نمودار قیمت

آخرین بروزرسانی قیمت: ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ و ۱۹ دقيقه

میانگین کل قیمت های درج شده در جدول
  • میانگین قیمت
  • ۵,۵۵۶ تومان 0.5%

جدول وزنی

ردیف عنوان قیمت (تومان) تاریخ طول وزن عرض تخلیه وزن بر متر مربع طول * عرض چشمه استاندارد سایز میلگرد ارسال به سبد خرید
1 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 10*10 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 156 kg 200 cm کف انبار کارخانه 13 k 200*600 cm 10 cm دارد 10 mm
2 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 15*15 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 103.920 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.660 kg 200*600 cm 15 cm دارد 10 mm
3 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 20*20 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 78 kg 200 cm کف انبار کارخانه 6.500 kg 200*600 cm 20 cm دارد 10 mm
4 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 25*25 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 62.400 kg 200 cm کف انبار کارخانه 5.200 kg 200*600 cm 25 cm دارد 10 mm
5 توری مش میلگرد 10 آجدار چشمه 30*30 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 52.080 kg 200 cm کف انبار کارخانه 4.340 kg 200*600 cm 30 cm دارد 10 mm
6 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 10*10 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 224.640 kg 200 cm کف انبار کارخانه 18.720 kg 200*600 cm 10 cm دارد 12 mm
7 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 15*15 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 149.760 kg 200 cm کف انبار کارخانه 12.480 kg 200*600 cm 15 cm دارد 12 mm
8 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 20*20 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 112.320 kg 200 cm کف انبار کارخانه 9.360 kg 200*600 cm 20 cm دارد 12 mm
9 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 25*25 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 90 kg 200 cm کف انبار کارخانه 7.500 kg 200*600 cm 25 cm دارد 12 mm
10 توری مش میلگرد 12 آجدار چشمه 30*30 ۵,۳۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 74.880 kg 200 cm کف انبار کارخانه 6.240 kg 200*600 cm 30 cm دارد 12 mm
11 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10*10 ۵,۴۱۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 305.760 kg 200 cm کف انبار کارخانه 25.480 kg 200*600 cm 10 cm دارد 14 mm
12 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 15*15 ۵,۴۱۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 203.760 kg 200 cm کف انبار کارخانه 16.980 kg 200*600 cm 15 cm دارد 14 mm
13 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 20*20 ۵,۴۱۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 152.880 kg 200 cm کف انبار کارخانه 12.740 kg 200*600 cm 20 cm دارد 14 mm
14 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 25*25 ۵,۴۱۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 122.400 kg 200 cm کف انبار کارخانه 10.200 kg 200*600 cm 25 cm دارد 14 mm
15 توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 30*30 ۵,۴۱۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 102 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.500 kg 200*600 cm 30 cm دارد 14 mm
16 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 10*10 ۵,۵۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 99.840 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.320 kg 200*600 cm 10 cm دارد 8 mm
17 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 15*15 ۵,۵۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 66.600 kg 200 cm کف انبار کارخانه 5.550 kg 200*600 cm 15 cm دارد 8 mm
18 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 20*20 ۵,۵۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 49.920 kg 200 cm کف انبار کارخانه 4.160 kg 200*600 cm 20 cm دارد 8 mm
19 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 25*25 ۵,۵۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 39.960 kg 200 cm کف انبار کارخانه 3.330 kg 200*600 cm 25 cm دارد 8 mm
20 توری مش میلگرد 8 آجدار چشمه 30*30 ۵,۵۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 33.360 kg 200 cm کف انبار کارخانه 2.780 kg 200*600 cm 30 cm دارد 8 mm
21 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 10*10 ۵,۶۸۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 99.840 kg 200 cm کف انبار کارخانه 8.320 kg 200*600 cm 10 cm دارد 8 mm
22 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 15*15 ۵,۶۸۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 66.600 kg 200 cm کف انبار کارخانه 5.550 kg 200*600 cm 15 cm دارد 8 mm
23 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 20*20 ۵,۶۸۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 49.920 kg 200 cm کف انبار کارخانه 4.160 kg 200*600 cm 20 cm دارد 8 mm
24 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 25*25 ۵,۶۸۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 39.960 kg 200 cm کف انبار کارخانه 3.330 kg 200*600 cm 25 cm دارد 8 mm
25 توری مش میلگرد 8 ساده چشمه 30*30 ۵,۶۸۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 33.360 kg 200 cm کف انبار کارخانه 2.780 kg 200*600 cm 30 cm دارد 8 mm
26 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 10*10 ۵,۸۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 61.800 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.680 kg 220*600 cm 10 cm دارد 6 mm
27 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 15*15 ۵,۸۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 41.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.120 kg 220*600 cm 15 cm دارد 6 mm
28 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 20*20 ۵,۸۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 30.900 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.340 kg 220*600 cm 20 cm دارد 6 mm
29 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 25*25 ۵,۸۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 24.700 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.870 kg 220*600 cm 25 cm دارد 6 mm
30 توری مش میلگرد 6 ساده چشمه 30*30 ۵,۸۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 20.600 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.560 kg 220*600 cm 30 cm دارد 6 mm
31 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 10*10 ۵,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 61.800 kg 220 cm کف انبار کارخانه 4.680 kg 220*600 cm 10 cm دارد 6 mm
32 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 15*15 ۵,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 41.200 kg 220 cm کف انبار کارخانه 3.120 kg 220*600 cm 15 cm دارد 6 mm
33 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 20*20 ۵,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 30.900 kg 220 cm کف انبار کارخانه 2.340 kg 220*600 cm 20 cm دارد 6 mm
34 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 25*25 ۵,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 24.700 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.870 kg 220*600 cm 25 cm دارد 6 mm
35 توری مش میلگرد 6 آجدار چشمه 30*30 ۵,۸۵۰ ۲ بهمن ۱۳۹۸ 600 cm 20.600 kg 220 cm کف انبار کارخانه 1.560 kg 220*600 cm 30 cm دارد 6 mm

جدول وزنی

جدول وزنی توری مش سنگین
سایز میلگرد چشمه وزن هر متر مربع وزن هر برگ
6 ساده 10 * 10 5 کیلو 62 کیلو 
6 ساده 15 * 15 3.5 کیلو 43 کیلو
6 ساده 20 * 20 2.5 کیلو 33 کیلو
6 ساده 25 * 25 2 کیلو 26 کیلو
6 ساده 30 * 30 1.5 کیلو 22 کیلو
8 ساده و آجدار 10 * 10 8 کیلو 105 کیلو
8 ساده و آجدار 15 * 15 5.5 کیلو 75 کیلو
8 ساده و آجدار 20 * 20 4 کیلو 53 کیلو
8 ساده و آجدار 25 * 25 3.5 کیلو 43 کیلو
8 ساده و آجدار 30 * 30 3 کیلو 37 کیلو
10 ساده و آجدار 10 * 10 12.5 کیلو 178 کیلو
10 ساده و آجدار 15 * 15 8.5 کیلو 119 کیلو
10 ساده و آجدار 20 * 20 6.5 کیلو 89 کیلو
10 ساده و آجدار 25 * 25 5 کیلو 72 کیلو
10 ساده و آجدار 30 * 30 4.5 کیلو 60 کیلو
12 ساده و آجدار 10 * 10 18 کیلو 257 کیلو
12 ساده و آجدار 15 * 15 12 کیلو 180 کیلو
12 ساده و آجدار 20 * 20 9 کیلو 129 کیلو
12 ساده و آجدار 25 * 25 8.5 کیلو 116 کیلو
12 ساده و آجدار 30 * 30 6 کیلو 86 کیلو

 

جدول وزنی توری مش سبک
چشمه مفتول وزن هر متر 
2.5*2.5 2 1.950 kg
2.5*2.5 2.5 3.100 kg
8*2 2 1.550 kg
8*2 2.5 2.420 kg
8*2 3 3.500 kg
10*2 2 2.490 kg
10*2 2.5 2.320 kg
10*2 3 3.350 kg
15*3 2.5 1.550 kg
15*3 3 2.230 kg
15*3 3.5 3.100 kg
5*5 2 1.000 kg
5*5 2.2 1.200 kg
5*5 2.5 1.550 kg
6*6 2.2 1.000 kg
6*6 2.5 1.290 kg
6*6 3 1.860 kg
8*8 2.3 0.850 kg
8*8 2.5 1.000 kg
8*8 3 1.400 kg
8*8 3.5 1.900 kg
10*10 2.5 0.800 kg
10*10 3 1.150 kg
10*10 3.5 1.550 kg
10*10 4 1.975 kg
15*15 3 0.750 kg
15*15 3.5 1.000 kg
15*15 4 1.320 kg
20*20 3 0.560 kg
20*20 3.5 0.760 kg
20*20 4 0.990 kg

 

توضیحات بیشتر

توری مش ( مش جوشی )

توری مش ( مش جوشی ) یک شبکه تشکیل شده از چندین رشته بهم وصل شده از فلز آهن ، فیبر و یا دیگر مواد انعطاف پذیر و یا شکننده است. توری مش شباهت به یک شبکه یا یک پازل دارد که دارای بسیاری از رشته های متصل شده و بافته شده است. کاربرد عمده توری مش در پروژه های ساختمانی بزرگ و به منظور کف بندی است و همچنین نوع متداول آن توری مش 6 و 8 است.
توری مش

انواع توری مش 

یک مش پلاستیک ممکن است اکسترود شده، گسترش داده شده، بافته شده یا لوله ای باشد. این توری می تواند از پلی پروپیلن، پلی اتیلن، نایلون، PVC یا PTFE ساخته شده باشد.  مش فلزی: ممکن است از فولاد یا دیگر فلزات بافته شده، شبکه شده، جوش داده شده، گسترش یافته، اچ یا الکتروفورم (فیلتر صفحه ای) باشد. در لباس ها، مش مشبک بافتنی یا پارچه ای است که دارای تعداد زیادی سوراخ های نزدیک است. توری مش مورد نیاز خود را از سایت ما تهیه کنید.
 
اصطلاحا Mesh knitted اغلب برای لباس ورزشی مدرن و لباس های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.  مش فایبر گلاس  یک الگوی چسبیده بافته شده از جنس فایبرگلاس است که می تواند برای ایجاد محصولات جدید مانند صفحه نمایش درب، اجزای فیلتراسیون و نوار های تقویت شده، استفاده شود. معمولا با پوشش پی وی سی اسپری می شود تا آن را قوی تر، طولانی تر، و ضخیم تر کند.
 
توری مش

کاربرد توری مش یا مش جوشی

توری مش که اغلب برای جلوگیری حشرات استفاده می شود. کاربردهای شبکه مش های پیش جوش میلگردی را نیز می توان به انواع سقف های کامپوزیت ، دیوار ها و قطعات پیش ساخته کامپوزیت ، ایجاد تونل ها، ساخت مترو های داخل شهری و پل های قطار و ماشین، ایجاد سد با بتونی ، حصارکشی کنار انبارها، فرودگاه ها، پارکینگ ها و غیره و در ساخت سیلو هایی که از بتن ساخته می شوند ؛ مخازن بتونی و همچنین یک شبکه سیمی در پنجره ها و پشه بند است. توری مش سیمی را می توان برای محافظت در مقابل فرکانس رادیویی، به عنوان مثال در اجاق های مایکروویو و قفسه های انفرادی استفاده کرد. 
فیلترهای سیم مش فلزی و نایلونی در فیلتراسیون استفاده می شود.  توری مش در حراست از مناطق امن و به عنوان محافظ در قالب صفحه های مختلف استفاده می شود. توری مش می تواند برای تولید نیمکت پارک، سبد های زباله و سبد های دیگر برای بارگیری مواد ساخته شده باشد.  مش نخاعی برای ارائه یک ساختار تقویت کننده در روش های جراحی مانند فتق دیسک و تعمیر فتق ناف استفاده می شود.  مش به عنوان درام الکترونیکی استفاده می شود. حصار برای دام یا پرندگان نیز می تواند باشد. مزیت های استفاده از مش های توری میل گردی را  می توان به سود بودن و مزیت اقتصادی آن نسبت به انواع دیگر از میلگرد ها و همچنین به لحاظ صرفه جویی در مصالح ، وزن و زمان مقاومت بالای توری ها به دلیل جوش های نقطه ای و منظم بودن گره های نیرو در آن دانست. برای اطلاع از قیمت روز توری مش و یا خرید این محصول میتوانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید تا همکاران ما در بخش فروش شما را راهنمایی کنند.
 
 
توری مش

کاربرد عمده توری مش

اما کاربرد عمده توری مش در ساخت و ساز است که عبارتست از گریدی فلزی (معمولا از جنس آهن) که در دو طرف ورق های فومی نصب می شود. نکته ی حائز اهمیت در مورد مقاومت مش را می توان این گون گفت که هر چه برای ساختن مش، مفتول را کم تر داغ و سرد کنند، مش مقاوم تر خواهد بودکه باعث تقویت در بتن مسلح می شود، به ترتیب از میله های فولادی یا سیم به طور معمول در دو جهت عمود بر یکدیگر، در تقاطع جوش داده و یا درهم آمیخته شده است. آهن تخفیف بنا به سفارش شما، توری مش ابعادی تولید می کند. با کارشناسان ما در تماس باشید.
 
توری مش مشبک، تقویت کننده کلاس L و N است که معمولا در ساختمان های مسکونی و صنعتی برای تقویت پایه های بتنی و تیرهای بتنی استفاده می شود. این توری در ابعاد 2.20*6 و با سایز میل گرد 6-8-10 و 12 تولید می گردد. همچنین در چهار اندازه؛ 8، 11، 12 و 16؛  موجود است. توری مش مطابق با AS / NZS 4671: 2001  و حاوی مواد تقویت کننده فولاد است. در ورق های 6 مگا پیکسل 0.2 تا 6 میلی متر و 0.5 میلی متر ارائه می شود و در شبکه های 3، 4، 5 و 6 میله ای موجود است. کاربردی ترین نوع توری مش در ساخت و ساز ، می توان به می لگرد 6 ساده با تمام چشمه های موجود و 8 آجدار با چشمه های 10*10 – 15*15 و 20 *20 اشاره کرد. توری با میله های مختلف (3، 4، 5 و 6)، و همچنین 8، 11، با میله های های 12 و 16 میلی متری است. 
نوع مفتولی که برای تولید توری مش به کار می رود، بر حسب چگونگی استفاده از پانل به شکل های مختلف (دیوار باربرٍ، سقف، پارتیشن) فرق می کند. سه نوع اتصال عمده در شبکه های مش وجود دارد: صفحه مش تخت؛ که براي چسبیدن بين پانل ها و تقويت کناره های پنجره ها و درب ها کج و مورب گونه با زاويه 45درجه به کار می رود. صفحه مش با زاويه؛ که براي تقويت نقاط اتصال پانل به دیوار ، همچنین نقاط اتصال ديوار به ديوار،  بين درون و بیرون اتصالات به کار برده می شود. برای خدمت دهی بهتر، توری مش جوشی ابعادی بنا به سفارش مشتریان تهیه می گردد که می توانید با بخش فروش ما تماس بگیرید.
 
توری مش

صفحه توری مش نوع U

براي محکم کردن دماغه و لبه  درب ها و پنجره ها و همچنین برای محکم کردن و جلوگيري از خالی شدن بتن به کار برده می شود. توری مش تولید شده از مفتول سیاه آهن و گالوانیزه نیز به صورت پنلی، آجدار و فولادی استفاده می شود. موارد کاربرد  این نوع توری م  در پیاده سازی دیوار های 3 بعدی (پنل 3D) و برای پیاده سازی پل ها و برج های بتنی سدها، کانال های آب، کف سالن های ورزشی و صنعتی می باشد. توری مش مناسب برای کار خود را هم اکنون از سایت آهن تخفیف خریداری نمایید.

قبل از انتخاب توری مش که برای کار شما مناسب است، با مهندسان ما مشورت کنید، زیرا اندازه اشتباه می تواند به طور بالقوه منجر به شکست در ساختار بتن شما شود. برای این کار می تواند از طریق تلفن های موجود در سایت استفاده کنید. و یا از طریق ایمل و یا صفحات ما در شبکه های اجتماعی با ما در تماس باشید.برایاطلاع از قیمت توری مش می توانید یا شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و تخفیفات در خبرنامه ما عضو شوید.