.4 mm
38 فنس 6/7 سیم 2/6 ۱۳,۴۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.310 kg 6.7 cm گرم 2.6 mm
39 فنس 7/7 سیم 2/8 ۱۳,۵۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.320 kg 7.7 cm گرم 2.8 mm
40 فنس 5/5 مفتول 2/4 ۱۳,۹۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 1.360 kg cm 5.5 گرم 2.4 mm
41 فنس 6/5 مفتول 2/6 ۱۳,۹۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.360 kg cm 6.5 گرم 2.6 mm
42 فنس 7/5 سیم 2/8 ۱۳,۹۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.360 kg cm 7.5 گرم 2.8 mm
43 فنس 6/7 سیم 2/7 ۱۴,۴۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.415 kg 6.7 cm گرم 2.7 mm
44 فنس 7/7 سیم 2/9 ۱۴,۵۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.420 kg 7.7 cm گرم 2.9 mm
45 فنس 5/7 سیم 2/5 ۱۴,۶۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.430 kg 5.7 cm گرم 2.5 mm
46 فنس 6/5 مفتول 2/7 ۱۴,۹۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.460 kg cm 6.5 گرم 2.7 mm
47 فنس 7/5 سیم 2/9 ۱۴,۹۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.460 kg cm 7.5 گرم 2.9 mm
48 فنس 5/5 مفتول 2/5 ۱۵,۱۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 1.480 kg cm 5.5 گرم 2.5 mm
49 فنس 6/7 سیم 2/8 ۱۵,۴۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 6.7 cm گرم 2.8 mm
50 فنس 7/7 سیم 3 ۱۵,۴۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.520 kg 7.7 cm گرم 3 mm
51 فنس 5/7 سیم 2/6 ۱۵,۶۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.540 kg 5.7 cm گرم 2.6 mm
52 فنس 7/5 سیم 3 ۱۵,۸۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.560 kg cm 7.5 گرم 3 mm
53 فنس 6/5 مفتول 2/8 ۱۵,۹۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.570 kg cm 6.5 گرم 2.8 mm
54 فنس 5/5 مفتول 2/6 ۱۶,۲۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 1.600 kg cm 5.5 گرم 2.6 mm
55 فنس 6/7 سیم 2/9 ۱۶,۵۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.630 kg 6.7 cm گرم 2.9 mm
56 فنس 5/7 سیم 2/7 ۱۶,۸۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.660 kg 5.7 cm گرم 2.7 mm
57 فنس 6/5 مفتول 2/9 ۱۷,۲۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.700 kg cm 6.5 گرم 2.9 mm
58 فنس 5/5 مفتول 2/7 ۱۷,۵۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 1.730 kg cm 5.5 گرم 2.7 mm
59 فنس 6/7 سیم 3 ۱۷,۷۰۰ 15 متر سفارشی کف انبار تهران 1.750 kg 6.7 cm گرم 3 mm
60 فنس 5/7 سیم 2/8 ۱۸,۱۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.790 kg 5.7 cm گرم 2.8 mm
61 فنس 6/5 مفتول 3 ۱۸,۲۰۰ 15 متر بنا به سفارش در بنگاه تهران 1.800 kg cm 6.5 گرم 3 mm
62 فنس 5/5 مفتول 2/8 ۱۸,۷۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 1.850 kg cm 5.5 گرم 2.8 mm
63 فنس 5/7 سیم 2/9 ۱۹,۴۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 1.920 kg 5.7 cm گرم 2.9 mm
64 فنس 5/5 مفتول 2/9 ۲۰,۱۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 2.000 kg cm 5.5 گرم 2.9 mm
65 فنس 5/7 سیم 3 ۲۰,۶۰۰ 15 متر سفارشی در بنگاه تهران 2.050 kg 5.7 cm گرم 3 mm
66 فنس 5/5 مفتول 3 ۲۱,۴۰۰ 15 متر بنا به سفارش کف انبار تهران 2.130 kg cm 5.5 گرم 3 mm

توضیحات بیشتر

فنس

انسان ها از دیرباز، علاقه مند به حفاظت و مراقبت از اموال خود بوده اند و روش های مختلفی برای انجام محافظت از اموال و اشیاء خود استفاده کرده اند. در گذشته استفاده و قرار دادن مصالح ساختمانی در دور تا دور زمین های کشاورزی و باغات بسیار محبوب بود. اما این روش رفته رفته جای خود را به سایر روش های حفاظتی داد؛ چرا که استفاده این روش حفاظتی از نظر اقتصادی به صرفه نبود و فرد را متحمل به پرداخت هزینه های گزافی می کرد. اما اکنون به لطف و همت صنعتگران کشور عزیزمان، محصولات حفاظتی گسترده ای تولید شده است که یکی از بهترین نوع آنها برای حفاظت از اراضی فنس ها می باشد. در ادامه شما را بیشتر با این محصول آشنا خواهیم کرد و همراهتان هستیم تا مناسب ترین نوع آن را برای خود انتخاب کنید. اگر شما نیاز به بستن اطراف یک قطعه زمین و جداسازی محل موردنظر خود از بقیه زمین ها را دارید، توری حصاری ممکن است پاسخ گوی نیاز شما باشد. حصار کشی یک راه ارزان برای محاصره هر منطقه برای ایمنی و امنیت است. این توری به شما اجازه می دهد مردم از طریق حصار دیدن کنند و در عین حال به عنوان یک مانع برای ورود غیر مجاز به شمار می روند. با برنامه ریزی و صبر شما می توانید توری حصاری خود را نصب کنید. در واقع نوعی حفاظ از جنس مفتول بافته شده است که به سبب ویژگی های متعدد و کار آمدی بسیار بالا، برای حصارکشی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که گفتیم، مهمترین کاربرد این نوع از حفاظ، حصار کشی زمین ها و باغات کشاورزی است؛ اما کاربرد این حفاظ تنها در زمینه محافظت از زمین های کشاورزی نمی باشد و شما می توانید با توجه به نیاز خود از آن استفاده های مکرری کنید چرا که این محصول از نظر کاربری بسیار پر کاربرد است.
 
قیمت فنس
 

انواع فنس

در ابتدای مقاله گفتیم برای تولید توری حصاری از مفتول های بافته شده استفاده می شود؛ اما نکته ای که باید از آن اطلاع داشته باشید این است که مفتول ها با جنس های مختلف با قطر های متنوع تولید و به بازار ارائه می گردد. بر همین اساس مفتول ها به سه نوع توری حصاری ساخته شده با مفتول سیاه، مفتول گالوانیزه و مفتول گالوانیزه با روکش pvc می باشد. از مهمترین نکاتی که باید در زمان خرید در نظر داشته باشید، این است که تفاوت توری حصاری های گفته شده در طول عمر محصولات، مفاومت آنها در برابر خوردگی و اکسیداسیون و در نهایت کاربرد آن ها است. برای مثال توری حصاری ساخته شده با مفتول سیاه کمترین مقاومت در برابر خوردگی را دارد و در نقطه مقابل آن توری حصاری گالوانیزه با روکش PVC است که از مقاوم ترین نوع می باشد.

آماده سازی برای نصب توری حصاری

هر مجوز که برای نصب توری حصاری نیاز می باشد را دریافت کنید. دولت محلی شما ممکن است مقررات ساختمان و منطقه ای خاصی داشته باشد که رفع حصار، نوع و ارتفاع خاصی برای توری حصاری داشته باشد. اگر بدون مجوز نصب کنید، ممکن است توری حصاری شما را از بین ببرند. سپس باید خطوط قطعه زمین و یا مکانی که می خواهید حصار کشی کنید را تعیین کنید. این اطلاعات را می توان از پرونده های شهر، یک طرح نقشه خط ملک یا استخدام یک نقشه بردار بدست آورد. هر قرارداد محله ای را برای مقررات در مورد حصار کشی بررسی کنید. برخی از قانون های شورای محله خود را در مورد ارتفاع و سبک توری حصاری، علاوه بر قوانین اجرا شده توسط قانون کشور را بررسی کنید.

حصار کشی

نشانه گذاری و نصب پایه فنس خطوط ملکی را که همسایه شما را محدود می کند تعیین کنید. برای گودال های توری حصاری خود، حدود 4 اینچ (10.2 سانتی متر) را در داخل آن خطوط اندازه گیری کنید. این باعث می شود که پایه فنس، مالکیت همسایه خود را حفظ کنند. فضای کاری را در طول تمام مکان حصار کشی خود پاک کنید تا راحت تر بتوانید توری حصاری خود را نصب و راه اندازی کنید. طول کل محیطی که می خواهید حصار بکشید را اندازه گیری کنید. این تعیین می کند که شما چقدر توری حصاری نیاز دارید. برای تعیین تعداد پایه توری حصاری که نیاز دارید شما می توانید با تماس با کارشناسان ما، در مورد حصار کشی راهنمایی بگیرید. برای پیدا کردن محل نصب پایه توری حصاری، نقطه دقیق را با یک رنگ معمولی یا رنگ اسپری مشخص کنید. پایه به هر انتهای، گوشه یا دروازه اشاره می کند. از رنگ اسپری به خوبی استفاده کنید به این علت که ممکن است باعث آسیب شود.
 
خرید فنس

 

قیمت فنس

در ابتدای مقاله متوجه شدیم که توری حصاری ها در سه نوع تولید می شود؛ اما پارامترهای مختلف دیگری نیز در قیمت توری حصاری تاثیرگذار است. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در قیمت توری حصاری، نوع مفتول استفاده شده در ساخت آن می باشد که نوع این مفتول می تواند تاثیر مستقیمی بر روی قیمت توری حصاری داشته باشد. ضخامت مفتول استفاده شده در توری حصاری یکی دیگر از این پارامتر ها می باشد . به اینصورت که هرچه ضخامت توری حصاری بیشتر باشد، قیمت آن بیشتر است و بدیهی است که هرچه توری حصاری ضخامت کمتری داشته باشد قیمت آن نیز کمتر است. چشمه های موجود در توری حصاری یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت توری حصاری است که مکانیزم آن به آن صورت است که هرچه چشمه ها بزرگتر باشند، قیمت توری حصاری ارزان تر است و علت آن این است که هرچه چشمه ها بزرگتر باشد از مفتول کمتری در تولید توری حصاری استفاده می شود. در نتیجه قیمت نهایی به سه عامل مهم نوع مفتول، ضخامت مفتول و ابعاد چشمه توری حصاری بستگی دارد.

خرید توری حصاری

ابتدا حفره های پایه فنس را حفاری کنید. حفره های پایه باید 3 برابر عرض و یک سوم طول پست باشد، با 4 اینچ اضافی (10.2 سانتی متر) برای ماسه حفاری می شود. شیب دو طرف به طوری که سوراخ در پایین از سمت چپ گسترده تر است. حفره های پایه را با 4 اینچ (10.2 سانتی متر) ماسه پر کنید. برای ایجاد یک پایه جمع و جور برای پست ها و بتن ها، ماسه را خوب آماده کنید. یک پایه توری حصاری را در مرکز حفره خود قرار دهید و با استفاده از نشانگر یا گچ، کنار پست را در سطح زمین علامت بزنید. ارتفاع بالای خط باید برابر با ارتفاع توری حصاری، به علاوه 2 اینچ (5.1 سانتی متر) باشد. پست را ببندید. بستن یک پست کمک می کند که حصار خود را به سمت راست نگاه دارد. با استفاده از یک سطح نجاری یا کرپی برای بررسی تعادل، پست را تا انتهای آن قرار دهید. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند.
 
فنس باغی

 

نصب توری حصاری

پست را در موقعیت امن قرار دهید. با استفاده از کرپی ها در دو طرف زاویه دار، پست را در موقعیت شیب خود با استفاده از کرپی به زمین و پیچ متصل کنید. دو بار قبل از تأیید آن به مواد ترموکوپل، تمام اندازه گیری ها، فاصله پست ها و ارتفاع یک بار قبل از تأیید آن را بررسی کنید؛ زیرا شما نمی توانید آن را بعد از سفت شدن بتن تراز کنید. حفره را با بتن پر کنید. بتن را در اطراف پست بگذارید یا بکشید و سطح را با یک ماله یا قطعه ای کوچک از چوب صاف کنید و از پست به سمت دیگر آب جاری شود. تا زمانی که همه پایه توری حصاری های شما نصب شده باشند، تکرار کنید. با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید. قبل از نصب کردن توری حصاری اجازه بدهید حداقل 24 ساعت از زمان ریختن بتن سپری شود.

علامت گذاری برای نصب توری حصاری

یک خط بین پایه توری حصاری ها بکشید. خط باید به پایین، به زمین، و روی صورت بیرونی پایه توری حصاری قرار گیرد. محل هر پایه را علامت بزنید با استفاده از نمودار فاصله، اندازه و علامت نقطه دقیق با رنگ معمولی و یا رنگ اسپری تعیین کنید. حفاری های خطی باید 6 اینچ (15.2 سانتی متر) عرض و 18 اینچ (45.7 سانتی متر) تا 24 اینچ (61.0 سانتی متر) عمیق و با دو طرف شیب دار باشد. درست قبل از خط پایه توری حصاری، شما می توانید یک خط دوم و بسیار تنگ از پایه توری حصاری برای تنظیم ارتفاع پست خط بکشید؛ اما همیشه اندازه گیری ها را قبل از ارزیابی نهایی، دوباره بررسی کنید. حفره را با 4 اینچ (10.2 سانتی متر) ماسه پر کنید. برای تهیه یک پایه جمع و جور برای پایه ها حفره آن را با ماسه و شن پر کنید. یک پایه در مرکز حفره قرار دهید. از نشانگر یا گچ استفاده کنید تا علامت سمت پست در سطح زمین باشد. اطمینان حاصل کنید که پایه توری حصاری متعادل است. حرکت پست را تا زمانی که انحراف از بین برود ادامه دهید. آخرین قیمت توری حصاری را می توانید در سایت آهن تخفیف مشاهده کنید یا با شماره های ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.
 
فنس حصاری
 
پایه را در موقعیت بلندی نگه دارید. اضافه کردن چنگال و قطعات طولانی از چوب که از دو طرف زاویه دار برای نگه داشتن پست در موقعیت شیب خود است. استفاده از چوب در زمین و همچنین پیچ برای قرار دادن پایه است. قبل از تأیید پایه، دوبار بررسی کنید که درست است. بتن را بگذارید روی سطوح بتن با یک ماله یا قطعه کوچک چوب صاف کنید. شیب را در بتن خود بسازید تا آب از پایه توری حصاری شما پایین بیاید. این کار را ادامه دهید تا تمام پایه توری حصاری های شما نصب شود با توجه به توصیه های سازنده، زمان بتن را تنظیم کنید. می توانید برای دریافت مشاوره ی خرید انواع توری با شماره 02155511555 تماس بگیرید.

انتخاب فنس مناسب

در ابتدای مقاله توضیح دادیم که توری حصاری در نوع های مختلف با مفتول های مختلف ساخته می شود که هرکدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. یکی از نکاتی که باید برای انتخاب توری حصاری مناسب در نظر داشته باشید، شرایط اقلیمی محیط مورد نظر است. اگر قصد استفاده از توری حصاری در نقاط پر رطوبت و مرطوب را دارید، باید نوعی از توری حصاری را انتخاب کنید که در برابر رطوبت مقاومت کامل را داشته باشد و در طول سالیان بتوانید به سادگی از آن استفاده کنید. اگر قصد استفاده از توری حصاری به منظور حفاظت از زمین و باغ خود در مقابل حیوانات را دارید، باید نوعی از توری حصاری را استفاده کنید که چشمه های آن به اندازه ای باشد که حیوانات نتوانند از آن عبور کنند و اگر از توری حصاری به عنوان دیواری محافظ در برابر سارقین استفاده می کنید، باید توجه داشته باشید که چشمه ها و ارتفاع آن به صورتی نباشد که سارق بتواند به راحتی از آن بالا رود و به زمین شما وارد شود. اگر از توری حصاری در زمین های ورزشی یا تفریحی استفاده می کنید، باید نوعی از آن را تهیه کنید که در برابر برخورد اجسام و افراد به آن مقاومت بالایی داشته باشد و از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا در صورت برخورد به افراد به آنها آسیبی وارد نکند. زیرا اگر توری یاد شده از کیفیت لازم برخوردار نباشد، موجب برهم خوردگی نظم محیط و از بین رفتن هرچه زود تر محصول خریداری شده شما می شود. پس حتما سعی کنید بهترین نوع توری حصاری را تهیه کنید که این امر را در شرکت آهن تخفیف تجربه خواهید کرد. یکی دیگر از عواملی که باید به آن توجه داشته باشد، سطح زمین است. میزان شیب سطح، نوع سطح  نوع خاک منطقه از دیگر عواملی است که در زمان خرید فنس باید به آن توجه داشته باشید. سخن پایانی اینست که توری حصاری یکی از بهترین و پرکاربرد ترین روش های حفاظتی می باشد و به علت طیف گسترده کاربرد در طول سالیان، در دسته مناسب ترین روش های حفاظتی قرار گرفته است. کاربرد توری حصاری بسیار گسترده است، از توری حصاری می توان برای محافظت از زمین ها و باغات، زمین های پرورش و نگهداری حیوانات، مکان های ورزشی و تفریحی استفاده می شود.
 
فنس گالوانیزه
 
از توری حصاری در محل دکل های مخابراتی، نیروگاه ها و پالایشگاه های نفتی نیز استفاده های مکرری می شود. اما در زمان خرید توری حصاری باید به پارامتر ها و نکات مختلفی توجه داشته باشید تا بهترین تجربه خرید را بدست آورید که به این نکات در طول این مقاله اشاره کرده ایم. شما می توانید با تماس با شماره های ما که در سایت درج شده است، از همکاران فروش ما بخواهید که جهت خرید فنس، آماده سازی و نصب توری حصاری و اطلاعات تکمیلی در این حوزه شما را راهنمایی نمایند. کارشناسان آهن تخفیف با افتخار آماده پاسخگویی به هرگونه سوال شما در خصوص خرید، فروش و قیمت انواع توری و دیگر آهن آلات هستند. با ما در تماس باشید.

از سایت های دیگر ما هم دیدن کنید

1) سایت آهن دپو سایت تخصصی فروش تیرآهن، سپری، ناودانی و انواع عایق ساختمانی

2) در سایت فنس ایران قیمت روز انواع میلگرد آجدار، نبشی و دیگر آهن آلات را مشاهده کنید