نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳ و ۰۱ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۶,۷۱۴ تومان 1%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول وزن عرض تخلیه وزن بر متر مربع طول * عرض چشمه استاندارد سایز میلگرد ارسال به سبد خرید
1 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10*10 ۶,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 156 kg 200 cm کف انبار کارخانه 13 k 200*600 cm 10 cm دارد 10 mm
2 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15*15 ۶,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 103.920 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.660 kg 200*600 cm 15 cm دارد 10 mm
3 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20*20 ۶,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 78 kg 200 cm کف انبار کارخانه 6.500 kg 200*600 cm 20 cm دارد 10 mm
4 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25*25 ۶,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 62.400 kg 200 cm کف انبار کارخانه 5.200 kg 200*600 cm 25 cm دارد 10 mm
5 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30*30 ۶,۴۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 52.080 kg 200 cm کف انبار کارخانه 4.340 kg 200*600 cm 30 cm دارد 10 mm
6 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10*10 ۶,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 224.640 kg 200 cm کف انبار کارخانه 18.720 kg 200*600 cm 10 cm دارد 12 mm
7 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15*15 ۶,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 149.760 kg 200 cm کف انبار کارخانه 12.480 kg 200*600 cm 15 cm دارد 12 mm
8 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20*20 ۶,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 112.320 kg 200 cm کف انبار کارخانه 9.360 kg 200*600 cm 20 cm دارد 12 mm
9 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25*25 ۶,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 90 kg 200 cm کف انبار کارخانه 7.500 kg 200*600 cm 25 cm دارد 12 mm
10 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30*30 ۶,۵۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 74.880 kg 200 cm کف انبار کارخانه 6.240 kg 200*600 cm 30 cm دارد 12 mm
11 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10*10 ۶,۵۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 99.840 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.320 kg 200*600 cm 10 cm دارد 8 mm
12 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15*15 ۶,۵۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 66.600 kg 200 cm کف انبار کارخانه 5.550 kg 200*600 cm 15 cm دارد 8 mm
13 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20*20 ۶,۵۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 49.920 kg 200 cm کف انبار کارخانه 4.160 kg 200*600 cm 20 cm دارد 8 mm
14 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25*25 ۶,۵۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 39.960 kg 200 cm کف انبار کارخانه 3.330 kg 200*600 cm 25 cm دارد 8 mm
15 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30*30 ۶,۵۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 33.360 kg 200 cm کف انبار کارخانه 2.780 kg 200*600 cm 30 cm دارد 8 mm
16 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10*10 ۶,۶۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 99.840 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.320 kg 200*600 cm 10 cm دارد 8 mm
17 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15*15 ۶,۶۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 66.600 kg 200 cm کف انبار کارخانه 5.550 kg 200*600 cm 15 cm دارد 8 mm
18 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20*20 ۶,۶۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 49.920 kg 200 cm کف انبار کارخانه 4.160 kg 200*600 cm 20 cm دارد 8 mm
19 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25*25 ۶,۶۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 39.960 kg 200 cm کف انبار کارخانه 3.330 kg 200*600 cm 25 cm دارد 8 mm
20 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30*30 ۶,۶۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 33.360 kg 200 cm کف انبار کارخانه 2.780 kg 200*600 cm 30 cm دارد 8 mm
21 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10*10 ۶,۷۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 305.760 kg 200 cm کف انبار کارخانه 25.480 kg 200*600 cm 10 cm دارد 14 mm
22 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15*15 ۶,۷۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 203.760 kg 200 cm کف انبار کارخانه 16.980 kg 200*600 cm 15 cm دارد 14 mm
23 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20*20 ۶,۷۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 152.880 kg 200 cm کف انبار کارخانه 12.740 kg 200*600 cm 20 cm دارد 14 mm
24 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25*25 ۶,۷۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 122.400 kg 200 cm کف انبار کارخانه 10.200 kg 200*600 cm 25 cm دارد 14 mm
25 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30*30 ۶,۷۰۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 102 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.500 kg 200*600 cm 30 cm دارد 14 mm
26 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10*10 ۷,۰۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 61.800 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.680 kg 220*600 cm 10 cm دارد 6 mm
27 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15*15 ۷,۰۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 41.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.120 kg 220*600 cm 15 cm دارد 6 mm
28 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20*20 ۷,۰۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 30.900 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.340 kg 220*600 cm 20 cm دارد 6 mm
29 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25*25 ۷,۰۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 24.700 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.870 kg 220*600 cm 25 cm دارد 6 mm
30 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30*30 ۷,۰۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 20.600 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.560 kg 220*600 cm 30 cm دارد 6 mm
31 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 10*10 ۷,۱۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 61.800 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.680 kg 220*600 cm 10 cm دارد 6 mm
32 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 15*15 ۷,۱۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 41.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.120 kg 220*600 cm 15 cm دارد 6 mm
33 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 20*20 ۷,۱۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 30.900 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.340 kg 220*600 cm 20 cm دارد 6 mm
34 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 25*25 ۷,۱۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 24.700 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.870 kg 220*600 cm 25 cm دارد 6 mm
35 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 30*30 ۷,۱۵۰ ۱ اسفند ۱۳۹۸ 600 cm 20.600 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.560 kg 220*600 cm 30 cm دارد 6 mm

جدول وزنی

جدول وزنی توری مش سنگین
سایز میلگرد چشمه وزن هر متر مربع وزن هر برگ
6 ساده 10 * 10 5 کیلو 62 کیلو 
6 ساده 15 * 15 3.5 کیلو 43 کیلو
6 ساده 20 * 20 2.5 کیلو 33 کیلو
6 ساده 25 * 25 2 کیلو 26 کیلو
6 ساده 30 * 30 1.5 کیلو 22 کیلو
8 ساده و آجدار 10 * 10 8 کیلو 105 کیلو
8 ساده و آجدار 15 * 15 5.5 کیلو 75 کیلو
8 ساده و آجدار 20 * 20 4 کیلو 53 کیلو
8 ساده و آجدار 25 * 25 3.5 کیلو 43 کیلو
8 ساده و آجدار 30 * 30 3 کیلو 37 کیلو
10 ساده و آجدار 10 * 10 12.5 کیلو 178 کیلو
10 ساده و آجدار 15 * 15 8.5 کیلو 119 کیلو
10 ساده و آجدار 20 * 20 6.5 کیلو 89 کیلو
10 ساده و آجدار 25 * 25 5 کیلو 72 کیلو
10 ساده و آجدار 30 * 30 4.5 کیلو 60 کیلو
12 ساده و آجدار 10 * 10 18 کیلو 257 کیلو
12 ساده و آجدار 15 * 15 12 کیلو 180 کیلو
12 ساده و آجدار 20 * 20 9 کیلو 129 کیلو
12 ساده و آجدار 25 * 25 8.5 کیلو 116 کیلو
12 ساده و آجدار 30 * 30 6 کیلو 86 کیلو

 

جدول وزنی توری مش سبک
چشمه مفتول وزن هر متر 
2.5*2.5 2 1.950 kg
2.5*2.5 2.5 3.100 kg
8*2 2 1.550 kg
8*2 2.5 2.420 kg
8*2 3 3.500 kg
10*2 2 2.490 kg
10*2 2.5 2.320 kg
10*2 3 3.350 kg
15*3 2.5 1.550 kg
15*3 3 2.230 kg
15*3 3.5 3.100 kg
5*5 2 1.000 kg
5*5 2.2 1.200 kg
5*5 2.5 1.550 kg
6*6 2.2 1.000 kg
6*6 2.5 1.290 kg
6*6 3 1.860 kg
8*8 2.3 0.850 kg
8*8 2.5 1.000 kg
8*8 3 1.400 kg
8*8 3.5 1.900 kg
10*10 2.5 0.800 kg
10*10 3 1.150 kg
10*10 3.5 1.550 kg
10*10 4 1.975 kg
15*15 3 0.750 kg
15*15 3.5 1.000 kg
15*15 4 1.320 kg
20*20 3 0.560 kg
20*20 3.5 0.760 kg
20*20 4 0.990 kg

 

توضیحات بیشتر

مش جوشی

همانطور که می دانید، در صنایعی مانند ساختمان سازی از بتن استفاده های بسیار زیادی می‌شود. در واقع می‌ توان گفت که بتن پر مصرف ترین مصالح ساختمان سازی می باشد. بتن در برابر بسیاری از نیرو ها مانند وزن استحکام بسیار بالایی دارد؛ اما ساختمان سازان پس از مدتی متوجه شدند که بتن در برابر نیروی کششی استحکام لازم را نداشته و خیلی زود تر از تصور ترک می خورد و کارآیی‌ خود را از دست می‌ دهد. لذا به فکر حل این مشکل افتادند که راه حل این مسئله، ساخت سازه ای بود که بتواند از بتن در برابر نیروی کششی محافظت کند. نام این سازه توری مش است. به علت انعطاف پذیری ای که دارد، نیروی کششی را در خود تعدیل کرده و اجازه انتقال نیرو به بتن را نمی‌ دهد. ما در این جا قصد داریم تا بیشتر با این محصول، انواع آن، نحوه ساخت آن و کاربرد هایش آشنا شویم. این توری که با نام های دیگری مثل مش فلزی یا welded wire mesh نیز شناخته می شود، در کل شبیه یک صفحه شطرنج است. توری جوشی (مش جوشی) یک شبکه تشکیل شده از چندین رشته بهم وصل شده از فلز آهن، فیبر و یا دیگر مواد انعطاف پذیر و یا شکننده است. شباهت به یک شبکه یا یک پازل دارد که دارای بسیاری از رشته های متصل شده و بافته شده است. کاربرد عمده آن در پروژه های ساختمانی بزرگ و به منظور کف بندی است و همچنین نوع متداول آن شبکه پیش جوش 6 و 8 است. در رشته های مهندسی، به آن مش مهندسی یا engineering mesh گفته می شود. در ساخت و ساز و مهندسی به حدی پر مصرف است که نام مخصوص brc mesh را به خود اختصاص داده است. می توان گفت که این محصول رقیبان زیادی در صنعت و مهندسی ندارد. چرا که بسیار کاربردی، در دسترس و مقرون به صرفه است.

 

قیمت توری مش

 

انواع مش جوشی

یک مش پلاستیک ممکن است اکسترود شده، گسترش داده شده، بافته شده یا لوله ای باشد. این توری می تواند از پلی پروپیلن، پلی اتیلن، نایلون، PVC یا PTFE ساخته شده باشد. مش فلزی ممکن است از فولاد یا دیگر فلزات بافته شده، شبکه شده، جوش داده شده، گسترش یافته، اچ یا الکتروفورم (فیلتر صفحه ای) باشد. در لباس ها، مش مشبک بافتنی یا پارچه ای است که دارای تعداد زیادی سوراخ های نزدیک است. مش جوشی مورد نیاز خود را می توانید به راحتی از سایت ما تهیه کنید.  اصطلاحاً Mesh knitted اغلب برای لباس ورزشی مدرن و لباس های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. مش فایبر گلاس یک الگوی چسبیده بافته شده از جنس فایبرگلاس است که می تواند برای ایجاد محصولات جدید مانند صفحه نمایش درب، اجزای فیلتراسیون و نوار های تقویت شده، استفاده شود. معمولاً با پوشش پی وی سی اسپری می شود تا آن را قوی تر، طولانی تر و ضخیم تر کند.

مش استیل

مش استیل گرید بندی متنوعی دارد. علت گرید بندی استیل این است که هر گرید آن کاربرد خاصی دارد. مثلا مش استیل با گرید ۳۰۴، سوراخ های با ابعاد استاندارد دارد و در برابر شرایطی مثل دمای بالا، رطوبت بالا، مواد اسیدی و مواد شیمیایی مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد. نوع استیل آن با گرید ۳۱۶، در ساختار شیمیایی خود علاوه بر آهن و کربن حدود ۲ درصد فلز مولبیدن دارد. لذا دربرابر اکسیداسیون مقاوم بوده و قیمت بیشتری هم دارا می‌باشد.

کاربرد مش جوشی

علاوه بر استفاده در بتن ها به منظور کاهش نیروی کششی اعمال شده، کاربرد های دیگری نیز دارد. در ادامه به بررسی سایر کاربرد های توری جوشی که بسیار زیاد هستند می‌ پردازیم. شبکه پیش جوشی اغلب برای جلوگیری حشرات استفاده می شود. کاربرد های شبکه پیش جوش میلگردی را نیز می توان به انواع سقف های کامپوزیت، دیوار ها و قطعات پیش ساخته کامپوزیت، ایجاد تونل ها، ساخت مترو های داخل شهری و پل های قطار و ماشین، ایجاد سد با بتونی، حصارکشی کنار انبارها، فرودگاه ها، پارکینگ ها و غیره و در ساخت سیلو هایی که از بتن ساخته می شوند، مخازن بتونی و همچنین یک شبکه سیمی در پنجره ها و پشه بند است. نوع سیمی را می توان برای محافظت در مقابل فرکانس رادیویی، به عنوان مثال در اجاق های مایکروویو و قفسه های انفرادی استفاده کرد. فیلترهای سیم مش فلزی و نایلونی در فیلتراسیون استفاده می شود. این توری در حراست از مناطق امن و به عنوان محافظ در قالب صفحه های مختلف استفاده می شود. شبکه مشبک می تواند برای تولید نیمکت پارک، سبد های زباله و سبد های دیگر برای بارگیری مواد ساخته شده باشد. مش نخاعی برای ارائه یک ساختار تقویت کننده در روش های جراحی مانند فتق دیسک و تعمیر فتق ناف استفاده می شود.

 

مش جوشی ارزان

 

مش جوشی به عنوان درام الکترونیکی استفاده می شود. حصار برای دام یا پرندگان نیز می تواند باشد. مزیت های استفاده از مش های توری میلگردی را می توان به سود بودن و مزیت اقتصادی آن نسبت به انواع دیگر از میلگرد ها و همچنین به لحاظ صرفه جویی در مصالح، وزن و زمان مقاومت بالای توری ها به دلیل جوش های نقطه ای و منظم بودن گره های نیرو در آن دانست. علاوه بر این موارد گفته شده، مش جوشی دارای ویژگی های مثبت دیگری نیز می‌باشد. به عنوان مثال، پاره نمی شود، در برابر پدیده اکسیداسیون مقاوم است و زنگ نمی‌ زند؛ به علاوه دوام خیلی بالایی داشته و تقریباً عمری برابر یا حتی بیشتر از عمر بتن های مصرفی در ساخت و ساز دارد. همچنین حمل و نقل بسیار آسانی دارد که این محصول را بسیار پرکاربرد کرده است. سایر سازه هایی که کاربرد مشابه مش مشبک دارند، عمدتاً وزن زیادی داشته و حمل و نقل و دسترسی به آنها دشوار است. در ساختار مش جوشی پنجره های مربع شکلی وجود دارد که کار تهویه هوا را بسیار راحت کرده است. این یک مزیت بزرگ محسوب می شود، چرا که در صورت استفاده از توری جوشی در حفاظت و نگهداری از حیواناتی که جثه بزرگ دارند، در صورت وقوع آتش‌سوزی این پنجره ها مانع از ورود آب نمی‌شوند. بد نیست بدانید که توری جوشی با سایز کوچک در مواردی مانند پان های سه بعدی و یا درون یونولیت ها کاربرد دارد. البته مش ریز کاربرد های دیگری نیز دارد. در ادامه می‌خواهیم درباره پارامتر های دخیل در قیمت مش صحبت کنیم. مانند هر محصول دیگری، قیمت مش جوشی به فاکتور های مختلفی وابسته است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

_ میزان ضخامت مفتول توری

پر واضح است که هرچه ضخامت مفتول های سازنده بیشتر باشد، قیمت نهایی آن نیز افزایش می‌یابد.

_ سایز چشمه توری 

اندازه چشمه ها در واقع باعث تفاوت در سایز پنجره های شبکه ها می‌ شود و این خود یک پارامتر دخیل در قیمت آن است.

_ روکش یا پوششی توری 

اینکه این پوشش از چه جنسی باشد و چه کیفیتی داشته باشد در قیمت مش مشبک تاثیر گذار است. این روکش ها می توانند از جنس pvc و یا آهن گالوانیزه باشد.

_ شرکت تولید کننده توری

کیفیت مش شرکت ها و کارخانجات مختلف باهم تفاوت دارند. هرچه کیفیت و طول عمر ساخته شده بیشتر باشد، قیمت مش بیشتر است.

_ ساده یا آجدار بودن مفتول توری

مفتول های آجدار قیمت آن را افزایش می دهند.

_ حجم سفارشی مشتری

هرچه حجم سفارش مشتری بیشتر باشد، شبکه پیش جوشی نیاز به مفتول های بیشتری دارد و قیمت نهایی بیشتر می شود.

 

شبکه پیش جوشی

 

البته که فاکتور های ذکر شده به صورت کلی در قیمت این توری موثر هستند؛ اما رابطه یا یک فرمول کلی برای آن وجود ندارد. برای اطلاع از قیمت روز این توری و یا خرید این محصول می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.

نحوه ساخت مش جوشی

توری جوشی به شکل ورقه ورقه ساخته می‌ شود. مفتول های به کار رفته در این توری انواع متفاوتی دارند. به عنوان مثال، می‌ توانند از جنس کربن سیاه، آهن گالوانیزه و یا استنلس استیل باشند. اینکه مفتول های سازنده شبکه توری از چه جنسی باشد، سبب ویژگی های متنوع آنها شده است. مثلاً اگر مش از جنس فولاد ضد زنگ باشد، در مناطقی که رطوبت بالایی دارند کاربردی می‌ شود. دلیل آن هم مقاومت در برابر اکسیداسیون است. شبکه پیش جوشی توسط دستگاه های صنعتی بسیار دقیقی ساخته می‌ شود. اما چرا دستگاه های سازنده نیاز به دقت بالایی دارند؟ دلیل آن علم فیزیک است. استحکام هر سازه رابطه مستقیمی با ابعاد ریز سازه های تشکیل دهنده آن دارد. در ساخت مش نیز مهندسان با استفاده از فرمول های فیزیکی بیشترین حد استحکام را با بررسی سایز ها و ابعاد مختلف مفتول ها به دست آورده اند. دستگاه های سازنده این محصول قابلیت ساخت مش جوشی در انواع ابعاد را دارند. اگر حتی یک نقطه از توری مطابق با الگو ساخته نشود، یک پارچگی سازه از بین رفته و استحکام آن کاهش می یابد. از موارد مهم دیگری که در ساخت این توری حائز اهمیت است، کیفیت جوش دادن نقاط اتصال مفتول ها به یکدیگر می‌باشد.

کاربرد عمده 

اما کاربرد عمده این توری در ساخت و ساز است که عبارتست از گریدی فلزی (معمولا از جنس آهن) که در دو طرف ورق های فومی نصب می شود. نکته ی حائز اهمیت در مورد مقاومت مش را می توان این گون گفت که هر چه برای ساختن مش، مفتول را کم تر داغ و سرد کنند، مش مقاوم تر خواهد بودکه باعث تقویت در بتن مسلح می شود، به ترتیب از میله های فولادی یا سیم به طور معمول در دو جهت عمود بر یکدیگر، در تقاطع جوش داده و یا درهم آمیخته شده است. آهن تخفیف بنا به سفارش شما، مش ابعادی تولید می کند. با کارشناسان ما در تماس باشید. توری جوشی، تقویت کننده کلاس L و N است که معمولا در ساختمان های مسکونی و صنعتی برای تقویت پایه های بتنی و تیرهای بتنی استفاده می شود. این توری در ابعاد 2.20*6 و با سایز میلگرد 6-8-10 و 12 تولید می گردد. همچنین در چهار اندازه 8، 11، 12 و 16؛  موجود است. این توری مطابق با AS / NZS 4671: 2001  و حاوی مواد تقویت کننده فولاد است. در ورق های 6 مگا پیکسل 0.2 تا 6 میلی متر و 0.5 میلی متر ارائه می شود و در شبکه های 3، 4، 5 و 6 میله ای موجود است. کاربردی ترین نوع آن در ساخت و ساز، می توان به میلگرد 6 ساده با تمام چشمه های موجود و 8 آجدار با چشمه های 10*10 – 15*15 و 20 *20 اشاره کرد. توری با میله های مختلف (3، 4، 5 و 6)، و همچنین 8، 11، با میله های های 12 و 16 میلی متری است. نوع مفتولی که برای تولید این توری به کار می رود، بر حسب چگونگی استفاده از پانل به شکل های مختلف (دیوار باربرٍ، سقف، پارتیشن) فرق می کند. سه نوع اتصال عمده در شبکه های مش وجود دارد: صفحه مش تخت که براي چسبیدن بين پانل ها و تقويت کناره های پنجره ها و درب ها کج و مورب گونه با زاويه 45 درجه به کار می رود. صفحه مش با زاويه که براي تقويت نقاط اتصال پانل به دیوار، همچنین نقاط اتصال ديوار به ديوار، بين درون و بیرون اتصالات به کار برده می شود. برای خدمت دهی بهتر، مش جوشی ابعادی بنا به سفارش مشتریان تهیه می گردد که می توانید برای کسب اطلاعات در این باره با بخش فروش ما تماس بگیرید.

 

خرید توری مش جوشی

 

صفحه مش نوع  U

براي محکم کردن دماغه و لبه درب ها و پنجره ها و همچنین برای محکم کردن و جلوگيري از خالی شدن بتن به کار برده می شود. مش تولید شده از مفتول سیاه آهن و گالوانیزه نیز به صورت پنلی، آجدار و فولادی استفاده می شود. موارد کاربرد این نوع، در پیاده سازی دیوار های 3 بعدی (پنل3D ) و برای پیاده سازی پل ها و برج های بتنی سدها، کانال های آب، کف سالن های ورزشی و صنعتی می باشد. مش جوشی مناسب برای کار خود را هم اکنون از سایت آهن تخفیف خریداری نمایید. قبل از انتخاب مش جوشی که برای کار شما مناسب است، با مهندسان ما مشورت کنید، زیرا اندازه اشتباه می تواند به طور بالقوه منجر به شکست در ساختار بتن شما شود. برای این کار می تواند از طریق تلفن های موجود در سایت استفاده کنید و یا از طریق ایمیل و یا صفحات ما در شبکه های اجتماعی با ما در تماس باشید. برای اطلاع از قیمت توری جوشی می توانید یا شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

صفحه ای با آدرس main_center_left بسازید