نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶ و ۱۸ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۳۹,۶۵۶ تومان 10.2%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ ضخامت سایز طول تخلیه ارسال به سبد خرید
1 پایه فنس نبشی سبک 11000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 3 میل نبشی 3 1/5 متر کف انبار تهران
2 پایه فنس نبشی سبک 14500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 3 میل نبشی 3 2 متر کف انبار تهران
3 پایه فنس نبشی سبک 15000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 4 میل نبشی 4 1/5 متر کف انبار تهران
4 پایه فنس نبشی سبک 16500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 3 میل نبشی 3 2/4 متر کف انبار تهران
5 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 17000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 3 1/5 متر کف انبار تهران
6 پایه فنس نبشی سنگین 17500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 4 میل نبشی 4 1/5 متر کف انبار تهران
7 پایه فنس نبشی سبک 19500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 3 میل نبشی 3 3 متر کف انبار تهران
8 پایه فنس نبشی سبک 19500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 4 میل نبشی 4 2 متر کف انبار تهران
9 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 21000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4 1/5 متر کف انبار تهران
10 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 22500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 3 2 متر کف انبار تهران
11 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 22500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5 1/5 متر کف انبار تهران
12 پایه فنس نبشی سبک 22500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 4 میل نبشی 4 2/4 متر کف انبار تهران
13 پایه فنس نبشی سبک 22500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 5 میل نبشی 5 1/5 متر کف انبار تهران
14 پایه فنس نبشی سنگین 23000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 4 میل نبشی 4 2 متر کف انبار تهران
15 پایه فنس نبشی سنگین 25500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 5 میل نبشی 5 1/5 متر کف انبار تهران
16 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 26000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 3 2/4 متر کف انبار تهران
17 پایه فنس نبشی سبک 26500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 4 میل نبشی 4 3 متر کف انبار تهران
18 پایه فنس نبشی سنگین 26500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 4 میل نبشی 4 2/4 متر کف انبار تهران
19 پایه فنس لوله گالوانیزه 27000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 3 1/5 متر کف انبار تهران
20 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 27500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4 2 متر کف انبار تهران
21 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 27500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 6 1/5 متر کف انبار تهران
22 پایه فنس نبشی سبک 29500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 5 میل نبشی 5 2 متر کف انبار تهران
23 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 30000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5 2 متر کف انبار تهران
24 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 31000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 3 3 متر کف انبار تهران
25 پایه فنس نبشی سبک 31500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 1/5 متر کف انبار تهران
26 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 32000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4 2/4 متر کف انبار تهران
27 پایه فنس نبشی سنگین 32250 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 4 میل نبشی 4 3 متر کف انبار تهران
28 پایه فنس نبشی سنگین 33500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 5 میل نبشی 5 2 متر کف انبار تهران
29 پایه فنس لوله گالوانیزه 34000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4 1/5 متر کف انبار تهران
30 پایه فنس نبشی سبک 34500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 5 میل نبشی 5 2/4 متر کف انبار تهران
31 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 35000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5 2/4 متر کف انبار تهران
32 پایه فنس نبشی سنگین 35000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 1/5 متر کف انبار تهران
33 پایه فنس لوله گالوانیزه 35500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 3 2 متر کف انبار تهران
34 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 36500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 6 2 متر کف انبار تهران
35 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 38500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4 3 متر کف انبار تهران
36 پایه فنس لوله گالوانیزه 38500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5 1/5 متر کف انبار تهران
37 پایه فنس نبشی سنگین 39400 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 5 میل نبشی 5 2/4 متر کف انبار تهران
38 پایه فنس نبشی سبک 41500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 2 متر کف انبار تهران
39 پایه فنس لوله گالوانیزه 41800 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 3 2/4 متر کف انبار تهران
40 پایه فنس نبشی سبک 42000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 5 میل نبشی 5 3 متر کف انبار تهران
41 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 42500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5 3 متر کف انبار تهران
42 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 43000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 6 2/4 متر کف انبار تهران
43 پایه فنس لوله گالوانیزه 45000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4 2 متر کف انبار تهران
44 پایه فنس نبشی سنگین 46500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 2 متر کف انبار تهران
45 پایه فنس لوله گالوانیزه 48000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 6 1/5 متر کف انبار تهران
46 پایه فنس نبشی سنگین 48000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 5 میل نبشی 5 3 متر کف انبار تهران
47 پایه فنس نبشی سبک 49000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 2/4 متر کف انبار تهران
48 پایه فنس لوله گالوانیزه 51000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 3 3 متر کف انبار تهران
49 پایه فنس لوله گالوانیزه 51000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5 2 متر کف انبار تهران
50 پایه فنس لوله سیاه رنگ شده 52500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 6 3 متر کف انبار تهران
51 پایه فنس لوله گالوانیزه 53000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4 2/4 متر کف انبار تهران
52 پایه فنس نبشی سنگین 55000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 2/4 متر کف انبار تهران
53 پایه فنس نبشی سنگین 55000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 2/4 متر کف انبار تهران
54 پایه فنس نبشی سنگین 55000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 2/4 متر کف انبار تهران
55 پایه فنس نبشی سبک 60000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 3 متر کف انبار تهران
56 پایه فنس لوله گالوانیزه 60200 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5 2/4 متر کف انبار تهران
57 پایه فنس لوله گالوانیزه 63500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 6 2 متر کف انبار تهران
58 پایه فنس لوله گالوانیزه 65000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 4 3 متر کف انبار تهران
59 پایه فنس نبشی سنگین 67500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 3 متر کف انبار تهران
60 پایه فنس نبشی سنگین 67500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 3 متر کف انبار تهران
61 پایه فنس نبشی سنگین 67500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 3 متر کف انبار تهران
62 پایه فنس نبشی سنگین 67500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ 6 میل نبشی 6 3 متر کف انبار تهران
63 پایه فنس لوله گالوانیزه 74000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 5 3 متر کف انبار تهران
64 پایه فنس لوله گالوانیزه 75000 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 6 2/4 متر کف انبار تهران
65 پایه فنس لوله گالوانیزه 92500 ۴ بهمن ۱۳۹۷ ضخامت ورق 2 میل سایز لوله 6 3 متر کف انبار تهران

توضیحات بیشتر

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.